1-8- روش پژوهش… .9

1-9- تعریف اصطلاحات و واژههای پژوهش… .9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-1- مقدمه. 12

۲-2- تعریف اضافه‌وزن و چاقی.. 12

۲-۳- تداوم اضافه‌وزن و چاقی از کودکی تا بزرگ‌سالی.. 12

۲-4- چاقی دوران کودکی و پیامدهای تندرستی طولانی‌مدت… 13

۲-5- ارزیابی ترکیب بدنی در کودکان و نوجوانان. 15

۲-5-1- تغییرات در ترکیب بدنی.. 15

۲-5-2- ارزیابی ترکیب بدنی.. 16

۲-5-3- شاخص توده بدن. 16

۲-5-4- نسبت محیط کمر به لگن.. 20

۲-5-5- محیط کمر. 21

۲-6- علل چاقی.. 22

۲-6-1- رژیم غذایی.. 22

۲-6-2- فعالیت جسمانی.. 22

۲-6-3- عوامل مربوط به سوخت‌وساز ( عوامل متابولیکی) 23

۲-7- اثرات عوامل محیطی روی گسترش چاقی دوران کودکی.. 23

۲-8- عوامل رفتاری چاقی و اثرات محیطی.. 24

پایان نامه و مقاله

۲-9- ضرورت تعدیل‌های محیطی برای ایجاد دگرگونی به‌سوی سبک زندگی فعال  25

۲-10- نقش زمینه‌های محیطی مختلف… 26

۲-11- مروری بر مقالات گذشته. 27

2-12- جمع بندی.. 32

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 34

3-2- روش پژوهش… 34

3-3- جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه‌ها 34

3-4- روش انجام پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات… 34

3-4-1- مرحله اول؛ ثبت‌نام و آماده سازی آزمودنی.. 34

3-4-2- مرحله دوم – اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش… 35

3-4-2-1- اندازه‌گیری قد. 35

3-4-2-2- اندازه‌گیری وزن. 36

3-4-2-3- اندازهگیری محیط کمر. 37

3-4-2-4- آزمون دراز و نشست با زانوی خمیده 37

3-4-2-5- آزمون پرش طول. 38

3-4-2-6- آزمون دوی رفت و برگشت… 38

3-5- ابزار اندازه­گیری.. 39

3-5-1-کرونومتر دیجیتال: با دقت دهم ثانیه، ساخت چین، برای زمان کنترل نبض در آزمون توان هوازی40

یک مطلب دیگر :

3-5-2-متر نواری پلاستیکی: با دقت میلی‌متر، برای اندازه­گیری طول و محیط قسمت‌های مختلف بدن. 39

3-5-3- ترازوی اندازه‌گیری: ساخت آلمان برای اندازه­گیری وزن آزمودنی.. 39

3-6- روش‌های آماری.. 39

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه. 42

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها 41

4-3. بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها 42

4-4. آزمون فرضیه­های پژوهش… 43

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه. 52

5-2 خلاصه پژوهش… 53

۵-۳ خلاصه نتایج پژوهش… 53

۵-۴- بحث و بررسی.. 54

5-5 جمع‌بندی.. 58

5-6 پیشنهادهای پژوهشی.. 59

5-7 پیشنهادهای کاربردی.. 59

منابع و مأخذ. 60

پیوستها 70

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب و در تحقیق شركت داده شدند. در ابتدا قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن[1] (71/3±50/19) و محیط کمر[2] (08/9±22/67) آزمودنی‎ها اندازه­گیری و ثبت شد. سپس متغیرهای آمادگی جسمانی که شامل آزمون­های استاندارد یک دقیقه دراز و نشست، پرش طول ایستاده و دوی 4 در 9 متر رفت‌وبرگشت بود، اجرا شد و نتایج ثبت و تجزیه‌وتحلیل شد. به دلیل نرمال نبودن توزیع داده­ها برای بررسی همبستگی بین آزمودنی‌های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد (05/0P≤). نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین رکورد دوی رفت‌ و برگشت 4 در 9 متر و WC دانش‌آموزان ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با 35/0، بین رکورد پرش طول و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 43/0- و بین رکورد دراز و نشست و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 20/0- وجود داشت که نشان می‌دهد نمرات عوامل منتخب آمادگی جسمانی با افزایش WC کاهش می‌یابند. همچنین بین رکورد دوی رفت‌وبرگشت 4 در 9 متر و BMI ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با 35/0، بین رکورد پرش طول و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 38/0-، بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 18/0-، بین آمادگی جسمانی و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 15/0 و بین آمادگی جسمانی و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با 23/0 وجود داشت. این نتایج نشان‌دهنده نیاز ضروری ارتقای آمادگی جسمانی در دانش­آموزان می‌باشد.

واژه­های کلیدی: محیط کمر، شاخص توده بدن، آمادگی جسمانی.

 

1-1- مقدمه

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *