بررسی خطر برای شهر ایلام-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

3-2-2- حذف پسلرزه ها و پیشلرزه ها به روش پنجره های زمانی و مکانی:

 نظر به اینکه حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها به ترتیب رویدادهایی هستند که پیش و پی آمد رویداد اصلی اتفاق می افتند و فهرست کامل رویداد زمینلرزه های هر گستره ( بدون حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها) معمولاً دارای توزیع پواسونی نیستند. یکی از شروطی که در برآورد پارامترهای لرزه خیزی در نظر گرفته شده است، تبعیت رویداد از توزیع پواسونی است.

متداولترین روش در حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها در نظر گرفتن پنجره های زمانی و مکانی برای رویداد پیشلرزه ها و پسلرزه ها برای بزرگای معین است، که این امر با بکارگیری مدل مناسب بر پایه پژوهشهای انجام شده در سایر نقاط جهان( از جمله پژوهش نوپوف 1964 و 1974 میلادی در کالیفرنیای جنوبی) در حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها با سرعت و دقت لازم صورت می پذیرد.

هر چه این عمل با دقت و ظرافت بیشتر انجام شود، امکان مستقل بودن زمینلرزه ها و تبعیت آنها از فرآیند پواسونی را بهتر فراهم می سازد و  می توان ادعا نمود که زمینلرزه ها در حوزه زمان و مکان مستقل از یکدیگر  می باشند.

انتخاب پنجره های زمانی و مکانی به دو صورت می تواند انجام شود. یکی پنجره های ثابت و دیگری پنجره های متغیر. بررسی های انجام شده نشان داده است که پنجره های متغیر از نتایج مناسبتری برخوردارند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام