بررسی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده:پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

3-3 تنش‌های پسماند عرضی ناشی از جوشكاری

طبق پژوهش­های انجام­شده، بعد از عملیات جوشكاری و پس از اینكه صفحات جوش داده‌شده سرد شدند، مواد دچار کوتاه­شدگی طولی و عرضی می­گردند. در اثر این کوتاه­شدگی، تنش‌های پسماند عرضی در سازه رخ می­دهند. مقدار و نحوه توزیع تنش­های عرضی به عوامل مختلفی وابسته است. مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از: ابعاد صفحات، سرعت جوشکاری و شرایط گیرداری صفحات (گیره­های جوشکاری).

اگر صفحات در شرایط آزاد و رها جوشكاری شوند، آنگاه تنش‌های عرضی خیلی بزرگ نخواهند شد. منظور از شرایط آزاد عدم استفاده از گیره­های اضافی است كه برای جلوگیری از كوتاه­شدگی طولی و عرضی مورد استفاده قرار می­گیرند. بیش‌ترین مقادیر تنش­های عرضی در نزدیکی خط جوش به وجود می‌آیند. مقدار این تنش­ها در دو انتهای خط جوش به صورت فشاری و در وسط خط جوش کششی هستند. از نظر عددی مقادیر تنش­های فشاری دو انتهای خط جوش از مقدار تنش­های کششی وسط خط جوش بیشتر است] 30[.

بر اساس آزمایش­های انجام‌شده، اگر یك جوشكاری سریع و آنی را در بین دو صفحه انجام شود و سپس در شرایط آزاد و بدون استفاده از محدودیت‌های عرضی اجازه سرد شدن را به آن داده­ شود، آنگاه یك بخش شكافدار در میان و در امتداد طول جوش پدید می‌آید. با توجه به كوتاه­شدگی ناحیه‌‍ تغییرشكل مومسان در راستای طولی در این حالت، تنش‌های عرضی فشاری تولید خواهند شد. در ضمن چنین امری باعث خواهد شد كه لبه انتهایی صفحه كش آمده و شروع به خم شدن كند. در این حالت نیز، در لبه صفحه شاهد شکل‌گیری تنش‌های عرضی فشاری خواهیم بود و با نزدیك شدن به میانه خط جوش این تنش‌ها تبدیل به كششی خواهند شد] 31[.

اگر عملیات جوشكاری در صفحات به صورت آرام صورت گیرد، آنگاه در حین جوشكاری شاهد خواهیم بود كه لبه‌های صفحات در قسمت چپ و راست خط جوش، به سمت یكدیگر حركت می‌کنند. یعنی در واقع شاهد یك كوتاه­شدگی عرضی خواهیم بود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات

  • 1