2-2-6)استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند…………………………………………………………………………. 40
2-2-7)مدل های بازاریابی رابطه‌مند………………………………………………………………………………. 42
بخش سوم کیفیت رابطه……………………………………………………………………………………………….. 50
2-3-1) كیفیت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………… 51
2-3-2) نظریات مختلف در زمینه كیفیت ارتباط……………………………………………………………….. 51
2-3-3) پیامد های كیفیت ارتباطات………………………………………………………………………………. 52
2-3-3-1) تبلیغات دهان به هان (شفاهی)……………………………………………………………………… 52
2-3-3-2) تداوم ارتباطات (ارتباط مستمر)…………………………………………………………………….. 53
2-3-3-3) وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………. 53
بخش چهارم پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… 55
 
فصل سوم : روش تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 59
3-2) فرآیند اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………. 59….
3-3) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 59
3-4) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………. 60
3- 5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………… 60
3-5-1) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 61
3-5-2) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 62
3-6) شیوه های تجزیه وتحلیل استفاده شده در تحقیق:……………………………………………………….. 63

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 65
4- 2 ) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:  ……………………………………………….. 66
4 – 3 ) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 70
4-4) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………… 76

مقالات و پایان نامه ارشد

4-5) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………… 77
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………… 77
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری………………………………………………………. 78
4-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق……………………………………… 79
4- 6 ) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….. 81

فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 84
5-2) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 84
5-2-1 ) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………. 84
5-2-2) نتایج آمار استنباطی  و مقایسه آن باتحقیقات گذشته………………………………………………… 84
5-3 ) پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….. 86….
5-4)پیشنهادات تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………….. 88
5-5)محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 89….
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………… 90
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………. 98

فهرست جداول
عنوان                                                                                                      صفحه
3- 1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه………………………………………………………………………. 61
3- 2) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد…………………………………………………………………… 61
3- 3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه…………………………………….. 63

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4- 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………… 66
4–2) توصیف متغیر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………….. 67
4- 3) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… 68
4- 4) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………… 69
4- 5) توصیف متغیر اعتماد……………………………………………………………………………………. 70
4- 6) توصیف متغیرارتباطات…………………………………………………………………………………. 71
4- 7) توصیف متغیر کنترل تعارض………………………………………………………………………….. 72
4- 8) توصیف متغیر تعهد……………………………………………………………………………………… 73
4- 9) توصیف متغیر رضایت…………………………………………………………………………………. 74
4- 10) توصیف متغیر کیفیت ارتباط………………………………………………………………………… 75
4- 11) علایم به کار رفته در مدل…………………………………………………………………………… 76
4- 12) شاخص های معنی داری و برازش مدل………………………………………………………… 79

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                      صفحه
4- 1) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………… 66
4– 2) میله ای  متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان……………………………………………………… 67
4- 3) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… 68
4- 4) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………… 69
4- 5) هیستوگرام  متغیر اعتماد   ……………………………………………………………………………. 70
4- 6) هیستوگرام  متغیرارتباطات…………………………………………………………………………….. 71
4- 7) هیستوگرام  متغیر کنترل تعارض  …………………………………………………………………… 72
4- 8) هیستوگرام  متغیرتعهد  ………………………………………………………………………………… 73
4- 9) هیستوگرام  متغیر رضایت   ………………………………………………………………………….. 74
4- 10) هیستوگرام  متغیر کیفیت ارتباط  ………………………………………………………………….. 75
4- 11) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)…………………………………………………………….. 77
4- 12) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)…………………………………………………… 78

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                      صفحه
1-1)مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7
2-1-1) شاخص اندازه گیری رضایت مشتری سوئد…………………………………………………….. 19
2-1-2) شاخص اندازه گیری رضایت مشتری در امریکا……………………………………………….. 20
2-1-3) شاخص اندازه گیری رضایت مشتری در اروپا…………………………………………………. 21
2-1-4) شاخص اندازه گیری رضایت مشتری در نروژ…………………………………………………. 22
2-1-5) شاخص اندازه گیری رضایت مشتری در سوئیس……………………………………………… 23
2-1-6) شاخص اندازه گیری رضایت مشتری در مالزی……………………………………………….. 24
2-1-7) شاخص اندازه گیری رضایت مشتری در ترکیه……………………………………………….. 25
2-1-8) شاخص اندازه گیری رضایت مشتری ایرانی……………………………………………………. 28
2-2-1) اجزای بازاریابی رابطه‌مند…………………………………………………………………………… 38
2-2-2)مدل بازاریابی رابطه‌مند………………………………………………………………………………. 46چکیده:
شرکت های بیمه به عنوان مؤسسات خدماتی که ارتباط مستقیمی به طور روزمره با شهروندان مراجعه کننده دارند، باید بتوانند رضایت مشتریان را به دست آورند و به ایجاد یک رابطه بلند مدت و با کیفیت با آنها دست یابند. چرا که در بازار صنعت بیمه هرروز شاهد تولد شرکت های بیمه خصوصی جدید بوده واین امر رقابت در این صنعت را دشوارتر نموده است و لذا توجه به کبفبت ارتباط با مشتری برای این شرکت ها حائز اهمیت فراوانی می باشد. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی و تبیین کیفیت ارتباط بامشتری در صنعت بیمه با تاکید بررضایت مشتری و ابعاد بازاریابی رابطه مند در بین مشتریان شرکت بیمه ایران است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان شرکت بیمه ایران در شهرستان رشت است که به شیوه  نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس  ساده 408تن از آنها انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش  مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.
کلمات کلیدی: کیفیت رابطه ، اعتماد، تعهد مشتری، ارتباطات، رضایت مشتری، رفع تعارض


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *