تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت 5

دانلود پایان نامه

هوالعزیز

در حقوق والدین بعد از روایت نوشته یم شود (در آخر)

از كتاب رساله حقوق از علی بن الحسین علیه السلام

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

و اما حق مادرت این است كه: بدانی او را در درون خود برداشته كه احدی احدی را در آنجا راه ندهد و از میوة دلش به تو خورانیده كه احدی از آن به دیگری نخوراند، و او است كه تو را با گوشش و چشمش و دستش و پایش و مویش و سراپایش و همة اعضایش نگهداری كرده و بدین فدئاكاری خرم و شاد مواظب بوده و هر ناگواری و دردی را و گرانی و غمی را تحمل كرده تا دست قدرت او را از تو دفع نموده و تو را از او برآورده، تو را به روی زمین آورده و باز هم خوش بوده است كه تو سیر باشی و او گرسنه و تو جامه پوشی و او برهنه باشد و تو را سیراب كند و خود تشنه بماند، تو را در سایه بدلرد و خود در آفتاب باشد و با سختی كشیدن تو را به نعمت اندر سازد و با بی خوابی خود تو را بخواب كند شكمش ظرف وجود تو بوده و دامنش آسایشگاه تو و پستانش مشك آب تو و جانش فدای تو و بخاطر تو و به حساب تو گرم و سرد روزگار را چشیده به این اندازه قدرش را بدانی و این را نتوانی جز به توفیق خدا.

اما حق پدرت را باید بدانی كه او بن تو است و تو شاخه او هستی و بدانی كه اگر او نبود تو نبودی، پس هر زماین در خود چیزی دیدی كه خوشت آمد بدانكه از پدرت داری و خدا را سپاس گزار و به همان اندازه شكر كن و لا قوه الا با…

و اما حق فرزندت: بدانكه او از تو است و در این دنیا بتو وابسته است خوب باشد یا بد و تو مسئولی از سرپرستی او، با پرورش خوب و رهنمائی او به پروردگارش و كمك او به طاعت در بارة خودت و در بارة خودش و بر عمل او ثواب بری و در صورت تقصیر كیفر شوی پس در بارة او كاری كن كه در دنیا حسن اثر داشته و خود را به آن آراسته كنی و در نزد پروردگارش نسبت به او معذور باشی به سبب سرپرستی خوبی كه از او كردی و نتیجه الهی كه از او گرفتی و لا قوة الا با…

و اما حق برادرت: بدانكه او دست تو است كه با آن كار می كنی و پشت تو است كه به او پناه بری و عزت تو است كه به او اعتماد داری و نیروی تو است كه با آن یورش بری، مبادا او را ساز و برگ نافرمانی خدا بدانی و نیز وسیله ظلم به حق خدا، و او را در بارة خودش یار باش و در برابر دشمنش كمك كار، و میان او و شیاطینش حائل شو و حق اندرز او را به جای آور و به او رو كن برای رضای خدا اگر منقاد پرورگارش شده و بخوبی از او پذیرا گردید وگرنه خدا نزد تو مقدم باشد و از اویش گرامیتر بدار. تألیف ابن محمد حسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحوانی

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: كه هركه از روی خشم نگاه به پدر و مادر كند درحالیكه پدر و مادر بر او ظلم كنند خدا هیچ نمازی را از او قبول نمیكند و فرمود چون روز قیامت شود پردة از پرده های بهشت برداشته شود و به این سبب از پانصد ساله راه هركه را مشامی باشد بوی بهشت را می شنود مگر یك طایفه، عرض شد كه آن كیست فرمود: عاق والدین – و فرمود اگر پست تر از اف گفتن برروی پدر و مادر چیزی می بود خدا از آن نهی می فرمود و اولی مرتبة عقوق، اف گفتن برروی ایشان است و ازجمله عقوق است تیزنظر كردن برروی ایشان.

و اول چیزی كه در لوح محفوظ نوشته شده این بود كه منم خدائی كه به جز من خدائی نیست هركه پدر و مادر از او راضی باشد من نیز از او راضی هستن و هركه پدر و ماد بر او خشمگین باشد من نیز بر وی خشمناكم.

حضرت پیغمبر (ص) فرمود كه جمیع مسلمین در روز قیامت مرا خواهند دید مگر عاق والدین و شراب خوار و كسیكه نام مرا بشنود و صلوات بر من نفرستد و همین قدر از برای عاق والدین كافیست كه پیغمبر خدا بر او نفرین كرد و فرمود هركه پدر و مادر یا یكی از آنها را درك كند و او را از خود راضی نسازد هرگز آمرزیده مباد. جبرئیل بر نفرین آنحضرت آمین گفت …
خیر ما ورث الابآء الابناء الادب صفحه 406 و 407 جامع السعاده

بهترین ارثی كه پدران به پسران میدهند كمال و ادب است. غررالحكم ص 393

بر الوالدین اكبر فریضه با پدر و مادر نیكی كردن بزرگترین فریضه است. غررالحكم ص 343

شیخ انصاری، فقیه بزرگ، خاتم مجتهدان، مادرش را تا نزدیك حمام بدوش میگرفت و او را به زن حمامی می سپرد می ایستاد تا بعد از پایان كار او را بخانه برگرداند هر شب به دست بوس مادر می آمد و صبح با اجازه ی او از خانه بیرون می رفت و پس از مرگ مادر به شدت می گریست فرمود گریه ام برای این است كه از نعمت بسیار مهمی چون خدمت به مادر محروم شدم شیخ پس از مرگ مادر با كثرت كار و تدریس و مراجعت تمام نمازهای واجب عمر مادرش را خواند با آنكه مادر از متدینهای روزگار بود – از نظام خانواده در اسلام.

كتاب اصول مداحی ص 484

ا..السادات ناصری نژاد ص 729 از كتاب

پیامبر خدا (ص) در پاسخ به سؤال از حق پدر بر فرزندش فرمود:

او را به اسم صدا نزند – جلوتر از او راه نرود – پیش از او ننشیند و برایش دشنام نخرد.

امام هادی (ع) فرمود: نافرمانی والدین تنگدستی در پی دارد و به ذلت می كشاند. البحارالانوار ص 728 اصول اجتهاد نوشته ناصری نژاد

 

طی 6 فصل و یك پیش گفتار مباحثی را در ارتباط با خانواده و نظام حیات آن از دیدگاه اسلام مطرح ساخته ایم.

ولی حق این است آنچه را كه گفته شد در ارتباط با آنچه را كه باید گفته شود بسیار اندك و ناچیز است بویژه كه دید محدود نگارنده‌ها، نارسائی های علمی و تجربیشان، عدم آگاهی آنها را به همه مسائل و امور مربوط به این امر، ضرورت رسیدگی به دیگر اموری كه آنها هم اهمیت كمتری نسبت به این مباحث ندارند و از همه مهمتر ضیق وقت و كثرت اشتغال، رعایت حال عامه خوانندگان سبب شدند كه این مباحث صورت كاملتری نداشته باشند.

ما این مباحث را به نام اسلام مطرح كرده ایم و البته سعی داشته ایم كه در این راه لغزشی پدید نیاید.

سخن در باره خانواده و نظام حیات آن در اسلام. مروری داشتیم ر مسأله خانواده و سیر تحولی آن از گذشته تا حال. بدین مقصود كه اهمیت وجودی آن در جنبه فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و به افراد توجه داده شود كه وجود آن دارای چه مزیت ها و عدم آن دارای چه معایبی است و بر این اساس پوچی اندیشه كسانی كه گمان داشته اند با لغو خانواده میتوان بسیاری از دشواری ها را حل كرد معلوم گردد.

گفتیم كه اسلام برای ازدواج و تشكیل خانواده ارزش و احترامی قائل است و توصیه های اسلام متوجه تشكیل خانواده است. اصولاً ارم ازدواج در اسلام مقدس است آنچنان كه پیامبر ما آن را بنائی محبوب در پیشگاه خدا معرفی كرد.

پس از ازدواج زن و مرد نسبت بهم حقوقی پیدا میكنند كه بخشی از آن حقوق مشترك است، بخشی مربو.ط به حقوق زن، حقوق مرد، حقوق فرزندان و حقوق والدین. در ازای چنین حقوقی طرفین نسبت بهم بدهی هائی پیدا میكنند كه وظیفه به پرداخت و رعایت آنهاغست.

زن و مرد در خانه ربای آرامش و سكون خود و هم برای گرداندن چرخ زندگی مسؤولیت هائی پیدا میكنند. بخشی از این مسؤولیت ها از آن مردان، بخشی مربوط به زنان و بخشی هم به صورت شورها و مذاكره هاست و می بایست در خانه صورت گیرد و مراعات شود.

خانواده گاهی در معرض تزلزل و لغزش قرار میگیرد كه زوجین و مسؤولان جامعه باید مراقب باشند تا آن را از خطر زوال و سقوط دور نگه دارند. انگیزه لغزشها ممكن است اخلاقی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، انضباطی، فرهنگی، اقتصادی، زیستی، جنسی، روانی و یا عاطفی باشد. هنری لازم است تا از نفوذ این عوامل جلوگیری كرده و نگذارد این امور ریشه دار گردد و خانواده را به انحلال بكشاند.

بر این اساس است كه خانواده می بایست صیانت گردد و این صیانت دو بعد پیشگیری و درمان است. در جنبه پیشگیری زن و شوهر وظیفه دارند به رعایت حقوق و حدود بپردازند، كاری كنند كه در دل و چشم شوهر جاذبه ایجاد نمایند و این جاذبه هرچندگاه تغییر و تجدید شود. جنبه های اخلاقی و ایمانی مورد نظرشان باشد، تعالی مذهبی را مد نظر داشته باشند و پای عوامل دلگرم كننده ای را در خانه باز نمایند. در جنبه درمان ضروری است تلاشی به عمل آید.

بر اثر سهل انگاری در رعایت این وظایف و دستورات ممكن است كار خانواده به جایی باریك بكشد و اختلاف اوج بگیرد. در آن صورت است كه باید خوددار بود.خوددار بود و رضای خدا در نظر داشت. نفرت و اختلاف افراد خانواده ممكن است كار را به تفرق بكشاند. پس از انحلال خانواده مسأله خاتمه یافته نیست.ادامه زندگی ضروری است هركدام بخشی از خواسته ها و تمناهای خویش را نادیده گیرند و مسائل زندگی را با دید اغماض و عفو و گذشت بنگرند. وگرنه اختلاف است و درگیری و اسارت یك حیات جهنمی

با امید رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی

پایان

 

فهرست منابع

1-نظام صبات خانواده در اسلام – دكتر علی قائمی

2-اصول بهداشت روانی – دكتر حسینی

3-اخلاق – محمدتقی فلسفی

4-اصول روانكاوی فروید – هاشم رضی

5-آزادی یا اسارت زن – فرصت قائم مقامی

6-بزرگسال و جوان – فلسفی

7-تشكیل خانواده در اسلام – دكتر علی قائمی

8-حقوق خانواده در اسلام – حقانی

 

Leave a comment