۲-۲-  زمینه های نظری ……………………………………………………………………………………………………………………..9

۲-۲-۱-  غدد درون ریز…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

۲-۲-۲-  هورمون:‍‍‍‍‍ ساختار، سنتز و انتقال در خون …………………………………………………………………………………………………..9

۲-۲-۳-  هورمون: نیمه عمر، حمل و نقل، تخریب …………………………………………………………………………………………………10

۲-۲-۴-  عضله و سیگنال­های درون ریز…………………………………………………………………………………………………………….11

۲-۲-۵-  ریتم شبانه روزی ………………………………………………………………………………………………………………………………12

۲-۲-۶-  عملكرد هورمون تستوسترون ………………………………………………………………………………………………………………………..13

۲-۲-۷-  تاثیر سن در ترشح هورمون تستوسترون ………………………………………………………………………………………………….14

۲-۲-۸-  نیمه عمر هورمون تستوسترون………………………………………………………………………………………………………………..15

۲-3-  تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………….16

۲-3-1-  هورمون تستوسترون……………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-3- حجم کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

 

فصل۳- روش شناسی تحقیق

۳-۱-  روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………21

۳-۳-  جامعه ونمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………21

۳-۴-  متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………22

          ۳-۴- ۱- متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………..22

۳-۴-۲- متغیر های وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………..22

۳-۵-  ابزار اندازه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………….22

۳-۶-  شیوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………23

۳-۷-  برنامه تمرینی ………………………………………………………………………………………………………………………..25

پایان نامه و مقاله

۳-۸-  روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………26

 

فصل ۴- تجزیه و تحلیل آمار

۴-۱-  ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

۴-۲-  نتایج و یافته­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 28

۴-۲-۱-  توصیف نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………28

۴-۲-۱-۱-  ﻧﺘﺎﯾﺞ توصیفی برای متغیر­های حرکتی ………………………………………………………………………………………………………. 28
۴-۲-۱-۲-   میانگین حجم کار…………………………………………………………………………………………………………………………………..29
۴ -۲-۱-۳-  سطوح هورمون تستوسترون……………………………………………………………………………………………………………………30

۴-۲-۲-  آمار اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ…………………………………………………………………………………………………………………………………….31

یک مطلب دیگر :

۴-۲ -۲-۱-  آزمون فرضیه­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..31
۴-۲-۲-۱-۱-  فرضیه اول  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۴-۲-۲-۱-۲-  فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………3

فصل ۵- خلاصه، بحث و نتیجه گیری

۵-۱-  خلاصه ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………………………………………………37

۵-2-  بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………….38

۵-2-۱-  هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………………………………………………………..38

۵-2-2-  حجم تمرین……………………………………………………………………………………………………………………………………40

۵-۴-  نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….41

۵-۵-  پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………42

۵-۵ -۱- پیشنهادهای برآمده از پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….42

۵-۵ -۲- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………….42

 

۶- پیوست­ها

۶ -1- پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………44

۶-1- اندازه گیری هورمون تستوسترون(پیوست 1)……………………………………………………………………..44

۶-2- مشخصات جهت جمع آوری نمونه گیری(پیوست3)……………………………………………………………….45

۶-3- رضایت نامه شركت و همكاری در طرح(پیوست 4)…………………………………………………………..46

۶-4- دستورالعمل تغذیه­ای و عملکردی داوطلبان (پیوست5)……………………………………………………..47

۶-5- عکس تجهیزات آزمایشگاه (پیوست6)…………………………………………………………………………….48

 

7- فهرست منابع

7- منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..49

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: میانگین توصیفی حرکت پرس تخت ……………………………………………………………………………………..   29

نمودار ۴-۲: میانگین توصیفی حرکت اسکات ……………………………………………………………………………………………   29

نمودار ۴-۳: میانگین توصیفی حرکت زیر بغل سیمکش ……………………………………………………………………………  29

نمودار۴-۴: میانگین توصیفی حرکت پشت پا با دستگاه …………………………………………………………………………….  29

نمودار ۴-۵: میانگین توصیفی حرکت سرشانه …………………………………………………………………………………………….. 30

نمودار۴-۶: مقایسه میانگین­ هورمون تستوسترون  …………………………………………………………………………………………. 31

نمودار4-7: میانگین سه مرحله نمونه­گیری هورمون تستوسترون (ANOVA) ………………………………………….33

نمودار۴-8: مقایسه درصد تغییرات میانگین­ کل برای حرکات مختلف ……………………………………………… 35

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *