بررسی خطر برای شهر ایلام:پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

10-2 – فهرست زمین لرزه های تاریخی زاگرس واستان ایلام تا سال 1900میلادی بشرح زیر می باشد .

 

1- در سال 859 میلادی مطابق با سال 245 قمری زمین لرزه ای مدائن و بغدادرا لرزاند و احتمالا آسیب هایی رساند .

2 – در22ژوئن سال 872 میلادی مطابق با11 شعبان سال 258 قمری زمین لرزه ای به دنبال پیشلرزه آسیب رسانی كه روز پیش روی داده بود ، منطقه سیمره را ویران كرد . بزرگترین بخش شهر ویران شد . باروی شهر فرو ریخت و حدود 20.000 نفر كشته شدند . احتمال دارد كه شهر سیروان نیز آسیب دیده باشد . لرزه احتمالا در عراق و در واسط و بصره حس شده و نیز سبب زمین لغزه های بزرگی در دره سیمره بوده است .

3- درژوئن  سال 902 میلادی مطابق با رجب سال 289 قمری رشته ای  از تكانهای زمین لرزه  و توفانهای تندری نگرانیهایی را در بغدادبرانگیخت .

4- در مه  سال 912 میلادی مطابق با رمضان سال 299 قمری توفان تگرگی شدیدی به همراه یك  زمین لرزه خانه های بسیاری را در كوفه ویران كرد و كشته های بسیاری به جا گذاشت .

5- در سال 956 میلادی مطابق با سال 345 قمری اسدآباد وهمدان در اثر زمین لرزه ای در این منطقه به سختی آسیب دیدند .خانه های بسیاری و نیز اداره حكومتی در همدان ودران شد و شمار بسیاری از مردم كشته شدند .

6- در نوامبر سال 977 میلادی مطابق باربیع الاول  سال 367 در بغداد چندین لرزه حس شد بی آنكه آسیبی به بار آید .

7- در 27 آوریل سال 1008 میلادی مطابق با16 شعبان  سال 398 قمری زمین لرزه  ویرانگری در زاگرس مركزی روی داد. تمركز آسیب ها در شهر مهم دینور بود كه بكلی ویران شد و بیش از 16.000 نفر افزون برآنانكه در زیر زمین لغزه ها ماندند ، جان خود را از دست دادند . بازماندگان در بیرون شهر سر پناههایی برای خود ساختند . در شهر زیان های رسیده به دارایی های مردم بیش از آن بود كه بتوان برآورد كرد .

8- در8 دسامبر  سال 1058 میلادی مطابق با18 شوال سال 450 قمری زمین لرزه ای به گونه ای گسترده در زاگرس باختری حس شد آسیب چشمگیری به بار آورد و كسان بسیاری را كشت . جنبش های آهسته زمین در بغداد بیم و هراس پدید آورد و باعث فرو ریختن خانه های بسیاری شد .

9- در دسامبر سال 1063 میلادی مطابق باذیحجه سال 455

  • 1