بررسی ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود:دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

3-6-3- ضربه

در هنگام برخورد ضربه به ماده‌ی مرکب، سازه در محل ضربه فشرده خواهدشد و در کسر بسیار کوچک زمان به شکل عرضی حرکت می‌کند. اثر دیگر ضربه، ایجاد موج تنش فشاری در راستای ضخامت ماده است. این موج در محل وارد شدن ضربه در راستای ضخامت حرکت دارد و پس از برخورد با سطح آزاد دیگر قطعه، به شکل موج کششی باز می‌تابد. این موج کششی، در لایه‌های ضعیف گسیختگی و ترک ایجاد می‌کند.

مقدار و چگونگی آسیب ناشی از ضربه به هندسه، ویژگی و اندازه‌ی ورق، کارمایه‌ی ضربه و میزان بار موجود بر قطعه در هنگام وارد کردن ضربه است. اگر ضربه با سرعت پایین وارد شود و اندازه‌ی قطعه بزرگ باشد، ممکن است خمش در قطعه اتفاق بیافتد. در این حالت، همراه با آسیب‌های پیشین، امکان شکست تارها و ترک‌های زمینه نیز پدید می‌آید. اگر ضربه با سرعت زیاد به قطعه وارد شود، ماده به صورت سخت کار می کند و ممکن است نفوذ و یا عبور ضربه زننده از قطعه آشکارگردد[B7].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود