تحلیل خطر برای شهر ایلام-پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

3-1-1 مقدمه:

برای پی بردن به لرزه خیزی هر گستره، برآورد پارامترهای  لرزه خیزی B و λاز ارکان لرزه خیزی هر منطقه محسوب می شود. در این راستا ابتدا ضرورت دارد که زمینلرزه های گذشته دور و نزدیک گستره مورد پژوهش، گردآوری شود.

فرض اساسی در برآورد پارامترهای لرزه خیزی این است که رویداد زمینلرزه ها مستقل از یکدیگر باشند. بنابراین حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها برای هر یک از زمینلرزه های اصلی از فهرست رویداد زمینلرزه ها ضروری است. مسئله دیگر که حائز اهمیت است در نظر گرفتن میزان خطای بزرگای زمینلرزه ها در گذشته دور و نزدیک در محاسبه و برآورد پارامترهای لرزه خیزی یاد شده  می باشد.

محققین و دانشمندان این رشته از دانش زمینلرزه شناختی، کوششهای بسیاری در این امر نموده اند تا پارامترهای لرزه خیزی به سوی سرشت واقعی لرزه خیزی هر منطقه سوق داده شود و نشانگر چگونگی آهنگ رویداد  زمینلرزه های آینده آن منطقه و منطبق بر چشمه های  لرزه زا  می باشد.

3-2- حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها از فهرست زمینلرزه ها:

همانطور که بیان شد در برآورد پارامترهای لرزه خیزی هر گستره، حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها برای برقراری شرط رویداد زمینلرزه های مستقل از یکدیگر، گام نخست می باشد.بدین ترتیب باید رویداد زمانی و مکانی آنها در نظر گرفته شود. این عمل به دو صورت می تواند انجام شود : یکی حذف دستی پیشلرزه ها و پسلرزه ها با قضاوت کارشناسی و دیگری بکارگیری مدل پنجره های زمانی و مكانی با كاربرد رایانه می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام