9-3 عملیات برداشت                                                                                                       30

10-3 صفات مورد بررسی                                                                                                  31

11-3 روش تعین وزن­تر و خشک علوفه                                                                                 31

12-3 شاخص سطح برگ                                                                                                 31

13-3 درصد رطوبت                                                                                                         31

14-3 عملکرد و اجزای عملکرد                                                                                          32

15-3 عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه و شاخص برداشت                                                             32

16-3 ارتفاع بوته                                                                                                             32

17-3 تعداد پنجه در بوته                                                                                                 33

18-3 طول سنبله                                                                                                           33

19-3 تعداد سنبلچه در سنبله                                                                                           33

20-3 درصد پروتئین                                                                                                       33

21-3 آنالیزآماری                                                                                                           34

نتایج و بحث                                                                                                                 37

1-4 ارتفاع بوته                                                                                                               37

1-1-4 تاثیر سطوح تراکم کاشت بر ارتفاع بوته                                                                       37

2-1-4 اثر سطوح مختلف زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته                                                       38

3-1-4 اثر متقابل سطوح تراکم بوته و زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته                                         39

2-4 طول سنبله                                                                                                             46

1-2-4 تاثیر سطوح تراکم کاشت بر طول سنبله                                                                      46

2-2-4 اثر سطوح مختلف زمان برداشت علوفه بر طول سنبله                                                       46

3-2-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر طول سنبله                                           47

3-4 تعداد پنجه                                                                                                             48

1-3-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد پنجه                                                                                   48

2-3-4 اثر سطوح زمان برداشت علوفه بر تعداد پنجه                                                               49

4-4 تعداد سنبلچه در سنبله                                                                                            49

1-4-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبلچه در سنبله                                                                   49

2-4-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبلچه در سنبله                                                           50

5-4 وزن هزار دانه                                                                                                           50

1-5-4 اثر تراکم بوته بر وزن هزاردانه                                                                                   50

2-5-4 اثر زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه                                                                       51

3-5-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه                                       52

6-4 تعداد دانه در سنبله                                                                                                   53

1-6-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد دانه در سنبله                                                                        53

2-6-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله                                                               54

3-6-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله                                 55

7-4 تعداد سنبله در مترمربع                                                                                             56

1-7-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبله در مترمربع                                                                 56

2-7-4 اثر زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع                                                         57

3-7-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع                           57

8-4 عملکرد دانه                                                                                                             58

1-8-4 اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه                                                                                     58

2-8-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه                                                                                   59

3-8-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه                                         60

9-4 عملکرد بیولوژیک                                                                                                                     61

1-9-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد بیولوژیک                                                                                       61

2-9-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک                                                                           62

3-9-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک                                   63

10-4 عملکرد کاه                                                                                                           64

1-10-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد کاه                                                                                64

2-10-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه                                                                       65

3-10-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه                                         65

11-4 شاخص برداشت                                                                                                                     66

1-11-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص برداشت                                                                                      66

2-11-4 اثر زمان برداشت علوفه بر شاخص برداشت                                                                  67

3-11-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر شاخص برداشت                                   68

12-4 درصد پروتئین                                                                                                                       69

1-12-4 اثر تراکم کاشت بر درصد پروتئین                                                                             69

2-12-4 اثر زمان برداشت علوفه بر درصد پروتئین                                                                   69

3-12-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر درصد پروتئین دانه                               70

13-4 عملکرد علوفه­تر                                                                                                                     71

1-13-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه­تر                                                                                       71

2-13-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه­تر                                                                             72

3-13-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه­تر                                         73

14-4 عملکرد علوفه خشک                                                                                               74

1-14-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه خشک                                                                               74

2-14-4 اثر زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه خشک                                                                     75

3-14-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه خشک                                 75

15-4 شاخص سطح برگ                                                                                                 76

1-15-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص سطح برگ                                                                                  76

