بررسی خطر برای شهر ایلام-پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

1-6- جمع بندی و نتیجه گیری  :

نقشه های شتاب طیفی: «PGA» :

در تمامی نقشه های شتاب طیفی، هنگامی که نوع خاک از سنگی به نرم تغییر  می کند، افزایش قابل ملاحظه ای در شتاب طیفی ملاحظه می شود، به طوری که در نواحی که خاک سست تر شده، شتاب طیفی افقی افزایش یافته است که استاندارد 2800  هم این مطلب را تأیید می کند.

در مناطق نزدیک به گسلها و به علت تغییر نوع خاک، شتاب طیفی بیشتر از سایر نقاط خواهد بود. با حرکت از نوار گستره به سمت شتاب طیفی با شیب نسبتاً زیاد، کاهش  می یابد. نوار گستره مورد نظر دارای کمترین مقدار شتاب طیفی در کل گستره است.

این مطالعه برای دو سطح خطرلرزه ای بشرح زیر انجام شده است.

سطح خطر1:این سطح خطر بر اساس 10./. احتمال رویداد در 50 سال كه معادل دوره بازگشت 475 سال است ، تعیین می شود . سطح خطر 1

در استاندارد 2800 ایران « زلزله طرح ،DBE» نامیده شده است .

سطح خطر2:این سطح خطر بر اساس 2./. احتمال رویداد در 50 سال كه معادل دوره بازگشت 2475 سال است ، تعیین می شود . سطح خطر 2

در استاندارد 2800 ایران « زلزله محتمل ،MPE» نامیده شده است .

نتایج این دو سطح خطر به شكل جداول ،نمودار و نقشه استخراج گردید.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام