4.3.7         فرآیند های اصلی: ارزیابی عملکرد. 62
4.3.8         مفاهیم مرتبط با راهبردها و اقدامات.. 64
4.3.9         مفاهیم مرتبط با پیامدها 66
4.4     کدگذاری محوری   68
4.5     شرایط علی   69
4.5.1         شرایط زمینه‌ای.. 70
4.5.2         شرایط مداخله‌گر. 71
4.5.3         فرآیند های اصلی: جذب.. 73
4.5.4         فرآیند های اصلی: توسعه. 74
4.5.5         فرآیند های اصلی: جبران خدمت.. 75
4.5.6         فرآیند های اصلی: ارزیابی عملکرد. 77
4.5.7         مفاهیم مرتبط با راهبردها و اقدامات.. 77
4.5.8         مفاهیم مرتبط با پیامدها 79
4.6     کدگذاری انتخابی   80
4.7     مدل نهایی پژوهش    80

پایان نامه و مقاله

5   فصل پنجم ( نتیجه گیری و پیشنهادها) 83
5.1     محدودیت های تحقیق   85
5.2     بحث و مقایسه با نتایج دیگران   87
5.3     پیشنهادات کاربردی   88
5.4     پیشنهادات برای تحقیقات آتی   90
5.5     مراجع  91
5.6     پیوست 1   100
6   تقدیر و سپاس    125

 

یک مطلب دیگر :


یک مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد با موضوع reading، part، rating، scale

فهرست جداول

جدول 1:مدل خلاصه فصل دوم  33
جدول 2:کدهای باز مستخرج در مورد شرایط علی   49
جدول 3:کدهای باز مستخرج در مورد شرایط زمینه‌ای   51
جدول 4:کدهای باز مستخرج در مورد شرایط مداخله‌گر  53
جدول 5:کدهای باز مستخرج در مورد فرآیندهای اصلی: جذب   55
جدول 6: کدهای باز مستخرج در مورد فرآیندهای اصلی: توسعه  58
جدول 7: کدهای باز مستخرج در مورد فرآیندهای اصلی: جبران خدمت   61
جدول 8: کدهای باز مستخرج در مورد فرآیندهای اصلی: ارزیابی عملکرد  63
جدول 9: کدهای باز مستخرج در مورد راهبردها و اقدامات   65
جدول 10: کدهای باز مستخرج در مورد پیامدها 67
جدول 11: کدگذاری محوری و انتخابی: شرایط علی   69
جدول 12: کدگذاری محوری و انتخابی: شرایط زمینه‌ای   71
جدول 13: کدگذاری محوری و انتخابی: شرایط مداخله‌گر  72
جدول 14: کدگذاری محوری و انتخابی: فرآیندهای اصلی، جذب   73
جدول 15: کدگذاری محوری و انتخابی: فرآیندهای اصلی، توسعه  74
جدول 16: کدگذاری محوری و انتخابی: فرآیندهای اصلی، جبران خدمت   76
جدول 17: کدگذاری محوری و انتخابی: فرآیندهای اصلی، ارزیابی عملکرد  77
جدول 18: کدگذاری محوری و انتخابی راهبردها و اقدامات   78
جدول 19: کدگذاری محوری و انتخابی: پیامدها 79

 

1          فصل اول

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *