تحلیل خطر برای شهر ایلام:دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

9-2-لزره خیزی منطقه

حوزه زاگرس شاهد رویداد زمین لرزه های مخرب و ویرانگریست که معمولاً با خسارت مالی و تلفات جانی فراوانی همراه بوده است. قسمت عمده این زمین لرزه ها در منطقه جنوبی زاگرس و بخصوص در ناحیه ای که چینها از شیب ملایم تری برخوردار هستند، حادث شده اند.

اکثر زمین لرزه های رخ داده در این ناحیه بر اثر شکستگیهائی است که در پی سنگ زاگرس ایجاد شده است و رابطه منطقی با ساختارهای پی سنگ دارد.

علیرغم فعالیت شدید لرزه ای جنوب زاگرس، رویداد  زمین لرزه ای مخرب و ویرانگر نادر است. زمین لرزه هائی نظیر 10 آوریل 1972 قیر، 11 مارس 1977 خورگو بندرعباس و 22 آوریل 1977 ناغان به ترتیب با بزرگی 7،9/6 و 6 درجه ریشتر از زمین لرزه های مخرب قرن حاضرند که در منطقه جنوبی زاگرس روی داده اند و بدون اینکه در ارتباط با آنها گسلشی در سطح زمین نمایان شده باشد، نشانگر تجدید فعالیت جنبائی گسلهای عمقی در پی سنگ پرکامبرین منطقه است که پیوند زمین لرزه ها با ساختارهای زیرین را نشان می دهد.

به لحاظ ارتباط و تأثیرپذیری عوامل زمین شناختی و  زلزله ای در اینجا مجموعه زاگرس را در محدوده ایلام مورد بررسی قرار می دهیم :

محدوده مورد نظر در قسمت شمال شرقی بخشی از زاگرس رورانده را نیز در بر می گیرد که در آن گسلهای متعددی شناخته شده اند. بعضی از این گسلها در قرن حاضر از فعالیت لرزه زائی برخوردار بوده اند که از آن جمله می توان به رویداد زمین لرزه های سیلاخور در ارتباط با گسل دورود و زمین لرزه فارسنج كرمانشاه در ارتباط با گسل كارون اشاره نمود.

زون زاگرس مرتفع(رورانده) در اثر نیروهای فشاری زمین ساختی به شدت شکسته شده و گسلهای مربوطه دارای ساز و کار تراستی است، به طوری که جوانترین آنها منطبق بر گسل اصلی زاگرس می باشد. از آن جمله  می توان به گسل دورود، گسل كارون، گسل مروارید، گسل صحنه و گسل پیرانشهر اشاره نمود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام