2-2-4-1) معیارهای خارجی. 17
2-2-4-2) معیارهای داخلی.. 20
2-2-4-2-1) جریان نقدی. 20
2-2-4-2-2 ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار 21
2-2-4-2-3  ) سود اقتصادی EP. 22
2-2-4-2-4) ارزش افزوده اقتصادی. 23
2-2-5)  دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 24
2ـ2ـ6) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 27
2-2-7) سرمایه 28
2-2-8) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 28
2-2-9) تعریف و نحوة محاسبة هزینة سرمایه 29
2-2-9-1) هزینه بدهی ها 30
2-2-9-2) هزینه سهام ممتاز 30
2-2-9-3) هزینه سهام عادی و سود انباشته 31
2-2-9-3-1) مدل بدون رشد. 32
2-2-9-3-2)مدل رشد گوردون. 33
2-2-9-3-3) مدل صرف ریسك.. 34
2-2-9-3-4) رویكرد ارزیابی ریسك(مدل انتظاری (CAPM.. 34
2-2-10) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 35
2-2-10-1) روش ارزش دفتری. 36
2-2-10-2)روش ارزش بازار 37
2-2-11) مشكلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 37
2-2-12 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 38
2-2-13 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 40
2ـ2 ـ14 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 41
2ـ2ـ14ـ2 ) نرخ بازده از رویكرد مالی. 42

مقالات و پایان نامه ارشد

2-2-15 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 42
2-2-16)ارزش افزوده اقتصادی در عمل. 44
2-2-17)تکامل ارزش افزوده اقتصادی. 45
2-2-18)ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. 46
2-2-19) راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی. 48
2-2-20) بررسی مفاهیم مربوط به سود 48
2-2-20-1) بررسی سود نقدی. 49
2-2-20-2  مفهوم سود در حسابداری. 50
2-2-20-3  مفهوم سود هر سهم. 50
2-2-21 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 50
2-2-21-1  نسبت های نقدینگی. 52
2-2-21-2 نسبت های فعالیت.. 53
2-2-21-3 نسبت های سرمایه گذاری. 55
2-3 پیشینه تحقیق. 57
2-3-1 پژوهش های داخلی. 57
2-3-2) پژوهش های خارجی. 59
2-4) خلاصه فصل. 61
3-1 مقدمه 63
3-2 جامعه آماری. 64
3-3 نمونه آماری. 64
3-4  قلمرو تحقیق. 65
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 65
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 65
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 65
3-5  نوع تحقیق. 65
3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 65
3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش.. 66
3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 66

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-7 روش تحقیق. 67
3-8 متغیرهای تحقیق. 67
3-9 فرضیه‌های تحقیق. 69
3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 69
3- 11 خلاصه فصل. 71
4-1 مقدمه 73
4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق. 73
4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل. 76
4-4 آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری. 77
4-5 تعیین تعداد وقفه های بهینه در مدل VAR.. 80
4-6 آزمون علیت گرنجر/آزمون والد. 81
4-7 تخمین مدل های VAR.. 82
4-8 ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 83
4-8-1  شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 84
4-9 آزمون استقلال نا همبسته بودن پورت مانتئو در مدل VAR.. 84
4-10 خلاصه فصل. 85
5-1 مقدمه 87
5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 87
5-3 تحلیل نتایج. 87
5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 88
5-5 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 89
5-6 محدودیت‌های تحقیق. 90
منابع و مآخذ. 91
پیوست   ها و ضمائم. 92
 

 

       فصل اول
 
کلیات پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه
پافشاری بر پژوهش تجربی یکی از راه های پیش گیری از سوء تفسیر وبرداشت ذهنی است.تجربه گرایی در گام نخست، بر پایه مدارک محسوس مبتنی بر مشاهده دقیق وعینی است که در خلال زمان معینی یا در مراحل تجربی مشخصی رخ می دهد.پژوهشگر بر باورهای نخستین خود و همچنین بر باورها و مدارک دیگران تکیه نمی کند. بلکه مدارکی خارجی را که امکان رخ دادن آنها را باور دارد، گردآوری و فراهم می سازد. پژوهشگری که روش علمی را دنبال می کند، نخست ساختاری نظری را بوجود می آورد که به تشریح رفتار کمک می کند و سپس درستی و نادرستی فرضیه های خود را بوسیله آزمایش تجربی[1] محقق می سازد.
بسیار مهم است که محقق در هر پژوهشی که انجام می دهد دو نکته زیر را همواره در ذهن خود همراه داشته باشد:

  • در هر یک از شاخه های علمی همواره دو مقام وجود دارد :مقام گردآوری[2] و مقام داوری[3] . مقام گرداوری بدست آوردن مواد خام است و مقام داوری داوری کردن درباره آن مواد خام. نتیجه ای که می توان گرفت این است که در حقیقت شیوه گرد اوری چندان مهم نیست و آنچه که در هر دانشی اهمیت دارد شیوه داوری است و اساسا مراد از روش علمی همان روش داوری است.

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *