1-5-3          نابینایی……………………………………………………………………………….11

1-5-4          کم بینایی …………………………………………………………………………….11

1-5-5          بینایی…………………………………………………………………………………12

1-5-6          معلول…………………………………………………………………………………12

 •        روش تحقیق………………………………………………………………………….12
 •      قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………13
 •      جامعه و حجم نمونه ………………………………………………………………..13
 •         محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………….13

فصل دوم : مطالعات نظری

مقدمه…………………………………………………………………………………16

 •       مبانی نظری…………………………………………………………………………16

2-1-1          یافته ها و نتایج مربوط به بینایی …………………………………………………..20

2-1-1-1      برخی بیماری ها و مشکلات مربوط به بینایی…………………………………….21

2-1-1-1-1   آب سیاه (گلوکوم) …………………………………………………………………..22

2-1-1-1-2   آب مروارید …………………………………………………………………………23

2-1-1-1-3   نابینایی به علت سوء تغذیه و کمبود ویتامین آ …………………………………….23

2-1-1-1-4   ضایعات شبکیه در اثر بیماری قند …………………………………………………24

2-1-1-1-5   انحراف چشم (استرابیسم) ………………………………………………………….25

2-1-1-1-6   تنبلی چشم (آمبلیوپی)………………………………………………………………..26

2-1-1-1-7   تراخم ………………………………………………………………………………..27

2-1-1-1-8   آسیب های چشم در محیط کار ……………………………………………………..28

2-1-1-1-9   سوختگی های شیمیایی چشم ……………………………………………………….29

2-1-1-1-10 عینک و عیوب انکساری ………………………………………………………….30

2-1-1-2      علل نابینایی در جوامع مختلف …………………………………………………….31

2-1-1-2-1   جوامع دچار فقر شدید و مراقبت های بهداشتی ضعیف ………………………….32

2-1-1-2-2   جوامع دارای توسعه اجتماعی، اقتصادی و مراقبت های بهداشتی متوسط………32

2-1-1-2-3   جوامع با خدمات مراقبت های بهداشتی کاملاً پیشرفته …………………………..33

2-1-2          یافته ها و نتایج مربوط به تعادل …………………………………………………..33

2-1-3          یافته ها و نتایج مربوط به تردمیل …………………………………………………35

2-1-3-1      فواید شناخته شده تردمیل ……………………………………………………………37

 •    پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………38

2-2-1          مطالعات داخل کشور ……………………………………………………………….38

2-2-1-1      بررسی نقش بینایی ………………………………………………………………….38

2-2-1-2      بررسی تعادل ………………………………………………………………………..39

2-2-1-3      بررسی تمرین با تردمیل و یا راه رفتن ……………………………………………40

2-2-2          مطالعات خارج از کشور …………………………………………………………..41

2-2-2-1      بررسی حرکت روی سطح شیب دار ………………………………………………42

2-2-2-2      بررسی نقش بینایی ………………………………………………………………….42

2-2-2-3      بررسی تعادل ………………………………………………………………………..44

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-2-2-4      بررسی تمرین با تردمیل و یا راه رفتن …………………………………………….49

2-2-3         جمع بندی ادبیات پیشینه ……………………………………………………………..52

فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)

مقدمه……………………………………………………………………………………..55

 • روش تحقیق …………………………………………………………………………….55

3-1-1         متغیرهای تخقیق …………………………………………………………………………56

 • جامعه آماری …………………………………………………………………………….56
 • حجم نمونه و روش اندازه گیری ……………………………………………………….56

3-3-1         نحوه اندازه گیری تعادل ایستا …………………………………………………………..57

3-3-1-1      آزمون لک لک نابینا ……………………………………………………………………57

3-3-2         نحوه اندازه گیری تعادل پویا ……………………………………………………………58

3-3-2-1      آزمون T.G.U.G.T ……………………………………………………………………58

3-3-2-2      آزمون Figure 8 ……………………………………………………………………….60

3-3-3         نحوه اجرای برنامه های گروه تجربی ………………………………………………….60

 • ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………..62

3-4-1         پرسش نامه اطلاعات فردی-اجتماعی ………………………………………………….63

3-4-2         پرسش نامه تغییرهای پزشکی-دارویی …………………………………………………64

 • ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………..64
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………64

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………..66

 • آمار توصیفی …………………………………………………………………………….66
 • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………74

4-2-1         بررسی نرمال بودن مولفه ها در گروه های تجربی و کنترل …………………………74

4-2-1-1      فرضیه اول ………………………………………………………………………………75

4-2-1-2      فرضیه دوم ………………………………………………………………………………77

4-2-1-2-1  محاسبه ضریب همبستگی بین مولفه های تعادل 8 پای راست، تعادل 8 پای چپ و

تست T.G.U.G.T در گروه های تجربی و کنترل ……………………………………81

4-2-2         بررسی نرمال بودن مولفه ها در گروه های کم بینا و نابینا …………………………..85

4-2-1-3      فرضیه سوم ……………………………………………………………………………..86

4-2-1-4      فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………87

4-2-1-4-1  محاسبه ضریب همبستگی بین مولفه های تعادل 8 پای راست، تعادل 8 پای چپ و

تست T.G.U.G.T در گروه های نابینا و کم بینا………………………………………91

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………..98

 •      نتیجه گیری ………………………………………………………………………………98

5-1-1         بحث و بررسی …………………………………………………………………………100

5-1-2         نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………..106

5-2-1         پیشنهادات حاصل از تحقیق ……………………………………………………………106

5-2-2         پیشنهادات جانبی ……………………………………………………………………….107

5-2-3         پیشنهادات برای محققین بعدی …………………………………………………………107

فهرست منابع  ………………………………………………………………………………………….109

چکیده

ضعف تعادل در افرادی که دارای ناتوانی‌های جسمی یا معلولیت خاصی هستند، مشکلاتی‌ را از جمله عدم برقراری ارتباط با دیگران، درک نکردن محرک‌های محیطی، مشکلات روانی مانند کاهش اعتماد به نفس و افسردگی و احتمال افزایش آسیب و خطر را باعث می گردد؛ لذا با توجه به اهمیت تعادل بالاخص در این قشر، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره تمرین با تردمیل بر تعادل نابینایان و کم بینایان بود. 36 دختر نابینا و کم بینای داوطلب با میانگین سنی (69/1± 11/16)، قد (30/6± 38/156) و وزن (35/18± 34/51) در این تحقیق شرکت نمودند. آزمودنی های گروه کنترل در طی این چهار هفته هیچ گونه برنامه تمرینی خاص نداشتند؛ حال آن که آزمودنی های گروه تجربی به مدت چهار هفته تحت یک دوره برنامه تمرین با تردمیل شامل تمرین روی سطح صاف و شیب دار با سرعت ثابت قرار گرفتند. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. کلیه مشخصات فردی و اطلاعات و داده های خام به دست آمده از آزمودنی ها توسط نرم افزار آماری SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بررسی یافته های به دست آمده از دو گروه کنترل و تجربی، تفاوت معناداری بین نتایج دو گروه مشاهده شد. نتایج نشان داد که پس از چهار هفته تمرین با تردمیل در تعادل ایستا و همچنین تعادل پویای گروه تجربی بهبود معنادارتری ایجاد شد که این مهم می تواند با توجه به بکارگیری تمام بدن حین تمرین با تردمیل و در نتیجه افزایش قدرت عضلات حاصل شده باشد. از طرفی بکارگیری تمام بدن در تمرین با تردمیل در وضعیت شیب دار، موجب وارد آمدن فشار بر عضلات شده، لذا حس عمقی می تواند بهبود یابد و این بهبودی روی تعادل اثرگذار باشد. این نتیجه با نتایج مطالعه Borca(2010)،  Kibele و Behm (2009)، Toole و دستیاران (2000) و Aveiro و دیگران (2006) همخوانی دارد. نتیجه گیری نهایی: تمرین با تردمیل روی سطح صاف و شیب دار می تواند تعادل ایستا و پویا را در نابینایان و کم بینایان افزایش دهد.

واژگان کلیدی: نابینایان، کم بینایان، تعادل ایستا، تعادل پویا، تردمیل

مقدمه

تربیت بدنی و علوم ورزشی از جمله دانش هایی می باشد که امروزه بیش از پیش مورد توجه و استقبال مسئولین، دانش پژوهان و سایرین قرار گرفته است؛ چراکه اهمیت آن در زندگی روزمره در ابعاد سلامت روانی و جسمانی روز به روز مشهودتر می باشد. گستره فراوان علوم مربوط به تربیت بدنی و علوم ورزشی، تخصصی و گرایشی کردن زیرساخت های آن را ضروری می نماید.

توانایی راه رفتن یکی از اجزای مهم و اصلی در فعالیت های روزمره هر انسان است. در این فعالیت پویا، باید تعداد زیادی عضله به صورت هماهنگ و با زمان بندی دقیق وارد عمل شوند تا فرد بتواند با حفظ تعادل و وضعیت مناسب قامت جابه جایی مورد نظر را به انجام برساند (Lacquaniti et al, 1999). توانایی راه رفتن در برخی از اجزای آن دست خوش تغییرات جدی می شود. بررسی شیوه راه رفتن فردی یکی از بخش های خیلی مهم ارزیابی بالینی بیماران در برخی بیماری هاست. از سوی دیگر این فعالیت پیچیده به عنوان یک موضوع بسیار جذاب برای تحقیقات گسترده در رشته های گوناگون نظیر بیومکانیک، آسیب های ورزشی، الکتروفیزیولوژی، فیزیولوژی ورزش، روباتیک و سیستم های هوشمند و غیره نیز مطرح است.

بیومکانیک یکی از شاخه های علوم بشری است که انسان را در درک و شناخت قوانین فیزیکی حاکم بر عملکرد جسمانی موجودات زنده یاری می کند؛ به بیان دیگر، بیومکانیک دانشی است که برای برقراری ارتباط بین حیات و اصول و قوانین فیزیکی حاکم بر اجسام، وضعیت پویا یا ایستای موجودات زنده را بررسی می کند. قلمرو علم بیومکانیک بسیار گسترده است؛ به عنوان مثال هنگامی که موضوع مطالعه آن عملکرد مکانیکی انسان باشد، بخش وسیعی از موضوعات در حوزه بررسی آن قرار می گیرد که برخی از آنان عبارتند از: فعالیت جسمانی روزانه انسان ها از هر جنسیت و در دوره های متفاوت سنی، فعالیت افرادی که ضایعه عصبی-عضلانی دارند و همین طور دستورالعمل ها یا برنامه تمرینی درمانگاهی و توانبخشی که متخصصان تنظیم و توصیه می کنند(صادقی، 1384). نتایج ارزش مند توانبخشی سالمندان، بیماران و معلولین دلیل محکمی است بر ادامه تحقیقات و تمرینات بیشتر پیرامون آن به منظور حصول مقاصد عالی تر، بالاخص در حیطه معلولان که خود دربرگیرنده تنوعی از معلولیت ها از جمله نابینایی می باشد.

دستگاه بینایی مشتمل بر چشم و ضمایم آن به عنوان گیرنده حسی و حرکتی، نقش انتقال پیام را برعهده دارند و مرکز بینایی در مغز وظیفه تفسیر اطلاعات بینایی را بر عهده دارد. به طور کلی، دیدن یک فرآیند ادراکی است مشتمل از 3 بخش عمده: چشم، مجرای اپتیک و مغز. برای اینکه فرآیند دیدن اتفاق بیفتد، عملکرد و همکاری هر سه بخش ضرورت دارد. حس بینایی علاوه بر آن که ارتباط ما با جهان بیرون از خود می باشد، در برقراری تعادل آدمی و وضعیت فیزیکی وی مؤثر است. فرد از طریق همکاری دو چشم می تواند عمل هماهنگی و هدایت اندام ها و تعادل را ممکن سازد. چشم ها علاوه بر هماهنگی حرکتی، به فرد در تعادل که توسط بازتاب های تعادلی که توسط گوش درونی و گیرنده های موجود در عضلات گردن فراهم می شود و به آگاهی از وضعیت فضایی و مکانی می انجامد نیز کمک می کنند (سایت sportmedicine.ir). تعادل، یک توانایی جسمی برای انجام فعالیت های روزانه مانند ایستادن، راه رفتن و انجام صحیح غالب حرکات در ورزش ها است که با توانایی فرد در کنترل محل قرارگیری مرکز ثقل بدن بسیار ارتباط دارد (هادوی، 1387).

 • بیان مساله

افرادی که دارای ناتوانی‌های جسمی هستند یا معلولیت ذهنی و روانی دارند به طور عمده به دلیل مشکل‌ در برقراری ارتباط با دیگران، درک نکردن محرک‌های محیطی، مشکلات روانی مانند کاهش اعتماد به نفس و افسردگی، دارای مسایل خاصی در حوزه سلامت روان و سلامت جسمی خود هستند. این که افرادی با آسیب‌های خاص جسمانی یا ذهنی چه مشکل‌هایی دارند یا در چه سطحی با این مشکل‌ها روبه‌رو هستند، بستگی به سنی دارد که دچار این آسیب شده‌اند؛ همچنین شدت و نوع آسیب نیز می‌تواند تاثیر زیادی در این زمینه داشته باشد (قائدی، 1389). گیرنده های بینایی مسئول قسمت عمده ای از تحریکات حسی است که برای تکمیل رشد کودک در سال های شکل گیری ضروری است. محرومیت از بینایی در سال های اولیه زندگی می تواند اثرات گسترده روانی، آموزشی و اقتصادی نه تنها برای کودک مبتلا بلکه همچنین برای خانواده و اجتماع داشته باشد. کودکانی که نابینا می شوند، میزان مرگ و میر بالایی هم در آینده خواهند داشت (سازمان بهداشت جهانی، 1992)؛ همچنین از آن جا که حس بینایی در حفظ تعادل نقش به سزایی دارد، خطر و ترس از افتادن و آسیب های متعاقب آن در افرادی که مشکل بینایی دارند بسیار مشهود است.

کم تحرکی ثمره زندگی در شهرهای بزرگ با فواصل طولانی بین نقاط مختلف شهر و تغییر در نحوه زندگی و کار انسان امروزی است. بنابراین ما هر روز از روز قبل کم تحرک تر می شویم که این امر باعث بروز عوارض متعددی می گردد. کم تحرکی می تواند منجر به کاهش حداکثر اکسیژن مصرفی فرد شود و در نتیجه، قابلیت های حرکتی و توان مندی های فردی را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط برون ده و حجم ضربه ای قلب نیز کاهش پیدا کرده و از طرفی ضربان قلب در هنگام استراحت و در پاسخ به حرکت و فعالیت افزایش می یابد. در عضلات از لحاظ نوع الیاف آن تغییرات زیادی ایجاد می شود و توانایی عضلات را در انجام کارهای معمول نیز کاهش می دهد. کم تحرکی، استخوان ها، غضروف ها، مفصل ها و بافت های نرم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. استخوان ها تحلیل می روند، غضروف ها ضعیف و آسیب پذیر شده و بافت های نرم نیز دچار تغییرات ساختاری می شوند. احساس تعادل و هماهنگی در حرکات نیز دچار اختلال می شود و در کنار این مشکلات سایر دستگاه های بدن نیز به نوعی دچار تغییرات خاص شده که در نهایت منجر به عوارض شایع ناشی از کم تحرکی می شوند (طباطبایی، 1389).

تاثیرات مثبت ورزش در پیش گیری و کنترل بیماری ها در بررسی های گوناگون گزارش شده است. با توجه به تاثیر ورزش در سلامت جسم و روان و اهمیت جنبه درمانی آن در برخی بیماری ها در کنار سایر روش های درمانی، توجه به طب ورزشی و جنبه های علمی و پزشکی ورزش افزایش یافته است (مکینون، 2001) و تمرین بدنی به عنوان درمان و مکمل در عرصه پزشکی جدید، مورد قبول محافل علمی قرار گرفته است (بور و ناجی، 1998).  دانشمندان بسیاری ثابت کرده اند که تعادل در اثر انجام تمرینات اصولی گسترش می یابد. »اسپنچاد» به این نتیجه رسید که در سنین بین یازده تا شانزده سالگی در دختران و بین سیزده تا شانزده سالگی در پسران می توان این قابلیت را افزایش داد (هادوی، 1387). دانشمندان بسیاری کوشش کرده اند تا نقش مؤثر هر رشته ورزشی را در ایجاد تعادل بیشتر، تعیین کنند. «گرین لی» به این نتیجه رسید که بین ورزش بولینگ و تعادل پویا، ضریب همبستگی بالایی وجود دارد. در تحقیقات دیگر ثابت شد که ارتباطات مثبت و مختلفی بین تعادل و فعالیت هایی مانند بسکتبال، رقص و شنا وجود دارد (همان منبع).

با توجه به عملکرد مرکز بدن در حفظ راستایی قامت و وضعیت تعادل بدن در خلال فعالیت ها و نیز نظر به اهمیت حفظ و افزایش تعادل نابینایان و کم بینایان به منظور جلوگیری از آسیب و افزایش آمادگی جسمانی، در پژوهش حاضر محقق بر آن است که به بررسی این سوال بپردازد که «آیا یک دوره تمرین با تردمیل بر تعادل ایستا و پویای دختران نابینا و کم بینا تاثیر دارد؟»

 • هدف های تحقیق

1-2-1 هدف کلی

 • تاثیر یک دوره تمرین با تردمیل بر تعادل ایستا و پویای دختران نابینا و کم بینا
 • اهداف اختصاصی

– تاثیر یک دوره تمرین با تردمیل بر تعادل ایستای دختران نابینا و کم بینا

– تاثیر یک دوره تمرین با تردمیل بر تعادل پویای دختران نابینا و کم بینا

– مقایسه میزان تاثیرگذاری یک دوره تمرین با تردمیل بر تعادل ایستای دختران نابینا و کم بینا


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *