بخش دوم: كیفیت ارتباطات
2-2-1- كیفیت ارتباطات…………………………………………………………………………………………… 30
2-2-2-تاریخچه بازاریابی رابطه مند…………………………………………………………………………….. 31
2-2-3-اهمیت كیفیت ارتباطات…………………………………………………………………………………… 31
2-2-4-ابعاد كیفیت ارتباطات……………………………………………………………………………………… 32
2-2-4-1-اعتماد…………………………………………………………………………………………………….. 32
2-2-4-2-رضایت…………………………………………………………………………………………………… 34
2-2-5-مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی……………………………………………………. 36
بخش سوم: آمادگی برای پذیرش تكنولوژی
2-3-1- آمادگی برای پذیرش تكنولوژی……………………………………………………………………….. 38
2-3-2-تاریخچه آمادگی الكترونیكی…………………………………………………………………………….. 39
2-3-3-اهمیت آمادگی برای پذیرش تكنولوژی مشتریان……………………………………………………. 40
2-3-4-ابعاد آمادگی پذیرش تكنولوژی…………………………………………………………………………. 41
2-3-4-1-خوش بینی………………………………………………………………………………………………. 41
2-3-4-2- خلاق بودن…………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-4-3-عدم سهولت…………………………………………………………………………………………….. 43
2-3-4-4-عدم امنیت……………………………………………………………………………………………….. 43
2-3-5-مدل آمادگی مشتریان برای پذیرش تكنولوژی……………………………………………………….. 44
2-3-5-1-مدل های آمادگی الكترونیكی در سطح صنعت یا سازمانی……………………………………. 46
بخش چهارم: پیشینه ی پژوهش
2-4- پیشینه ی پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 48
2-4-1-پیشینه ی پژوهش های داخلی………………………………………………………………………….. 48
2-4-2-پیشینه ی پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………. 50
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 54
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 54
3-3- جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………….. 55
3-4- نمونه آماری تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 55
3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………….. 56
3-6- چگونگی امتیازدهی پرسشنامه ی تحقیق…………………………………………………………………. 56
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 57
3-8- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………….. 59
3-8-1- مدل سازی معادلات ساختاری…………………………………………………………………………. 59
3-8-1-1- مرحله تدوین مدل……………………………………………………………………………………. 59
3-8-1-2-ارزیابی حالت تعیین  مدل……………………………………………………………………………. 60
3-8-1-3-مرحلة تخمین مدل…………………………………………………………………………………….. 60
3-8-1-4- ارزیابی تناسب  یا برازش مدل…………………………………………………………………….. 60
3-8-1-5- اصلاح مدل…………………………………………………………………………………………….. 60
3-8-1-6- تفسیر مدل……………………………………………………………………………………………… 61
3-8-2- شاخصهای برازش مدل………………………………………………………………………………….. 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه و مقاله

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 64
4-2- توصیف آماری…………………………………………………………………………………………………. 64
4-2-1- یافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………………………….. 65
4-3- توصیف آماری متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 66
4-3-1- خوشبینی……………………………………………………………………………………………………. 66
4-3-2- خلاق بودن…………………………………………………………………………………………………. 66
4-3-3- عدم سهولت……………………………………………………………………………………………….. 66
4-3-4- عدم امنیت………………………………………………………………………………………………….. 67
4-3-5- رضایت……………………………………………………………………………………………………… 67
4-3-6- اعتماد………………………………………………………………………………………………………… 68
4-3-7- تمایل به استفاده…………………………………………………………………………………………… 68
4-4-آزمون كولموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………………… 68
4-5- بررسی مدل های  اندازه گیری……………………………………………………………………………… 69
4-5-1- ابعاد آمادگی برای پذیرش تكنولوژی…………………………………………………………………. 70
4-5-2- ابعاد كیفیت ارتباطات…………………………………………………………………………………….. 73
4-5-3- متغیر تمایل به استفاده……………………………………………………………………………………. 74
4-6-1- مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل معادلات ساختاری……………………………………………. 76
4-6-2-مدل در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………………………… 77
4-6-3- مدل در حالت ضرایب  T و بررسی فرضیه های پژوهش با معادلات ساختاری……………. 78
4-6-3-1-آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………. 79
4-6-3-2-آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………… 79
4-6-3-3-آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………… 79
4-6-3-4-آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………… 79
4-6-3-5-آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………….. 80
4-6-3-6-آزمون فرضیه ششم…………………………………………………………………………………….. 80
4-6-3-7-آزمون فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………….. 80
4-6-3-8-آزمون فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………. 81
4-6-3-9-آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………. 81
4-6-3-10-آزمون فرضیه دهم……………………………………………………………………………………. 81

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-6-4- تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………… 81
4-6-5- شاخصهای برازش مدل………………………………………………………………………………….. 82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 85
5-2- آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………….. 85
5-2-1- آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………….. 85
5-2-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………. 86
5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………. 88
5-3-1- فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………………. 89
5-3-2- فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………… 89
5-3-3- فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………… 89
5-3-4- فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………… 89
5-3-5- فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………….. 90
5-3-6- فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………. 90
5-3-7- فرضیه هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………….. 90
5-3-8- فرضیه هشتم تحقیق………………………………………………………………………………………. 90
5-3-9- فرضیه نهم تحقیق…………………………………………………………………………………………. 91
5-3-10- فرضیه دهم تحقیق……………………………………………………………………………………… 91
5-4- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………. 91
5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………. 92
5-6- پیشنهادات آتی برای انجام تحقیق…………………………………………………………………………. 93
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 94
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………. 102

فهرست جداول
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
جدول2-1- برخی از مهم ترین مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی…………….. 46
جدول3-1-  اطلاعات پرسشنامه ی تحقیق……………………………………………………………………… 56
جدول 3-2- طیف اندازه گیری سوالات پرسشنامه…………………………………………………………….. 57
جدول3-3- ضرایب پایایی متغیرهای پرسشنامه……………………………………………………………….. 58
جدول 3-4- شاخص های برازش مدل………………………………………………………………………….. 62
جدول 4-1- یافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………….. 65
جدول 4-2- توصیف آماری متغیر خوشبینی……………………………………………………………………. 66
جدول 4-3- توصیف آماری متغیر خلاق بودن…………………………………………………………………. 66
جدول 4-4- توصیف آماری متغیر عدم سهولت……………………………………………………………….. 67
جدول 4-5- توصیف آماری متغیر عدم امنیت………………………………………………………………….. 67
جدول 4-6- توصیف آماری متغیر رضایت……………………………………………………………………… 67
جدول 4-7- توصیف آماری متغیر اعتماد……………………………………………………………………….. 68
جدول 4-8- توصیف آماری متغیر تمایل به استفاده…………………………………………………………… 68
جدول 4-9- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده ها…………………………. 69
جدول 4-10- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد آمادگی برای پذیرش تكنولوژی………… 72
جدول 4-11- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد كیفیت ارتباطات……………………………. 74
جدول 4-12- شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تمایل به استفاده……………………………. 76
جدول 4-13- نتایج تحلیل مسیر………………………………………………………………………………….. 82
جدول 4-14- شاخص های برازش مدل………………………………………………………………………… 83
جدول 4-15- شاخص های برازش مدل پژوهش…………………………………………………………….. 83
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
شكل 1-1- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… 11
شكل 2-1- نقش های مختلف خرید مصرف كننده……………………………………………………………. 20
شكل 2-2- تئوری عمل مستدل……………………………………………………………………………………. 24
شكل 2-3- تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)…………………………………………………………….. 25
شكل 2-4- مدل پذیرش فناوری………………………………………………………………………………….. 26
شكل 2-5- مدل انتظار-تایید برای استفاده مستمر از فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………….. 28
شکل 2-6- مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی……………………………………………….. 36
شكل 2-7- مدل پذیرش محصول برای آزمایش برای بار اول………………………………………………. 45
شكل 4-1- مدل اندازه گیری ابعاد آمادگی برای پذیرش تكنولوژی در حالت تخمین استاندراد…….. 71
شكل 4-2- مدل اندازه گیری ابعاد آمادگی برای پذیرش تكنولوژی در حالت اعداد معناداری………. 72
شكل 4-3- مدل اندازه گیری ابعاد كیفیت ارتباطات در حالت تخمین استاندراد………………………… 73
شكل 4-4- مدل اندازه گیری ابعاد كیفیت ارتباطات در حالت اعداد معناداری………………………….. 74
شكل 4-5- مدل اندازه گیری متغیر تمایل به استفاده در حالت تخمین استاندراد……………………….. 75
شكل 4-6- مدل اندازه گیری متغیر تمایل به استفاده در حالت اعداد معناداری………………………….. 75
شکل 4-7- طراحی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل…………………………………….. 76
شکل 4-8- مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………… 77
شکل 4-9- مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری…………………………………………………………….. 78

چکیده
با توجه به ظهور اینترنت و به دنبال آن پدیده ی تجارت الکترونیک، یکی از مهمتین عواملی که همواره مورد توجه ی بسیاری از محققین قرار گرفته است، تمایل به استفاده ی کاربران از این سیستم ها می باشد. لذا هدف اصلی تحقیق تاثیر پذیرش تكنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده ازسیستم نوبت گیری الكترونیكی با توجه به نقش میانجی كیفیت ارتباطات در آژانس های مسافرتی شهر رشت است.تحقیق جاری از نوع تحقیق های كاربردی و از نظر دسته بندی تحقیق بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه ی مورد مطالعه در این تحقیق مشتریان آژانس های مسافرتی شهر رشت که به صورت اینترنتی بلیط خود را رزرو می کنند، می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری در دسترس می باشد. در این تحقیق با توجه به اینکه جامعه ی تحقیق از نوع نامحدود است، از فرمول کوکران نامحدود استفاده شده است و تعداد نمونه برابر با 335 نفر از مشتریانی می باشد، که بلیط خود را به صورت اینترنتی رزرو کرده اند.ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه ی استاندارد می باشد که توسط چن و همکاران در سال 2014 طراحی شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتیجه ی تحقیق حاكی از تاثیر ابعاد مدل پذیرش تکنولوژی بر ابعاد کیفیت ارتباطات بود. از سوی دیگر تاثیر ابعاد کیفیت ارتباطات یعنی رضایت و اعتماد نیز بر تمایل به استفاده تایید شده است.
واژگان کلیدی:
تمایل به استفاده، مدل پذیرش تکنولوژی، کیفیت ارتباطات، آژانس های مسافرتی.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *