تحلیل خطر برای شهر ایلام:پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

گسلهای کوچکتری نیز در گستره مورد نظر یعنی منطقه ایلام وجود دارد که به شرح زیر است :

1- گسل زالوآباد : این گسل دارای امتداد شمال غربی- جنوب شرقی است و در شمال مهران قرار دارد. انتهای شمال غربی آن وارد خاک عراق می گردد. این گسل دارای ساز و کار تراستی است و سازند گچساران را بر روی سازند آغاجاری قرار داده است.

طول این گسل حدود 25 کیلومتر و شیب آن به سمت شمال شرق است. در شمال شرقی گسل زالوآباد یک گسل تراستی به طول 5/5  کیلومتر وجود دارد که تحت تأثیر سازند پابده بر روی سازندهای آسماری و گچساران قرار گرفته است.

2- گسل گردلان : این گسل از 200 متری پایین دست محل احداث سد مخزنی چم گردلان عبور می نماید. طول آن به حدود 5/6 کیلومتر می رسد و از نوع نرمال است. گسل مذکور بخش جنوب شرقی سازند گورپی و پابده را در محل مجاورت آبرفتهای عهد حاضر قرار داده است و بخش شمال غربی آن در سازند ایلام قرار گفته است.

3- گسل ابوقریب : گسلی است رورانده با شیبی به طرف شمال شرق و با طولی بیش از 40 کیلومتر در حد دشت ابوقریب با سازند آغاجاری واقع شده است.

4- گسل دالپری : این گسل دارای ساز و کار تراستی است و به طول 7 کیلومتر و با شیبی به طرف شمال شرق سازند آغاجاری واقع شده است.

5- خرد گسل های طاقدیس سیاه کوه : گسل خوردگیهای ریز و درشت متعددی از این طاقدیس رخ داده است که جهت غالب آنها شمال غربی- جنوب شرقی است، با این وجود چندین گسل بر امتداد محور طاقدیس به چشم  می خورد. گسلهای مذکور جابجائی های قابل ملاحظه ای در سازندهای دوران دوم ایجاد نموده اند.

6- خردگسل های طاقدیس اناران : این طاقدیس دارای محوری با انحنای زیاد است و گسل خوردگی قابل توجهی را متحمل شده است. جهت گسل های طوری است که غالبا با محور طاقدیس زاویه می سازند. جابجائی های حاصله، باعث شده که سازندهای لولای طاقدیس شکسته شوند. طول طویلترین گسل در این طاقدیس به حدود 10 کیلومتر می رسد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام