تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت 7

دانلود پایان نامه

فصل سوم
اهداف راهبردی سازمان

مدیریت سازمان اهداف راهبردی خود را در دو حوزه به شرح زیر تقسیم بندی و سعی کرده است در راستای تحقق آنها فعالیت های توسعه ای و برنامه ریزی شده ای را به مرحله اجرا بگذارد.

الف – اهداف استراتژیک محوری (حوزه هایی برای توسعه سازمان)

این اهداف ناظر بر توسعه واقعی سازمان بوده و چشم انداز ترسیم شده برای سازمان در برنامه راهبردی را محقق می سازد. این اهداف تا پایان برنامه راهبردی مبنای برنامه ریزی و فعالیت واحدهای سازمانی خواهد بود.همچنین برای عملی ساختن این اهداف ،بررسی ، تحقیق و شناسایی رهیافت ها ،راه کارهای و برنامه های مناسب پیش نیاز تهیه طرح ها و پروژه های مربوطه خواهد بود.

ترفیع جایگاه سازمان در نزد حاکمیت و افکار عمومی

کاهش تصدی گری سازمان و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای تخصصی

بهبود مستمر سطح کیفی سهولت و سرعت عمل در ارایه خدمات ثبتی

الکترونیکی کردن ثبت اسناد و املاک کشور

توسعه قلمرو فعالیت های سازمان و گسترش خدمات ثبتی

اصلاح قوانین و مقررات ثبتی با تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق مردم کاهش میزان املاک و اراضی ثبت نشده

صیانت و حمایت از حقوق مالکیت ملی و آحاد جامعه در مجامع بین المللی

ب – اهداف کیفی وابسته به وظایف بخشها

منظور از اهداف کیفی وابسته به بخشها بهبود متناوب شاخص های عملکردی

سازمان در بخش های ستادی ، پشتیبانی و اجرایی است. هر کدام از این اهداف متناظر با یک یا چند واحد سازمانی ستادی با اجرایی بوده و به وسیله طراحی و اجرای متناوب و مستمر طرحها و برنامه های مناسب محقق خواهند شد.

ارتقا و توسعه کیفی نظام مدیریتی سازمان

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

ایجاد نظام بازرسی و نظارتی کارآمد و اثر بخش به منظور نظارت بر حسن جریان امور

توسعه و نگهداری منابع نیروی انسانی شامل امور برنامه ریزی ،جذب و سازماندهی نیروی انسانی ،نگهداری و امور رفاهی و غیره

بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش مفاهیم و مهارتهای مورد نیاز

توسعه و پیاده سازی نظام پشتیبانی اداری مطلوب و خودکار به منظور تهیه و نگهداری فضای اداری ،تجهیز واحدها و تامین لوازم اداری ،سیستمهای ارتباطی و الکترونیکی ،وسایط نقلیه و غیره

توسعه و بهبود مستمر تشکیلات سازمانی

توسعه و متناسب سازی مستمر تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادهای مدنی همکار

بهبود و کارآمد سازی سیستم ها و فرایند ها اداری

توسعه و کارآمد سازی سیستم های حفاظتی و اطلاعاتی و صیانت از حریم سازمان

توسعه و پیاده سازی کاداستر جامع

توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

توسعه و نهادینه سازی پژوهش و تحقیقات کاربردی

توسعه و استقرار نظام روابط عمومی ،ارتباط بین الملل و اطلاع رسانی موثر و نوین

توسعه و استقرار نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی ،پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و ارائه خدمات مالی مطلوب

بهبود ارائه خدمات حقوقی و تدوین قانون و مقررات لازم

توسعه امور اجرایی و عملیات ثبتی سازمان شامل املاک ،ثبت شرکتها و مالکیت فکری ، اجرای اسناد رسمی ،امور اسناد و سردفتران

لازم به ذکر است در انجام برنامه ریزیها و اجرای طرحهای مختلف و جهت تحقق اهداف فوق الذکر علاوه بر ملحوظ کردن سیاستهای کاری تعیین شده در برنامه راهبردی سازمان ،رسیدگی به استانهای محروم ،جلب مشارکت سازمانی ، ارتقا انگیزش نیروی انسانی ،پیشگیری از وقوع جرم ،فضازدایی ، کاهش مراجعات مردم به ثبت ،تکریم ارباب رجوع ،پاسخگو بودن سیستم و … مورد توجه و تاکید مدیریت سازمان بوده است.

 

 

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

به استناد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 وبنا به اختیار تفویضی شماره 10155/1183 مورخه 16/7/1383 ریاست محترم قوه قضائیه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر اصلاح و تصویب می شود تا از تاریخ 1/4/1385 در کلیه دفاتر اسناد رسمی اجرا شود

الف – اسناد رسمی موضوع ماده 123 اصلاحیه قانون ثبت اعم از قطعی – قرارداد مشارکت مدنی – فروش اقساطی سرقفلی – استقراضی – اجاره اموال منقول و غیرمنقول – اقرارنامه ها – تعهد نامه هایی که در آن منجزا ذکر مبلغ می شود .

  • اسنادی که مبلغ آن تا دو میلیون ریال است مقطوعا 150000ریال
  • اسنادی که مبلغ آن 10 میلیون ریال است نسبت به مازاد دو میلیون ریالی 20در هزار حداکثر 310000
  • اسنادی که مبلغ آن تا 200 میلیون ریال است نسبت به مازاد ده میلیون ریال 2در هزار حداکثر 690000
  • اسنادی که مبلغ آن تا یک میلیارد ریال است نسبت به مازاد 200میلیون ریال 5/1 در هزارحداکثر 1890000
  • اسنادی که مبلغ آن تا یک میلیارد ریال به بالا است نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 5% در هزار حداکثر 1890000
  • اسنادی که مبلغ آن به صورت حق التحریر متعلقه برای تنظیم و ثبت سند مجموعا از هشت میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد.

 

تبصره

در صورتی که طرفین معامله بیش از چهار نفر باشند به ازای هر نفر اضافی 50000 ریال به حق التحریر متعلقه اضافه می شود.

ب – اسناد رسمی موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت که تعیین قیمت موضوع آنها

1- وکالت نامه های مختصر حداقل 60000 ریال و حداکثر 150000 ریال

2- وکالت نامه های مفصل حداقل 100000 ریال و حداکثر 350000 ریال

3- رضایت نامه حداقل 50000 ریال و حداکثر 150000 ریال

4- تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو و غیر منقول اعم از زمین ، آب ، مزرعه ، پلاک ثبتی یا قطعه تفکیکی (آپارتمان یا نوع دیگر 75000 ریال که از 300000 ریال کمتر نخواهد بود.)

توضیح – پارکینگ و انباری و سایر منضمات با خود آپارتمان مجموعا یک واحد محسوب می شود.

5- تعهدنامه دانشجویی و اعضا هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و بورسیه ها که به نفع واحد آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آنها داده می شود. حداقل 30000 ریال و حداکثر 80000 ریال

6- وقف نامه و وصیت نامه مختصر حداقل 150000 ریال و حداکثر 250000 ریال

7- وقف نامه و وصیت نامه مفصل حداقل 300000 ریال و حداکثر 400000 ریال

8- اقرار نامه و تعهد نامه حداقل 30000 ریال و حداکثر 75000 ریال

9- صلح نامه ،هبه نامه (که تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد) و قرارداد در صورتی که در یک برگ باشد. حداقل 60000 ریال و حداکثر 150000ریال

به ازای هر برگ اضافه 30000 ریال اضافه می شود.

10- تعویض وثیقه یا متهم قرارداد 200000ریال

11- فک رهن یا فسخ سند 50000 ریال

12- صدور اجراییه برای مدارک 30000ریال

13- صدور اخطاریه برای هر نفر 20000ریال

14- دریافت و تعویض قبض سپرده 30000ریال

15- تهیه رونوشت یا فتوکپی مصداق از سند برای هر برگ 25000 ریال

16- صدور گواهی ضمن عدم ثبت معامله موضوع بند 89 مجموعه بخش نامه های ثبتی 50000ریال

17- لیست عزل یا استعفای وکیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند 50000ریال

18- گواهی هر امضا حداقل 10000ریال و حداکثر 30000ریال

19- سایر اسناد غیر مالی که در بالا نیامده است از قبیل ایراد و ضم امین حداقل 30000ریال و حداکثر 50000ریال

تبصره 1- پرداخت حق التحریر و قیمت اوراق و اسناد و قبوض اقساطی بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه قبلا توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف شخصا تمام آنرا بپردازد.

تبصره 2- منظور از مختصر ، سندی است که به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد و مفصل آن است که بیش از نیم برگی باشد.

تبصره 3- در فرازهای 1 تا 3 و 5 لغایت 9 و 18 تعرفه های بند ب به منظور رقابتی کردن نرخ دفاتر و فعالیت آنها به صورت حداقل و حدکار تعیین گردیده است.

Leave a comment