تحلیل خطر برای شهر ایلام:دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

11-2- بزرگای زمین لرزه:

   معمولاً در هنگام محاسبات مربوط به تحلیل خطر  زمینلرزه ها از یک نوع بزگا مثلاً Ms مربوط به امواج سطحی و یا mb  بزرگای امواج حجمی استفاده  می شود. اما بدلیل کامل نبودن مقادیر بزرگا در فهرست  زمینلرزه ها، لازم است تا به طریقی این کمبود جبران گردد.

مناسب ترین روش آماری که تاکنون در این زمینه معرفی شده، روش آماری کمترین مربعات و یافتن معادله بهترین خط از میان داده هایی است که برای آنها، هر دو بزرگا Ms و mb  گزارش شده باشد.

در این پروژه با توجه به کمبود تعداد زمینلرزه هایی که هر دو مقدار Ms و mb  گزارش شده باشد، از رابطه ارائه شده توسط کمیته ملی سدهای بزرگ که برای کل ایران معرفی گردیده است، استفاده شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام