https://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ها

فهرست مطالب 

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………..

  

صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول (کلیات پژوهش)  
1-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2: بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………. 6
1-4: اهداف پژوهش(کلی و ویژه)…………………………………………………………………………………… 7
1-5: سئوال های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8
1-6: تعاریف نظری و عملیاتی واژه هاو اصطلاحات پژوهش……………………………………………… 9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی  پژوهش  
2-1:  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-1-1:تعریف شهروندی در فرهنگ های مختلف …………………………………………………………… 13
2-1-2:  تعریف شهروندی…………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-3: حق شهروندی…………………………………………………………………………………………………… 17
2-1-4: مفهوم شهروندی……………………………………………………………………………………………….. 18
2-1-5: مفهوم شهروندی در اسلام………………………………………………………………………………….. 19
2-1-6: مفهوم شهرونددر حقوق ایران  …………………………………………………………………………… 22
2-1-7: تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر………………………………………………………….. 22
2-2: مفهوم شهروندی  …………………………………………………………………………………………………. 24
2-2-1: شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی……………………………………………………………………… 25
2-2-2: شهروندی از دیدگاه فرهنگ سیاسی…………………………………………………………………….. 25
2-3: پیشینه و خاستگاه نظری مفهوم شهروندی………………………………………………………………… 28
2-4: تاریخچه آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………. 31
2-5: دیدگاه ها و مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی…………………………………………………….. 33
2-5-1: طبقه ،آگاهی و حقوق شهروندی از دیدگاه مارکس ………………………………………………. 33
2-5-2: شهر،شهروندی و دموکراسی از دیدگاه وبر……………………………………………………………. 34
2-5-3: مارشال، حقوق سه گانه شهروندی از دیدگاه مارشال…………………………………………….. 34
2-5-4: دوگانه ی عام گرایی_ خاص گرایی از دیدگاه پارسونز………………………………………….. 35
2-5-5: دسترسی برابر به مشارکت و شهروندی از دیدگاه هابرماس…………………………………….. 36
2-6: چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………… 36
2-7: ساختار حقوقی شهروندی………………………………………………………………………………………. 38
2-7-1: حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی……………………………………………………………………. 38
2-7-2: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………………………….. 38
2-7-3: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………….. 38
2-7-4: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ………………………………………….. 39
2-8: مفاهیم و اصطلاحات اساسی………………………………………………………………………………….. 39
2-8-1: حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………. 39
2-9:مولفه های حقوق شهروندی…………………………………………………………………………………….. 40
2-9-1: آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………… 40
2-9-2: برخورداری از صلح…………………………………………………………………………………………… 42
2-9-3:حق برخورداری از امنیت……………………………………………………………………………………. 44
2-9-4:محیط زیست سالم…………………………………………………………………………………………….. 46
2-9-5: حق داشتن کار و حرفه………………………………………………………………………………………. 48
2-9-6: حق برحورداری از حمایت قانون………………………………………………………………………… 49
2-9-7: حق برخورداری از برابری و عدالت…………………………………………………………………….. 50
2-9-8: حق برخورداری از آزادی عقیده………………………………………………………………………….. 51
2-9-9: حق برخورداری از آموزش و پرورش…………………………………………………………………. 52
2-9-10: حق برخورداری از آزادی انتخاب……………………………………………………………………… 53
2-9-11: حق برخورداری از حق تامین اجتماعی و بیمه…………………………………………………….. 54
2-9-12:حق برخورداری از  حق مالکیت………………………………………………………………………… 57
2-10:آموزش حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………. 59
2-11: فلسفه جدید آموزش و پرورش…………………………………………………………………………….. 60
2-11-1: نقش آموزش و پرورش در آموزش حقوق شهروندی…………………………………………… 60
2-11-2: حیطه دانش و مفاهیم………………………………………………………………………………………. 61
2-11-3: تمرینات آموزشی و طرح های بین رشته ای……………………………………………………….. 61
2-12: اهمیت نقش معلم در ارائه مباحث مربوط به آموزش حقوق شهروندی………………………. 61
2-13: محتوای آموزشی حقوق شهروندی………………………………………………………………………… 62
2-14: انواع آموزش حقوق شهروندی……………………………………………………………………………… 64
2-14-1: آموزش رسمی ……………………………………………………………………………………………….. 65
2-14-2: آموزش غیر رسمی………………………………………………………………………………………….. 66
2-15: ارزیابی برنامه های آموزشی حقوق شهروندی………………………………………………………… 67
2-16: تعاریف و ماهیت درس مطالعات اجتماعی…………………………………………………………….. 68
2-17: ضرورت و اهمیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی…………………………………………………. 70
2-18: برنامه ریزی درسی………………………………………………………………………………………………. 71
2-19: اجرای برنامه ریزی درسی…………………………………………………………………………………….. 73
2-20: تحلیل محتوا……………………………………………………………………………………………………….. 73
2-21: اصول انتخاب محتوا……………………………………………………………………………………………. 76
2-22: مسائل مربوط به سازمان دادن محتوای برنامه درسی…………………………………………………. 77
2-23: اهمیت دوره ی ابتدایی…………………………………………………………………………………………. 78
2-24: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 78
2-24-1: پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………………………………………… 78
2-24-2: پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………. 81
2-25: جمع بندی: ……………………………………………………………………………………………………….. 84
فصل سوم: (روش شناسی پژوهش)  
3-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 89
3-2:روش  پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 89
3-3: جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….. 89
3-4: روش نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….. 91
3-5: روش هاوابزارهای گردآوری داده ………………………………………………………………………….. 91
3-6: واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………….. 91
3-7: روش تحلیل………………………………………………………………………………………………………… 91
3-8: روایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 91
3-9: پایایی ابزار……………………………………………………………………………………………………………. 91
3-10: روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………… 93
فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل داده ها)  
 4-1: : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-2: تحلیل توصیفی……………………………………………………………………………………………………… 96
4-3: بررسی آماری مولفه های حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم…………. 109

