بررسی خطر برای شهر ایلام-پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

3-3-1- برآورد پارامترهای لرزه خیزی به روش کیکو(2000):

با توجه به این که میزان خطای داده های زمینلرزه های گستره مورد پژوهش در زمانهای مختلف قرن حاضر یکسان نمی باشد، بکارگیری روش مقدماتی گوتنبرگ- ریشتر و پردازش مقادیر نهایی از پاسخهای مناسب برخوردار نمی باشند. بنابراین کوشش گردیده است روشی به کار گرفته شود که منطبق بر داده های زمینلرزه ای ایران باشد.

روش تخمین احتمال بیشینه که در سال 1984 برای اولین بار توسط کیکو ارائه شد، مدل نسبتاً مناسبی برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی بود. این روش در سالهای 1990 و 1992  تکمیل تر شد. در مدل 1990  بزرگای زمینلرزه با یک بازه( حد بالا و پائین) مشخص می شد، به طوری که بزرگای مشاهده شده در این بازه قرار داشت.

 در سال 1992  مدلی ارائه گردید که بازه تعیین بزرگای زمینلرزه برای هر دوره زمانی با یک توزیع نرمال نشان داده شده است و بزرگای مشاهده شده را نیز شامل می شود.

در این روش می توان با در نظر گرفتن خطاهای داده های زمینلرزه ای مربوط به دوره های مختلف، بصورت مدل ارائه شده توسط کیکو، رویداد آنها را در برآورد پارامترهای b و λ  دخالت داد.

نتایج حاصل از بکارگیری این روش شامل تعیین پارامترهای لرزه خیزی یعنی ضرایب b و λ  ( آهنگ لرزه خیزی)، حداکثر بزرگای پذیرفتنی Mmax  و دوره بازگشت و احتمال رویداد و عدم رویداد بزرگای زمینلرزه در زمانهای متفاوت می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام

  • 1