2-15-4 اثر زمان برداشت علوفه بر شاخص سطح برگ                                                                       77

3-15-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر شاخص سطح برگ                                     78

16-4 بررسی همبستگی بین صفات اندازه گیری شده در شرایط آزمایشگاه                                             80

نتیجه‌گیری کلی                                                                                                                             85

پیشنهادات                                                                                                                                      87

فهرست منابع                                                                                                                                   89

 

 

 

پایان نامه

 

فهرست جدول‌ها

جدول1-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی در زمان شروع آزمایش                     26

جدول2-3 آمار هواشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال اجرای آزمایش (       93-1392)                                                                                                                                     26

جدول 3-3 مشخصات رقم مورد کاشت                                                                                        28

جدول 1-4 تجزیه واریانس صفات مختلف جو                                                                         40

جدول 2-4 تجزیه واریانس صفات مختلف جو                                                                         41

جدول 3-4 تجزیه واریانس صفات کمی و کیفی جو                                                                   42

جدول 4-4 مقایسه میانگین برخی از صفات جو                                                                       43

جدول 5-4 مقایسه میانگین برخی از صفات جو                                                                       44

جدول 6-4 مقایسه میانگین صفات علوفه جو                                                                           45

جدول 7-4 ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی                                                               79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل1-2 توزیع سطح زیر کشت جو در استان­های مختلف نسبت به کل کشور در سال زراعی90- 1389  9

شکل2-2 توزیع میزان تولید جو در استان­های مختلف نسبت به کل کشور در سال زراعی90-1389       10

شکل 1-3 نقشه طرح آزمایشی                                                                                           27

شکل2-3 مراحل آماده‌سازی زمین                                                                                       29

یک مطلب دیگر :

شکل 3-3 مراحل داشت                                                                                                                   30

شکل 4-3 دستگاه کجلدال                                                                                               34

شکل 1-4 اثر سطوح تراکم کاشت بر ارتفاع بوته                                                                                 38

شکل 2-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر ارتفاع بوته                                             39

شکل 3-4 اثر سطوح مختلف تراکم کاشت بر طول سنبله                                                                     46

شکل 4-4 اثر متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر طول سنبله                                                 47

شکل 5-4 اثر سطوح تراکم کاشت بر تعداد پنجه                                                                                 48

شکل 6-4 اثر تراکم کاشت بر تعداد سنبلچه در سنبله                                                                         50

شکل 7-4 اثر تراکم بوته بر وزن هزاردانه                                                                                          51

شکل 8-4 اثر متقابل تراکم بوته و زمان برداشت علوفه بر وزن هزاردانه                                                 53

شکل 9-4 اثر تراکم بوته بر تعداد دانه در سنبله                                                                                 54

شکل 10-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد دانه در سنبله                              55

شکل11-4 اثر تراکم بوته بر تعداد سنبله در مترمربع                                                                         56

شکل 12-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر تعداد سنبله در مترمربع                       58

شکل 13-4 اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه                                                                                           59

شکل 14-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد دانه                                   61

شکل 15-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد بیولوژیک                                                                     62

شکل 16-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد بیولوژیک                             63

شکل 17-4 اثر تراکم بوته بر عملکرد کاه                                                                               64

شکل 18-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کاه                                     66

شکل 19-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص برداشت                                                                       67

شکل 20-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر شاخص برداشت                               68

شکل21-4 اثر تراکم کاشت بر درصد پروتئین دانه                                                                   69

شکل 22-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر درصد پروتئین                                 71

شکل 23-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه­تر                                                                       72

شکل 24-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه­تر                               73

شکل 25-4 اثر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه خشک                                                               74

شکل 26-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه بر عملکرد علوفه خشک                         76

شکل 27-4 اثر تراکم کاشت بر شاخص سطح برگ                                                                   77

شکل 28-4 اثرات متقابل تراکم کاشت و زمان برداشت علوفه شاخص سطح برگ                               78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *