2-4 -توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..87
3-4- آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….111
فصل پنجم
1-5-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
2-5-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..124
3-5- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………..128
4-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..129
5-5- پیشنهادت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..129
پیوست ها
منابع

فهرست جداول و نمودار ها
جدول 1-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
نمودار1-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
جدول2-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
نمودار2-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
جدول3-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
نمودار3-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
نمودار4-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
جدول 5-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
نمودار5-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

پایان نامه و مقاله

جدول 6-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
نمودار6-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
جدول 7-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….93
نمودار7-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول 8-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
نمودار8-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
جدول 9-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
نمودار9-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
جدول 10-4………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
نمودار10-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

جدول 11-4………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
نمودار11-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
جدول 12-4………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
نمودار12-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
جدول 13-4………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
نمودار13-4…………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول 14-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….100
نمودار14-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
جدول 15-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….101
نمودار15-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
جدول 16-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….102
نمودار16-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
جدول 17-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….103
نمودار17-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
جدول 18-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….104
نمودار18-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

جدول 19-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….105
نمودار19-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
جدول 20-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….106
نمودار20-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
جدول 21-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….107
نمودار21-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
جدول 22-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….108
نمودار22-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
جدول 23-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….109
نمودار23-4………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
جدول 24-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….111
جدول 25-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….112
جدول 26-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….113
جدول 27-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….114
جدول 28-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….115
جدول 29-4……………………………………………………………………………………………………………………………………….116


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *