بخش سوم کیفیت رابطه………………………………………………………………………………………………… 50
2-3-1) كیفیت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………….. 51
2-3-2) نظریات مختلف در زمینه كیفیت ارتباط…………………………………………………………………. 51
2-3-3) پیامد های كیفیت ارتباطات…………………………………………………………………………………. 52
2-3-3-1) تبلیغات دهان به هان (شفاهی)………………………………………………………………………… 52
2-3-3-2) تداوم ارتباطات (ارتباط مستمر)……………………………………………………………………….. 53
2-3-3-3) وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………. 53
بخش چهارم پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 55
 فصل سوم : روش تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-2) فرآیند اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………… 59….
3-3) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 59
3-4) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………… 60
3- 5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………….. 60

پایان نامه و مقاله

3-5-1) روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………. 61
3-5-2) پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………. 62
3-6) شیوه های تجزیه وتحلیل استفاده شده در تحقیق:…………………………………………………………. 63
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 65
4- 2 ) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:  …………………………………………………. 66
4 – 3 ) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………… 70
4-4) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………….. 76
4-5) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 77
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………………… 77
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری………………………………………………………… 78
4-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق……………………………………….. 79
4- 6 ) آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………. 81
فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 84
5-2) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 84

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

5-2-1 ) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… 84
5-2-2) نتایج آمار استنباطی  و مقایسه آن باتحقیقات گذشته…………………………………………………… 84
5-3 ) پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………. 86….
5-4)پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………. 88
5-5)محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 89….
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………. 90
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………….. 98
فهرست جداول
عنوان                                                                                                      صفحه
3- 1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه………………………………………………………………………… 61
3- 2) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد…………………………………………………………………….. 61
3- 3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه………………………………………. 63
4- 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 66
4–2) توصیف متغیر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………… 67
4- 3) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….. 68
4- 4) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………….. 69
4- 5) توصیف متغیر اعتماد……………………………………………………………………………………… 70
4- 6) توصیف متغیرارتباطات…………………………………………………………………………………… 71
4- 7) توصیف متغیر کنترل تعارض……………………………………………………………………………. 72
4- 8) توصیف متغیر تعهد……………………………………………………………………………………….. 73
4- 9) توصیف متغیر رضایت…………………………………………………………………………………… 74
4- 10) توصیف متغیر کیفیت ارتباط………………………………………………………………………….. 75
4- 11) علایم به کار رفته در مدل……………………………………………………………………………… 76


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *