2-2-16- وفاداری و برندسازی.. 46
2-3- مدل مفهومی تحقیق. 47
2-4- پیشینه پژوهش… 49
2-4-1- مطالعات داخلی.. 49
2-4-2- مطالعات خارجی.. 56
2-5-صنعت پوشاک………………………………………………………………………………………………………………………….55
فصل سوم. 67
3-روشناسی.. 67
3-1- مقدمه. 67
3-2- روش انجام پژوهش… 67
3-3- ابزار های گردآوری اطلاعات.. 68
3-4- قلمرو پژوهش… 69
3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 69
3-5-1- نمونه آماری.. 70
3-5-2- روش تعیین حجم نمونه. 70
3-6-ابزار اندازه گیری.. 70
3-6-1- روایایی و پایایی پرسش نامه. 71

پایان نامه و مقاله

3-7- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75
فصل چهارم. 76
4- تجزیه و تحلیل داده ها 77
4-1- آمار توصیفی.. 77
4-1-1- ویژگی های توصیفی پاسخگویان. 77
4-2-2-توصیف متغیرها 80
مقیاس برندسازی.. 80
مقیاس اعتماد به برند. 81
مقیاس وفاداری به برند. 82
مقیاس ارتباطات برند. 83

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

مقیاس کیفیت خدمات.. 84
4-2-2. تحلیل های آمار استنباطی.. 85
آزمون فرضیه ها 85
فصل پنجم. 107
5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108
5-1- مقدمه. 108
5-2- مرور فرضیات.. 108
5-3- تحلیل نتایج. 110
5-4- پیشنهادات.. 113
5-4-1- پیشنهادات منتج از آمار. 113
5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 114
5-5-محدودیتهای تحقیق. 115
منابع. 117
پیوست  ………………………………………………………………………………………….125
 
 
 
 
 
 
 
 
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *