7.10.2.2پیاده سازی ecrm در یک مدت طولانی: 38
8.10.2.2سایز پروژه: 38
9.10.2.2عدم بلوغ تکنیکی: 38
10.10.2.2نفوذ به حریم خصوصی افراد: 38
3.2 استراتژی بازاریابی.. 38
1.3.2مفهوم استراتژی.. 38
2.3.2مفهوم استراتژی بازاریابی.. 39
3.3.2 مفهوم برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی.. 40
4.3.2ارتباط استراتژی های بازاریابی با برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت.. 41
5.3.2فرآیند مدیریت استراتژی بازاریابی.. 42
1.5.3.2تقسیم بازار. 43
2.5.3.2هدف گیری بازار. 44
3.5.3.2تثبیت موقعیت در بازار. 44
4.5.3.2تهیه آمیخته بازاریابی یكپارچه. 45
5.5.3.2تحلیل بازاریابی.. 46
6.5.3.2برنامه ریزی بازاریابی.. 47
7.5.3.2پیاده سازی بازاریابی.. 47
8.5.3.2كنترل بازاریابی.. 48
6.3.2ابعاد استراتژی بازاریابی.. 49
1.6.3.2 استراتژی بازاریابی یکسان. 50
2.6.3.2استراتژی بازاریابی تفکیکی.. 50
3.6.3.2استراتژی بازاریابی تمرکزی.. 51
4.2پیشینه تحقیق.. 52
1،4،2تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 52
2.4.2تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 59
5.2 بیمه. 63
1.5.2تعریف بیمه. 63
3.5.2تاریخچه صنعت بیمه در ایران. 65
4.5.2صنعت بیمه در ایران. 67
5.5.2انواع بیمه در ایران. 71
6.5.2نقش ارتباط با مشتری در توسعه صنعت بیمه کشور. 73
7.5.2سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و جایگاه آن در ساختار تشکیلاتی شرکتهای بیمه کشور. 74
8.5.2مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در صنعت بیمه ایران. 77
9.5.2ویژگی های فعالیت بازاریابی در صنعت بیمه ایران. 78
6.2مدل نظری تحقیق.. 80
1.6.2شرح ابعاد مدل. 82
1.1.6.2مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی در بیمه. 82
1.1.1.6.2اجزای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی.. 83
2.1.6.2مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی در بیمه. 84
1.2.1.6.2اجزای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی.. 85
3.1.6.2انتخاب استراتژی بازاریابی در بیمه. 90
1.3.1.6.2استراتژی بازاریابی یکسان. 92
2.3.1.6.2استراتژی بازاریابی تفکیکی.. 93
3.3.1.6.2استراتژی بازاریابی متمركز. 94
فصل سوم
1.3مقدمه. 96

مقالات و پایان نامه ارشد

2.3فرآیند اجرای تحقیق.. 96
3.3 روش تحقیق.. 98
4.3جامعه و نمونه آماری.. 99
1.4.3برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 99
5.3روش جمع آوری اطلاعات.. 100
1.5.3ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 100
6.3روایی و پایایی پرسشنامه. 102
1.6.3روایی پرسشنامه. 102
2.6.3پایایی پرسشنامه. 103
7.3تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 104
فصل چهارم
1.4 مقدمه. 106
2.4توصیف متغیرهای تحقیق.. 106
3.4 آزمون نرمالیته. 116
4.4 برازش مدل. 117
5.4 بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل. 117
6.4بررسی مدل تحقیق.. 119
7.4 مدل تحقیق در دو حالت استاندارد و معنی داری.. 120
8.4 تحلیل مسیر های غیر مستقیم ومستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق.. 122
9.4 فرضیه های تحقیق.. 123
فصل پنجم
1.5مقدمه. 127
2.5 نتایج فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق.. 127
3.5 پیشنهادات.. 131
4.5 محدودیت های تحقیق.. 134
5.5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 136
منابع. 137
پیوست ها 143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یک مطلب دیگر :


یک مطلب دیگر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 1.2 چهار اقدام مهم در مسیر شکل گیری ecrm………………………………………………………………………………………..27
جدول 2.2 مدل چرخه حیات مدیریت ارتباط با مشتری از نظر کالاکوتا……………………………………………………………………34
جدول 3.2 چهارP و چهارC……………………………………………………………………………………………………………………………….45
جدول 4.2 میزان تولید ناخالص داخلی و حق بیمه های دریافتی………………………………………………………………………………70
جدول 5.2 ضریب نفوذ بیمه در بیمه های زندگی و غیر زندگی………………………………………………………………………………70
جدول 6.2انواع بیمه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول 7.2 دسته بندی مزایای crm در بیمه با توجه به کاربرد آن…………………………………………………………………………….76
جدول 1.3 صفات کیفی و ارزشی های عددی گزینه های پرسشنامه………………………………………………………………………..101
جدول 2.3 توزیع سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………..102
جدول3.3 ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات ……………………………………………………………………………………104
جدول 1.4توصیف متغیرecrm  عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….107
جدول 2.4توصیف ابعاد ecrm عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………..108
جدول 3.4توصیف متغیر ecrm تحلیلی …………………………………………………………………………………………………………….110
جدول 4.4توصیف ابعاد ecrm  تحلیلی …………………………………………………………………………………………………………….111
جدول 5.4توصیف متغیراستراتژی بازریابی یکسان………………………………………………………………………………………………..113
جدول 6.4توصیف متغیراستراتژی بازریابی تفکیکی ……………………………………………………………………………………………..114
جدول 7.4توصیف متغیراستراتژی بازریابی متمرکز………………………………………………………………………………………………..115
جدول 8.4  آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق………………………………………………………………………..116
جدول9.4 نتایج بررسی برازش مدل……………………………………………………………………………………………………………………117
جدول10.4 برازش کلی مدل……………………………………………………………………………………………………………………………..118
جدول11.4 نشانگر های متغیر ها در مدل های  ساختاری……………………………………………………………………………………..119
جدول12.4جدول اثرات مستقیم بر ابعاد سه گانه استراتژی های بازریابی………………………………………………………………..122

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار1.4هیستوگرام متغیر ecrm  عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………107
نمودار2.4راداری ابعاد ecrm عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………….108
نمودار3.4 هیستوگرام متغیر  ecrm تحلیلی   ……………………………………………………………………………………………………..110
نمودار4.4راداری ابعاد  ecrm  تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………111
نمودار5.4هیستوگرام متغیر استراتژی بازریابی یکسان…………………………………………………………………………………………….113
نمودار6.4هیستوگرام متغیر استراتژی بازریابی تفکیکی    ………………………………………………………………………………………114
نمودار7.4هیستوگرام متغیر استراتژی بازریابی متمرکز  …………………………………………………………………………………………115
نمودار8.4 نتایج مدل ساختاری در حالت اعداد استاندارد………………………………………………………………………………………120
نمودار9.4 نتایج مدل ساختاری در حالت اعداد معنی داری……………………………………………………………………………………121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل 1.1مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
شکل 1.2برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………….41
شکل 2.2 وظایف و نقشهای بازاریابی مدیریت استراتژی بازاریابی…………………………………………………………………………….42
شکل3.2 استراتژی بازاریابی یکسان………………………………………………………………………………………………………………………50
شکل4.2 استراتژی بازاریابی تفکیکی…………………………………………………………………………………………………………………….51
شکل5.2 استراتژی بازاریابی تمرکزی…………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل6.2 مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
شکل7.2 اجزا و ابعاد مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….81


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *