2-2-4-1-اعتماد……………………………………………………………………………………………………….. 32
2-2-4-2-رضایت…………………………………………………………………………………………………….. 34
2-2-5-مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی……………………………………………………… 36
بخش سوم: آمادگی برای پذیرش تكنولوژی
2-3-1- آمادگی برای پذیرش تكنولوژی…………………………………………………………………………. 38
2-3-2-تاریخچه آمادگی الكترونیكی………………………………………………………………………………. 39
2-3-3-اهمیت آمادگی برای پذیرش تكنولوژی مشتریان……………………………………………………… 40
2-3-4-ابعاد آمادگی پذیرش تكنولوژی…………………………………………………………………………… 41
2-3-4-1-خوش بینی…………………………………………………………………………………………………. 41
2-3-4-2- خلاق بودن……………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-4-3-عدم سهولت……………………………………………………………………………………………….. 43
2-3-4-4-عدم امنیت…………………………………………………………………………………………………. 43
2-3-5-مدل آمادگی مشتریان برای پذیرش تكنولوژی…………………………………………………………. 44
2-3-5-1-مدل های آمادگی الكترونیكی در سطح صنعت یا سازمانی……………………………………… 46
بخش چهارم: پیشینه ی پژوهش
2-4- پیشینه ی پژوهش………………………………………………………………………………………………. 48
2-4-1-پیشینه ی پژوهش های داخلی……………………………………………………………………………. 48
2-4-2-پیشینه ی پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………… 50
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 54
3-3- جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………. 55
3-4- نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 55

پایان نامه

3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………. 56
3-6- چگونگی امتیازدهی پرسشنامه ی تحقیق…………………………………………………………………… 56
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….. 57
3-8- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق………………………………………………………………… 59
3-8-1- مدل سازی معادلات ساختاری…………………………………………………………………………… 59
3-8-1-1- مرحله تدوین مدل………………………………………………………………………………………. 59
3-8-1-2-ارزیابی حالت تعیین  مدل……………………………………………………………………………… 60
3-8-1-3-مرحلة تخمین مدل……………………………………………………………………………………….. 60
3-8-1-4- ارزیابی تناسب  یا برازش مدل……………………………………………………………………….. 60
3-8-1-5- اصلاح مدل……………………………………………………………………………………………….. 60
3-8-1-6- تفسیر مدل………………………………………………………………………………………………… 61
3-8-2- شاخصهای برازش مدل……………………………………………………………………………………. 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 64
4-2- توصیف آماری………………………………………………………………………………………………….. 64
4-2-1- یافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………. 65

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-3- توصیف آماری متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 66
4-3-1- خوشبینی……………………………………………………………………………………………………… 66
4-3-2- خلاق بودن…………………………………………………………………………………………………… 66
4-3-3- عدم سهولت…………………………………………………………………………………………………. 66
4-3-4- عدم امنیت……………………………………………………………………………………………………. 67
4-3-5- رضایت……………………………………………………………………………………………………….. 67
4-3-6- اعتماد………………………………………………………………………………………………………….. 68
4-3-7- تمایل به استفاده…………………………………………………………………………………………….. 68
4-4-آزمون كولموگروف – اسمیرنوف……………………………………………………………………………. 68
4-5- بررسی مدل های  اندازه گیری………………………………………………………………………………. 69
4-5-1- ابعاد آمادگی برای پذیرش تكنولوژی…………………………………………………………………… 70
4-5-2- ابعاد كیفیت ارتباطات………………………………………………………………………………………. 73
4-5-3- متغیر تمایل به استفاده……………………………………………………………………………………… 74
4-6-1- مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل معادلات ساختاری……………………………………………… 76
4-6-2-مدل در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………………………….. 77
4-6-3- مدل در حالت ضرایب  T و بررسی فرضیه های پژوهش با معادلات ساختاری……………… 78
4-6-3-1-آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 79
4-6-3-2-آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 79
4-6-3-3-آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….. 79
4-6-3-4-آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………….. 79
4-6-3-5-آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………. 80
4-6-3-6-آزمون فرضیه ششم………………………………………………………………………………………. 80
4-6-3-7-آزمون فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………….. 80
4-6-3-8-آزمون فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………. 81
4-6-3-9-آزمون فرضیه نهم…………………………………………………………………………………………. 81
4-6-3-10-آزمون فرضیه دهم………………………………………………………………………………………. 81
4-6-4- تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………….. 81
4-6-5- شاخصهای برازش مدل……………………………………………………………………………………. 82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 85
5-2- آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………… 85
5-2-1- آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی………………………………………………………………. 85


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *