2-6-3 مزایای مدیریت دانش… 23
2-6-4 اهداف مدیریت دانش… 24
2-6-5  اهمیت چارچوب مدیریت دانش… 27
2-6-6 عوامل موثر بر مدیریت دانش… 27
2-6-7 سیستم‌های مدیریت دانش… 28
2-6-7-1 فرهنگ… 30
2-6-7-2 فرهنگ سازمانی.. 30
2-6-7-3 فرهنگ و اشتراك دانش… 32
2-6-8 نسل‌های مدیریت دانش… 34
2-6-9 چرخه مدیریت دانش… 34
2-6-9-1 یافتن دانش… 35
2-6-9-2 خلق دانش… 36
2-6-9-3 اشتراك دانش… 37
2-6-9-4-موانع اشتراك دانش… 39
2-6-9-5- فناوری و اشتراك دانش… 40
2-6-10- استفاده از دانش… 40
2-6-11-  ارزیابی دانش… 41
2-6-12- آشكارسازی دانش یا تبدیل دانش ضمنی به صریح.. 42
2-6-13 مدیریت دانش و سازمان‌ها 44
2-6-13-1 مزایای مدیریت دانش در سازمان. 45
2-6-13-2 موانع اجرای مدیریت دانش در سازمان. 46
2-6-14 پیاده‌سازی مدیریت دانش… 47
2-6-14-1 موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش… 48
2-6-14-2 سیر تکاملی مدیریت دانش… 49
2-7  معرفی بعضی از مدلها و چارچوب‌های مدیریت دانش… 51
2-7-1 مدل « هیسیگ » 51
2-7-2  مدل مارك « م. مك الروی » 52
2-7-3  مدل « بك من » 53
2-7-4 مدل « بكوویتز » و « ویلیامز » 53
2-7-5  مدل پایه‌های ساختمان دانش… 58

پایان نامه و مقاله

2-7-6 چارچوب مدیریت دانش لوتوس: ساختمند كردن مسئله. 60
2-8 مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات… 60
2-8-1  تفاوت مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات… 62
2-9 کارایــی.. 62
2-9-1- تعاریف کارایی.. 63
2-9-2  اثربخشی‌ و كارایی‌ 64
2-9-3 عوامل مؤثر بر کارآیی.. 66
2-9-4  مفهوم‌ كارایی‌ 67
2-9-5  راههای‌ افزایش‌ كارایی‌ 72
2-10  پیشینه‌ی تحقیق.. 74
2-10-1 تحقیقات داخلی.. 75
2-10-2  تحقیقات خارجی.. 82
2-11 چارچوب نظری تحقیق.. 84
2-12 مدل مفهومی‌تحقیق.. 85
2-13 فرضیات تحقیق.. 85
2-14 خلاصه فصل.. 85
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه. 87
3-2 روش تحقیق.. 87
3-3  جامعه آماری.. 88
3-4 نمونه آماری.. 88
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 89
3-5-1 ضریب هبستگی.. 89
3-5-2 ضریب همبستگی ساده یا پیرسون. 90
3-5-3  روش آلفای كرونباخ.. 92
3-6  روایی تحقیق.. 92

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

منبع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، عوامل انسانی، سلسله مراتب

3-7  پایایی تحقیق.. 93

 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه. 95
4-2 تحلیل داده‌های جمعیت شناختی.. 96
4-2-1  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96
4-2-2  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 97
4-2-3-توزیع فراوانی پاسخگویان براساس پیاده سازی نظام چهارمرحله‌ای مدیریت دانش… 98
4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99
4-3  آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 100
4-3-1 فرضیه فرعی اول: بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 100
4-3-2 فرضیه فرعی دوم: بین مرحله ذخیره دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 101
4-3-3-فرضیه فرعی سوم: بین مرحله نشر دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 102
4-3-4-فرضیه فرعی چهارم: بین مرحله کاربرد دانش و کارایی شعب بانک رابطه معناداری وجود دارد. 103
4-3-5-فرضیه اصلی: بین پیاده سازی چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش و کاربرد آن و کارآیی شعب بانک رابطه معنا داری وجود دارد. 104
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه. 106
5-2 خلاصه. 106
5-3 بحث و نتیجه گیری.. 107
5-4  نتیجه گیری.. 109
5-5 پیشنهادها 110
5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 110
5-5-2 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی.. 111
5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 111
فهرست منابع. 112
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 2-1. تبدیل دانش بین انواع ضمنی و آشکار (منبع: افرازه، عباس، 1384) 57
جدول 2-2 ابزارهای استفاده از فرآیند دانش (منبع: افرازه، عباس، 1384) 59
جدول 2-3. مولفه‌های نوآوری در لوتوس… 60
جدول 3-1: اطلاعات مربوط به جامعه آماری.. 89
جدول 3-2: پایایی متغیرهای پژوهش… 93
جدول 4-1 : بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96
جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرسن.. 97
جدول 4-3:  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش… 98
جدول 4– 4 : بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99
جدول 4-5 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک… 100
جدول 4–6 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله ذخیره دانش و کارایی شعب بانک… 101
جدول 4-7 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله نشر دانش و کارایی شعب بانک… 102
جدول 4-8 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله کاربرددانش و کارایی شعب بانک… 103
جدول 4-9 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش…. 104

 
 
 
 
 
 
فهرست شکل‌
عنوان                                                                                                           صفحه
شکل 2-1 مدل حلزونی نوناکا و تاکوچی (منبع: افرازه، عباس، 1384) 55

 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4-1 : درصدپاسخگویان بر حسب متغیرتحصیلات… 96
نمودار 4-2: درصدپاسخگویان بر حسب متغیرسن.. 97
نمودار 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پیاده سازی نظام چهار مرحله‌ای دستیابی به دانش… 98
نمودار 4–4 : درصدپاسخگویان بر حسب متغیرکارایی.. 99
نمودار 4-5 : ضریب همبستگی پیرسون، بررسی رابطه بین مرحله خلق دانش و کارایی شعب بانک… 100


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *