2-2-9-3- یادگیری فرابخشی. 30
2-2-9-4- یادگیری سازمانی. 31
2-3- ادبیات کارآفرینی. 32
2-3-1- تاریخچه کارآفرینی. 32
2-3-2-مفهوم کارآفرینی. 33
2-3-3- کارآفرینی سازمانی. 34
2-3-3-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی. 34
2-3-3-2- کارآفرینی سازمانی در سازمان های کوچک و متوسط. 36
2-3-3-3- مدلهای کارآفرینی سازمانی. 37
2-4- ادبیات نوآوری.. 40
2-5- شرکت های کوچک و متوسط. 44
2-5-1- مفهوم شرکت های کوچک و متوسط. 44
2-5-2- روند شکل گیری شرکت های کوچک و متوسط. 46
2-5-3- چالشهای شرکت های کوچک و متوسط. 48
2-5-4- جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در محیط امروزی.. 49
2-6- ادبیات صادرات.. 49
2-7- پیشینه تحقیق. 52
2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی. 52
2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی. 54
2-8- چارچوب نظری تحقیق. 56
فصل سوم
3-1- مقدمه. 59
3-2- روش تحقیق. 59
3-3- جامعه آماری.. 60
3-4- محاسبه نمونه. 61
3-6- پرسشنامه. 62
3-7- اجزای پرسشنامه. 63
3-8- روایی پرسشنامه. 64
3-9- پایایی. 65
3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67
فصل چهارم
4-1- مقدمه. 69
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 69
4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 69
4-2-1-1- سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 70
4-2-1-2- سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 71
4-2-1-3- نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 72
4-2-1-4- تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 73

پایان نامه

4-2-2- آمار استنباطی. 74
4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن دادهها 75
4-2-2-2-آزمون فرضیه ها 76
4-2-2-3- تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مدل. 76
4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) تحقیق. 92
4-2-2-4-1-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های اصلی تحقیق. 92
4-2-2-5- بررسی فرضیه های اصلی تحقیق. 93
4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول اصلی تحقیق. 93
4-2-2-5-2- بررسی فرضیه دوم اصلی تحقیق. 94
4-2-2-5-2- بررسی فرضیه سوم اصلی تحقیق. 95
4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های فرعی تحقیق. 96
4-2-2-5- بررسی فرضیه های فرعی تحقیق. 97
4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول فرعی تحقیق. 97
4-2-2-5-1- بررسی فرضیه دوم فرعی تحقیق. 98
4-2-2-5-1- بررسی فرضیه سوم فرعی تحقیق. 99
4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 99
4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 100
فصل پنجم
5-1- مقدمه. 103
5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 103
5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اول اصلی. 103
5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه دوم اصلی. 104
5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه سوم اصلی. 104
5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه اول فرعی. 105
5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه دوم فرعی. 105
5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه سوم فرعی. 106
5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه چهارم تا ششم فرعی. 107
5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه هفتم تا دهم فرعی. 107

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

5-3- بحث و مقایسه. 108
5-4- نتیجه گیری.. 110
5-4- پیشنهادات تحقیق. 112
5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 112
5-4-2- پیشنهادات به تحقیقات آتی. 114
5-5- محدودیت های تحقیق. 115
منابع. 116
ضمائم 123

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی می باشد. روش این تحقیق کمی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و توسط استان تهران و 288 شرکت موجود در این حوزه، به کمک فمول کوکران 166 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس به کمک شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نامتناسب این شرکت ها انتخاب و پرسشنامه استانداردی را برای آن ها ارسال شد. سپس به کمک آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل معلوم شد که که گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات ندارد. این در حالی است که عملکرد نوآورانه تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات دارد. یافته خای جانبی تحقیق نیز نشان داد که 2 بعد از گرایش کارآفرینانه (پیش فعال بودن و نوآوری) تاثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات دارد در حالی که تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری ندارد.
واژگان کلیدی: گرایش کارآفرینانه، میزان صادرات، نوآوری، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *