بررسی ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود:پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

4-1- پیش‌گفتار

از مهم‌ترین آسیب‌ها‌ی ماده‌ی مرکب، ترک میان لایه‌ای و جداشدگی لایه‌ها می‌باشد. چگونگی رشد جدایی لایه‌ها، نقش چشم‌گیری درطرح سازه‌های ماده‌ی مرکب دارد. در این گونه سازه‌ها، میزان تحمل آسیب پایه‌های طرح می‌باشد. از این رو، بایستی افزون بر چگونگی و نرخ جدایی لایه‌ها، پایداری و یا ناپایداری رشد ترک نیز پیش بینی شود. گاه تخمین رفتار جدایی لایه‌ها در هنگام رسیدن به جای سدکننده‌ی ترک هدف است. در این راستا، شبیه‌سازی عددی نقش بسزایی در تخمین میزان استحکام باقی مانده‌ی سازه و حساسیت آن نسبت به گسترش جدایی لایه‌ها دارد.

در فن جزء‌های محدود، جدایی لایه را به شکل ترک می‌پندارند و برای گره‌ها در آن بخش، مقدار رهایی کارمایه‌ی کرنشی حساب می‌شود. پس از آن، بخش‌هایی که در آن‌ها معیار رشد ترک برقرار می‌گردد، را قدری به جلو می‌رانند و فرآیند تکرار می‌شود. این راه‌کار تا آن جا ادامه می‌یابد که نما‌ی ترک، پس از برقراری شرط‌های رشد در همه‌ی گره‌های روی آن، به دست آید.

این فصل، نخست به معرفی مقدار رهایی کارمایه‌ی کرنشی برای معیار رشد ترک در ماده‌ی مرکب می‌پردازد. پس از آن، فن‌های گوناگون یافتن مقدار رهایی کارمایه‌ی کرنشی می‌آیند.  بررسی روش‌ها، مناسب بودن شیوه‌ی بسته‌شدن مجازی ترک را نشان می‌دهند که پایه‌ی این کار پژوهشی قرار خواهدگرفت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

  • 1