  

فصل پنجم: (نتیجه گیری و پیشنهادها)

 
5-1: خلاصه………………………………………………………………………………………………………………… 111
5-2: نتیجه گیری و بحث……………………………………………………………………………………………… 111
5-3: نتیجه‌گیری به استناد سؤالات ویژه(اصلی) پژوهش…………………………………………………… 123
5-4: نتایج تحلیل محتوا……………………………………………………………………………………………….. 125
5-5: پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش……………………………………………………………………………. 125
5-6: پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………………………. 126
5-7: پیشنهاد های به محققان دیگر………………………………………………………………………………….. 126
5-8: محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 127
فهرست منابع فارسی (داخلی)…………………………………………………………………………………………. 128
فهرست منابع لاتین(خارجی)………………………………………………………………………………………….. 132
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………. 134
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………… 137
   
   
   

فهرست جداول 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………. صفحه

 
جدول4-2-1: میزان رعایت مولفه های حقوق شهروندی در مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی………… 97
جدول 4-2-2. بررسی حق آزادی بیان درمطالعات پایه ششم ابتدایی……………………………………. 98
جدول 4-2-3. بررسی مولفه حق برخورداری از صلح  در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی… 99
جدول 4-2-4:  بررسی حق برخورداری از امنیت در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی…………. 100
جدول4-2-5: بررسی حق برخورداری از محیط زیست در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی… 101
جدول 4-2-6: بررسی حق داشتن کار و حرفه در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی…………….. 102
جدول 4-2-7: بررسی حق برخورداری از حمایت قانون در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی.. 103
جدول 4-2-8:  بررسی حق برخورداری از برابری و عدالت در اجتماعی پایه ششم ابتدایی……….. 104
جدول 4-2-9:  بررسی حق آزادی عقیده در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی…………………….. 105
جدول 4-2-10:بررسی حق برخورداری ازآموزش وپرورش درمطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی………….. 106
جدول 4-2-11:  بررسی حق آزادی انتخاب در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی………………….. 107
جدول 4-2-12: بررسی حق برخورداری ازتامین اجتماعی و بیمه در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی.. 108
جدول 4-2-13:  بررسی حق برخورداری از مالکیت در مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی……… 109
جدول(4-1) فراوانی مولفه های حقوق شهروندی در تعلیمات اجتماعی پایه ششم ابتدایی……. 110
   
   
     

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس ویژگی های مولفه های حقوق شهروندی همچون آزادی بیان، حق برخورداری از امنیت، ، حق برخورداری از صلح، حق برخورداری از حمایت قانون، حق داشتن کار و حرفه، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق برخورداری از برابری و عدالت، حق آزادی عقیده، حق آزادی انتخاب، توجه تامین اجتماعی  ، حق برخورداری از آموزش و توجه به حق برخورداری از حق مالکیت بوده است. جامعه آماری و نمونه مورد بررسی در این پژوهش یکسان می باشد، یعنی جامعه و نمونه شامل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ی ابتدایی می باشد. به منظور تحلیل این داده ها، از آمار توصیفی شامل روش تحلیل محتوا استفاده شده است.

در یك تحلیل كلی و نهایی كتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی مشخص گردید كه از مؤلفه‌های 12گانه حقوق شهروندی مؤلفه‌های 1- حق برخورداری از امنیت2- حق آزادی انتخاب 3- حق برخورداری از صلح4- حق برخورداری از آموزش و پرورش5- حق برخورداری از محیط زیست سالم، دارای بیشترین فراوانی و مولفه های 1- حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه2- حق برخورداری از برابری و عدالت 3- حق برخورداری از آزادی عقیده دارای کمترین فراوانی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی می باشد. بدین ترتیب بااستفاده از مؤلفه‌های حقوق شهروندی نقاط ضعف و قوت محتوای كتاب‌ها آشكار و در قالب نتیجه تحقیق، به برنامه ریزان درسی پیشنهاد می گردد که در تهیه و تدوین کتاب درسی به مولفه های حقوق شهروندی که کمتر توجه شده، توجه و تاکید بیشتری صورت گیرد.

کلید واژه: حقوق شهروندی، کتاب درسی، تحلیل محتوا

 

فصل اول :


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *