بررسی ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

4-2- معیار رشد ترک در ماده‌ی مرکب

برگزیدن انتخاب معیار مناسب برای  الگو‌سازی‌های عددی رشد ترک اجتناب ناپذیر است. این معیار، در علم مکانیک شکست از دو دیدگاه شامل معیار وابسته به تنش و نیز وابسته به کارمایه اهمیت دارد. در دیدگاه نخست، رشد ترک را بر پایه‌ی پخش تنش و یافتن ضریب تمرکز تنش در نوک آن می‌سنجند. کاربرد این شیوه، در جسم ناهمگنی مانند ماده‌ی مرکب، به سبب نایکنواختی ویژگی‌های مکانیکی و ناهمسان بودن پخش ماده دشوار است. از این رو، بهره‌جویی از معیار مقدار رهایی کارمایه‌ی کرنشی که به طور مستقیم با مقدار تنش در نوک ترک وابسته نیست، سودمند می‌باشد. مقدار رهایی کارمایه‌ی کرنشی را بر پایه‌‌ی پاسخ سازه به نیرو‌های خارجی پیدا می‌کنند. مقدار کارمایه‌ی نهفته در ماده، و یا مقدار رهایش آن، تابع حاصل‌ضرب نیرو در جابه‌جایی است. برای یافتن این عامل از فرآیندهای گوناگون تجربی و عددی بهره می‌جویند. در روش تجربی، با تغییر جابه‌جایی (یا نیرو) وارد به نمونه و اندازه‌گیری نیرو (یا جابه‌جایی) و مقدار رشد ترک، میزان رهایی کارمایه‌ی کرنشی به دست می‌آید. انجام یک فرآیند تجربی نیازمند زمان و هزینه‌ی بسیار است. از این رو، شیوه‌های گوناگون بهره‌جویی از پاسخ تحلیل‌ جزء‌های محدود و یا جزء‌های مرزی گسترش یافته‌ اند [H5].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

  • 1