پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :


راهنمای پایان نامه درباره : دانلود پایان نامه ها درباره مزاحمت های خیابانی


 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : طرح تحقیق
1-1.مقدمه 3
1-2.بیان مسئله 5
1-3.ضرورت واهمیت تحقیق 9
1-4. اهداف تحقیق 12
1-4-1.هدف کلی 12
1-4-2.اهداف اختصاصی 12
1-5.فرضیه های تحقیق 13
1-5-1.فرضیه های اختصاصی 12
1-6.روش تحقیق 14
1-7.محدودیت های تحقیق 14
1-7-1.محدودیت های قابل کنترل تحقیق 14
1-7-2.محدودیت های غیر قابل کنترل 15
1-8 . تعریف واژه ها 15
1-8-1. سندرم پیش از قاعدگی 15
1-8-2.علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی 16
1-8-3.علائم روانی سندرم پیش از قاعدگی 16
1-8-4.تمرینات هوازی 17
1-8-5.ترکیب بدنی 17
1-8-6.شاخص توده بدنی 17
1-8-7.درصدچربی بدن 17
فصل دوم : سابقه موضوع و پیشینه تحقیق
2-1.مقدمه 19
2-2.مبانی نظری 21
2-2-1.آناتومی سیستم تناسلی 21
2-2-1-1.اندام های جنسی زن 21
2-2-1-2.تخمدان ها 21
2-2-1-3.لوله های رحم 22
2-2-1-4.رحم 23
2-2-1-4-1.ساختمان و فضای رحم
2-2-1-4-2.تقسیم بندی فضای رحم

23 

24

2-2-1-5.دستگاه هورمونی زن 24
2-2-2. سیکل قاعدگی 24
2-2-2-1.سیکل قاعدگی ازدیدگاه بالینی 24
2-2-2-2.چرخه قاعدگی 25
2-2-2-3.علت خون روی قاعدگی 27
2-2-3.اختلالات قاعدگی 27
2-2-3-1.آمنوره اولیه و ثانویه 27
2-2-3-2.الگیومنوره 27
2-2-3-3.دیسمنوره 28
2-2-3-4.سندرم پیش از قاعدگی 28
2-2-4.تعریف وشیوع PMS 29
2-2-5.سبب شناسی PMS 30
2-2-6.علائمPMS 31
2-2-7.تشخیصPMS 32
2-2-8.درمان PMS 32
2-2-8-1.درمان های دارویی 32
2-2-8-2.درمان های غیردارویی 33
2-2-8-2-1.رژیم غذایی 33
2-2-8-2-2.طب سوزنی 34
2-2-8-2-3.کایروپراکتیک 35
2-2-8-2-4.روش های آرام سازی و استرس زایی 35
2-2-8-2-5.ماساژ 36
2-2-8-2-6.فعالیت ورزشی 36
2-2-9.دستگاه های انرژی هوازی و بی هوازی 38
2-2-9-1.دستگاه بی هوازی 38
2-2-9-2.دستگاه هوازی 39
2-2-10.فعالیت ، وزن و ترکیب بدن 40
2-2-11.ترکیب بدن 40
2-2-11-1.ترکیب بدن در هنگام بلوغ 42
2-2-11-2.اهمیت توجه به ترکیب بدن در نوجوانی 42
2-2-11-3.ارزیابی ترکیب بدن 43
2-2-11-4.روش های اندازه گیری ترکیب بدن 44
2-2-12.شاخص توده بدنی 45
2-2-13.اندازه گیری چربی زیر پوستی 46
2-3. پیشینه تحقیقات 47
2-3-1. پیشینه تحقیقات داخلی 47
2-3-2.پیشینه تحقیقات خارجی 56
2-4. جمع بندی

62 

 

فصل سوم : روش تحقیق
3-1.مقدمه 65
3-2.جامعه نمونه آماری 65
3-3.متغیرهای پژوهش 66
3-3-1.متغیرمستقل پژوهش 66
3-3-2.متغیر وابسته پژوهش 66
3-3-3.متغیر مداخله گر قابل کنترل 66
3-3-4.متغیر مداخله گر غیر قابل کنترل 66
3-4. وسایل و ابزارهای اندازه گیری 67
3-5.روش اجرای پژوهش و گرد آوری اطلاعات 68
3-6. پروتکل تمرین 74
3-7.روش آماری 75
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1.مقدمه 77
4-2.تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 77
4-3.بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 80
4-4.آزمون فرضیه های پژوهش 80
فرضیه اول 80
فرضیه دوم 83
فرضیه سوم 85
فرضیه چهارم 87
فرضیه پنجم 89
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1.مقدمه 93
5-2. خلاصه تحقیق 93
5-3. بحث و نتیجه گیری 94
5-3-1.فرضیه اول 94
5-3-2.فرضیه دوم 99
5-3-3. فرضیه سوم 102
5-3-4.فرضیه چهارم 103
5-3-5. فرضیه پنجم 105
5-4.جمع بندی 106
5-5. پیشنهادها 107
5-5-1.پیشنهادهای کاربردی 107
5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی 107
منابع فارسی 109
منابع انگلیسی 114

چکیده :

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *