بررسی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده:پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

4-4-2 مدل­سازی تنش­های پسماند

در تحلیل مکانیکی، همانند تحلیل حرارتی خط جوش به چندین بخش تقسیم شده و در هر بازه­ی زمانی که الکترود به آن بخش می­رسد، جزء­های مربوط به آن بخش فعال می­شوند. بارگذاری صفحه در این تحلیل تاریخچه دمایی است، که در هر گام زمانی از نتایج تحلیل حرارتی برداشت می­شود. برای این کار، دمای انتهای هر گام بارگذاری به نرم­افزار داده شده و تغییرات دما بین دو گام بارگذاری به صورت خطی در نظر گرفته می­شود. هر چه گام­های بارگذاری کوچک‌تر انتخاب شود منحنی تغییرات دما به صورت دقیق­تری ترسیم می­شود. با توجه به ماده­ی انتخابی که در این پژوهش فولاد می­باشد، از سخت­شوندگی ایزوتروپیک و معیار فون مایزز برای گسیختگی آن بهره­جویی می­شود.

در تحلیل­های ناخطی با نرم­افزارANSYS  می­توان از روش­های نیوتن- رافسون، طول قوس، روش نموی بار و روش نیوتن- رافسون اصلاح شده بهره جست. در این پژوهش از روش نیوتن- رافسون استفاده می­شود، که مبانی آن در فصل دوم تشریح گردید. در تحلیل مکانیکی همانند تحلیل حرارتی برای در نظر گرفتن ماده پرکننده از روش فعال و غیر فعال­سازی جزء­ها استفاده می­شود. با توجه به این که ماده در دمای بالاتر از دمای ذوب از حالت جامد خارج شده، باید جزء­هایی را که دمای آن‌ها بالاتر از دمای ذوب می­باشد را نیز غیرفعال نمود.

با توجه به این که توزیع مقادیر تنش در راستای ضخامت صفحه قابل صرف‌نظر کردن است، نتایج تنش شامل دو نوع تنش طولی (در راستای موازی با محور جوش) و تنش عرضی (در راستای عمود بر محور جوش) می­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

  • 1