مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

۳ ستون اصلی که برندینگ شما را سرپا نگه می‌دارد

فهرست مطالب    صفحه
فصل اول: موضوع تحقیق 1
بیان مسأله. 1
ضرورت و اهمیت موضوع 13
هدف پژوهش 15
فصل دوم: ادبیات نظری فرهنگ سیاسی 16
پیش درآمد 16
تئوری­های فرهنگ سیاسی 21
تئوری­های فرهنگ سیاسی ( غیر بومی) 22
آلموند و وربا 22
والتر روزنبام 27
داگلاس و تامپسون 29
دانیل لازار 32
آلموند و پاول 33
مارک تسلر 34
تئوری­های فرهنگ سیاسی نخبگان 39
لوسین پای 39
والتر روزنبام 41
تئوری­های فرهنگ سیاسی ایران 41
چلبی 42
سریع­ القلم 42
بشیریه 44
سمیح فارسون و مهرداد مشایخی 45
دستگاه مفهومی پژوهش 47
فرضیه­های پژوهش 50
فصل سوم: چارچوب روش­شناختی 52
عملیاتی کردن مفاهیم 52
فرهنگ سیاسی 52
معرف­های تجربی فرهنگ سیاسی 60
نخبگان سیاسی 64
معرف تجربی نخبگان سیاسی 64
روش پژوهش 65
واحد تحلیل و واحد مشاهده 67
جمعیت آماری و حجم نمونه 68
روش نمونه­گیری 69
کد گذاری و استخراج داده­ها 69
اعتبار 69
 پایایی 70
فصل چهارم: تحلیل تجربی داده­ها 71
تحلیل توصیفی 71
اعتماد سیاسی 75
احساس پاسخ­گویی مسئولین دولتی 80
احساس قدرت سیاسی 82
احساس امنیت سیاسی 83
حمایت از آزادی بیان 85
تساهل و مدارا 86
احترام به حقوق شهروندی 88
جمع­بندی 89
فصل پنجم: نتیجه­گیری 91
پیش درآمد 89
نتایج توصیفی 89
دلالت­های نظری 93
دلالت­های عملی 98
محدودیت­های پژوهش 99
سخنی با پژوهشگران 99
سخن آخر 100
پی­نوشت 101
منابع و مأخذ 109
فهرست جداول صفحه
جدول شماره 1-1 داوری پژوهش­های انجام شده در زمینه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی 13
جدول شماره 2-1- انواع فرهنگ سیاسی و مؤلفه­های آن از نظر آلموند و وربا 26
جدول شماره 2-2 خرده فرهنگ­های سیاسی آرمانی در نظریه تامپسون 32
جدول شماره 2-3 گونه شناسی فرهنگ سیاسی تسلر بر اساس ابعاد رفتاری و هنجاری 38
جدول شماره 2-4 ابعاد مطالعه فرهنگ سیاسی 50
جدول شماره 3-1- بررسی مؤلفه­های فرهنگ سیاسی دموکراتیک و اقتدارگرا در پژوهش­های پیشین 57
جدول شماره 3-2- مؤلفه­های فرهنگ سیاسی ایران در پژوهش­های پیشین 58
جدول شماره 3-3 ارزش­های فازی 66
جدول شماره 3-4 درجه بندی فازی مفاهیم 67
جدول شماره 3-5 ضریب آلفای کرونباخ . 70
جدول شماره 4-1 توزیع فراوانی پاسخ­گویان بر حسب جنسیت 72
جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخ­گویان بر حسب سن . 72
جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخ­گویان بر حسب سواد 73
جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی مطلق پاسخ­گویان بر حسب وضعیت تأهل 74
جدول شماره 4-5 توزیع فراوانی درآمد خانوار پاسخ­گویان در هر ماه ( بر حسب هزار تومان) 74
جدول شماره 4-6 توزیع فراوانی هزینه خانوار پاسخ­گویان در هر ماه ( بر حسب هزار تومان) 75
جدول 4-7 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه اعتماد بین شخصی 77
جدول شماره 4- 8 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه اعتماد نهادی 79
جدول شماره 4- 9 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه اعتماد سیاسی نخبگان سیاسی 80
جدول شماره 4-10توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احساس پاسخ­گویی مسئولین دولتی 81
جدول شماره 4-11 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احساس قدرت سیاسی 83
جدول شماره 4-12 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احساس امنیت سیاسی 84
جدول شماره 4- 13 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه حمایت از آزادی بیان 86
جدول شماره 4- 14 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه تساهل و مدار 87
جدول شماره 4- 15 توزیع درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احترام به حقوق شهروندی 89
جدول شماره 4-16 مقایسه توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در مجموعه  فرهنگ سیاسی 90
جدول شماره 5-1 شاخص­های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران 92
جدول شماره 5-2 میانگین­های فازی شاخص­های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی 93
                                                                                                                   جدول شماره 5-3 تقسیم­بندی شاخص­های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی 94
فهرست شکل­ها صفحه
شکل شماره 1- 1-  روابط تأثیر­گذاری بین شاه و نخبگان سیاسی 4
شکل شماره 2 -1 دستگاه مفهومی پژوهش 47

 

 

 

 

فصل اول

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *