فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………  2

1-2 بیان مساله پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………6

1-4 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-1 هدف کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………10

1-4-2 اهداف فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..10

1-5 فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-6 تعریف متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-6-1 تعریف نظری یا مفهومی متغیرها ……………………………………………………………………………………..11

1-7 مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-7-1 تعریف متغیرهای بهره وری در مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………. 15

1-8 تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم:پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1 پیشینه نظری و تئوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-1 بهره وری…………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-2 مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3 مدیریت کیفیت جامع……………………………………………………………………………………………………… 38

2-2 پیشینه عملی و تجربی تحقیق………………………………………………………………………………………………… 46

2-2-1  مدیریت دانش: تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………46

2-2-2 مدیریت دانش: تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. 50

2-2-3 تجربه های پیاده سازی مدیریت دانش در شركتهای خارجی………………………………………… 52

2-3 پیشینه تحقیقات عملی کیفیت جامع ………………………………………………………………………………………..55

2-3-1 کیفیت جامع : تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………55

2-3-2 کیفیت جامع : تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………….58

فصل سوم:روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….65

پایان نامه

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-4 روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………66

3-5 : ابزارگردآوری اطلاعات و اندازه گیری …………………………………………………………………………………….. 67

3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارگیری………………………………………………………………………………………………… 67

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………. 71

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2  توصیف داده های جمعیت شناختی (دموگرافیک)………………………………………………………………….. 72

4-3 تحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………….. 79

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 92

5 -1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

5-2 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….96

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

پیوستها و ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………………. 110

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

 

یک مطلب دیگر :

جدول 2-7 : خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی مدیریت دانش……………………………………………………….. 62

جدول 2-8: خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی مدیریت کیفیت جامع……………………………………………. 64

جدول3-1 : ضرایب پایایی پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………….. 68

جدول 3-2: بارهای عاملی پرسشنامه های بهره وری،مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع ………..69

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت ………………………………………………… 72

جدول 4-2 : توزیع فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………………………………. 73

جدول 4-3: توزیع بر حسب سابقه کاری پاسخگویان……………………………………………………………………….. 74

جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به سن …………………………………………………………………………………………. 75

جدول 4-5: ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. 80

جدول4-6: نتایج مدل رگرسیون تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی یا کار………………… 82

جدول4-7: نتایج مدل رگرسیون تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی………………. 83

جدول4-8:  نتایج مدل رگرسیون تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت جامع……………………………. 84

جدول4-9: نتایج مدل رگرسیون چندگانه تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی………………85

جدول4-10: نتایج مدل رگرسیون چندگانه تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

جدول 4-11: نتایج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسیت درخصوص مدیریت دانش…………… 87

جدول 4-12: نتایج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسیت درخصوص مدیریت کیفیت جامع 88

جدول 4-13: نتایج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسیت درخصوص بهره وری نیروی انسانی88

جدول 4-14: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص مدیریت دانش………………………………….88

جدول 4-15: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص مدیریت کیفیت جامع…………………… 89

جدول 4-16: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص بهره وری نیروی انسانی………………… 89

جدول 4-17: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سابقه کار درخصوص مدیریت دانش……………………… 90

جدول 4-18: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سابقه کار درخصوص مدیریت کیفیت جامع…………. 90

جدول 4-19: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سابقه کار درخصوص بهره وری نیروی انسانی………. 90

جدول 4-20: نتایج آزمون ANOVA بر حسب تحصیلات درخصوص مدیریت دانش……………………… 91

جدول 4-21: نتایج آزمون ANOVA بر حسب تحصیلات درخصوص مدیریت کیفیت جامع………… 91

جدول 4-22: نتایج آزمون ANOVA بر حسب تحصیلات درخصوص بهره وری نیروی انسانی……… 91

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

 

مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 14

نمودار 4-1: توزیع فراوانی بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………….  72

نمودار 4-2: توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………………………….  73

نمودار 4-3: توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار ………………………………………………………………………………..  74

نمودار 4-4: توزیع فراوانی بر حسب سن …………………………………………………………………………………………  75

نمودار 4-5: نمودار توزیع نرمال نمرات بهره وری ……………………………………………………………………………  76

نمودار 4-6: نمودار توزیع نرمال نمرات مدیریت کیفیت جامع  ………………………………………………………  77

نمودار 4-7: نمودار توزیع نرمال نمرات مدیریت دانش ……………………………………………………………………  78

نمودار 4-8: ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………  80

نمودار 4-9: ارتباطات بین متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………..  81

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

فعالیت های هر سازمانی به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد. شناخت و بررسی این عوامل       می تواند در بهینه سازی فعالیت ها و تحقق اهداف سازمانی کمک کند. یکی از هدف های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمان ها باید آن را با افزایش بهره وری مد نظر قرار دهند. اهمیت بهره وری[1] در افزایش رفاه ملی، اکنون به طور عام پذیرفته شده است. افزایش بهره وری بر تمام فعالیتهای انسانی اثر مثبت دارد زیرا افزایش بهره وری بیش از آن که در به کارگیری و سرمایه به وجود آید، در تولید ناخالص ملی[2] بر اثر بهینه سازی در اثربخشی و کیفیت نیروی انسانی به وجود می آید. بنابراین تغییر در بهره وری نیروی انسانی تاثیر شگرفی بر بسیاری از پدیده های اقتصادی واجتماعی مانند رشد سریع اقتصادی، سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت ها، تورم و حتی مقدار و کیفیت اوقات فراغت دارد (ابراهیمی مهر،1372).

از سوی دیگر اهمیت و نقش برجسته نیروی انسانی در هر سازمان و پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان، کاهش غیبت و ترک خدمت آنها و در نهایت افزایش بهره وری گردد، مورد توجه محققان و صاحب نظران می باشد. از دغدغه های مهم سازمان ها و مدیران، مسئله افزایش بهره وری می باشد به طوری که بسیاری از کشورها عمده برنامه های توسعه ای خود را بر مبنای افزایش بهره وری قرار داده اند؛ به نحوی که طی 15 سال اخیر، افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است (فرجی،1385). از بین عوامل تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها     می توان به مسئله مدیریت دانش[3] و مدیریت کیفیت جامع[4] اشاره نمود.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *