2-2-6-4 ) توسعه ی فاوا در چارچوب طرح تکفا …………………………………………………………. 27
2-2-7 ) بررسی های موردی در برنامه های ملی فاوا در کشورهای دیگر…………………………… 27
2-2-7-1 ) کشور بلغارستان……………………………………………………………………………………………… 27
2-2-7-2 ) کشور چین……………………………………………………………………………………………………… 29
2-2-7-3 ) آموزش و پرورش امریکا ……………………………………………………………………………….  31
2-2-7-4 ) کشور دانمارک……………………………………………………………………………………………….. 31
2-2-7-5 ) کشور اندونزی…………………………………………………………………………………………………. 32
2-2-7-6 ) کشور برزیل……………………………………………………………………………………………………. 33
2-2-7-7 ) کشور مالزی……………………………………………………………………………………………………. 34
2-2-8 ) موانع بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش………………………………………………………………. 36
2-2-8-1 ) موانع زیر ساختی – فنی ……………………………………………………………………………..  36
2-2-8-2 ) موانع فردی ……………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-8-3 ) موانع اقتصادی ………………………………………………………………………………………………. 39
2-2-8-4 ) موانع فرهنگی – آموزشی ……………………………………………………………………………  40
2-2-9 ) یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی……………………………………………………………. 42
2-2-10 ) فاوا و ارتقاء یادگیری دانش آموزان………………………………………………………………………. 45
2-2-11 ) نقش های  یاددهی _ یادگیری فاوا…………………………………………………………………….. 46
2-2-11-1 ) نقش فاوا در تسهیل یاددهی – یادگیری………………………………………………….. 47
2-2-11-2 ) نقش فاوا در انگیزش یادگیری  ………………………………………………………………… 49
2-2-11-3 ) نقش فاوا در یادگیری شاگرد محور…………………………………………………………… 50
2-2-11-4 ) نقش فاوا در سنجش و ارزیابی………………………………………………………………….. 54
2-2-11-5 ) نقش فاوا در بهبود و ارتقای مهارتهای تفکر………………………………………………. 56
2-2-12 ) صلاحیت های مورد نیاز معلمان در فرایند یاددهی– یادگیری مبتنی بر فاوا….. 59
2-2-12-1 ) صلاحیت های ارتباطی – اطلاعاتی………………………………………………………….. 59
2-2-12-2 ) صلاحیت در استفاده از فاوا……………………………………………………………………….. 61
2-2-12-3 ) صلاحیت رسانه ای معلم……………………………………………………………………………. 62
2-2-13) مدارس هوشمند……………………………………………………………………………………………………… 65
2-2-14 ) علل تاسیس مدارس هوشمند……………………………………………………………………………… 66
2-2-15 ) اهداف مدارس هوشمند……………………………………………………………………………………….. 68
2-2-16 ) انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند……………………………………………………………………….. 69

پایان نامه

2-2-17 ) فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند………………………………………………………….. 70
2-2-18 ) آزمون در مدرسه هوشمند……………………………………………………………………………………. 70
2-2-19 ) راهبردهای توسعه مدارس هوشمند……………………………………………………………………. 71
2-2-20 ) زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند…………………………… 72
2-2-21 ) ساختار اجرایی مدارس هوشمند…………………………………………………………………………. 74
2-2-21-1 ) شرح وظایف مدیر مدرسه هوشمند………………………………………………………….. 74
2-2-21-2 ) شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در مدرسه هوشمند………………. 75
2-2-21-3 ) شرح وظایف معلمان مدرسه هوشمند………………………………………………………. 75
2-2-21-4 ) شرح وظایف دانش آموزان مدرسه هوشمند…………………………………………….. 77
2-2-21-5 ) شرح وظایف اولیای دانش آموزان مدرسه هوشمند…………………………………. 77
2-2-22 ) موانع موجود در راه توسعه ی مدارس هوشمند در کشور…………………………………. 78
2-3 ) مبانی عملی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………….. 79
2-3-1 ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. 79
2-3-2 ) تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………….. 84
فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………………………………….. 98-93
3-1 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
3-2 ) نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 93
3-3 ) جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 93
3-4 ) نمونه آماری (فرمول نمونه گیری، نحوه محاسبه و انتخاب نمونه)…………………………….. 94
3-5 ) روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 94
3-6 ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… 94
3-7 ) روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………….. 96
3-8 ) پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………….. 96
3-9 ) روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….. 98
فصل چهارم   تجزیه و تحلیل داده ها………………………………….. 127-99
4-1 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
4-2 ) تحلیل توصیفی داده ها بر مبنای ویژگی های فردی آزمودنی ها…………………………….. 100
4-2-1 ) تحلیل توصیفی متغیر جنسیت ………………………………………………………………. 100
4-2-2 ) تحلیل توصیفی متغیر گروه سنی……………………………………………………………. 101

یک مطلب دیگر :

4-2-3 ) تحلیل توصیفی متغیر میزان تحصیلات………………………………………………….. 102
4-2-4 ) تحلیل توصیفی متغیر سابقه تدریس در آموزش و پرورش پاسخگویان.. 103
4-2-5 )  تحلیل توصیفی متغیر سابقه تدریس در مدارس هوشمند پاسخگویان. 105
4-2-6 ) تحلیل توصیفی متغیر گذراندن دوره مهارتهای عمومی کامپیوتر…………. 106
4-3 ) تحلیل توصیفی متغییرهای پژوهش……………………………………………………………………………. 108
4-3-1 ) تحلیل توصیفی متغیر سطح یادگیری…………………………………………………….. 108
4-3-2 ) تحلیل توصیفی متغیر پیشرفت تحصیلی………………………………………………… 109
4-3-3 ) تحلیل توصیفی متغیر خلاقیت دانش آموزان…………………………………………. 110
4-3-4 ) تحلیل توصیفی متغیر انگیزش تحصیلی…………………………………………………. 111
4-3-5 ) تحلیل توصیفی متغیر فعالیت های گروهی دانش آموزان…………………….. 113
4-3-6 ) تحلیل توصیفی متغیر روحیه پژوهشگری دانش آموزان……………………….. 114
4-4 ) تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………… 115
4-4-1 ) سوال ویژه نخست :…………………………………………………………………………………… 115
4-4-2 ) سوال ویژه دوم :………………………………………………………………………………………… 117
4-4-3 ) سوال ویژه سوم :……………………………………………………………………………………….. 119
4-4-4 ) سوال ویژه چهارم :……………………………………………………………………………………. 120
4-4-5 ) سوال ویژه پنجم :……………………………………………………………………………………… 122
4-4-6 ) سوال ویژه ششم :……………………………………………………………………………………… 124
4-4-7 ) سوال اصلی :……………………………………………………………………………………………… 126
فصل پنجم   نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………….. 135-128
5-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
5-2 ) یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 128
5-3 ) بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………… 129
5-4 ) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 131
5-5 ) محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………. 132
5-5-1 ) محدودیت های در کنترل محقق……………………………………………………………………… 132
5-5-2 ) محدودیت های خارج از کنترل محقق…………………………………………………………….. 132
5-6 )پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………….. 130
5-7 ) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………. 135
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………… 136
پیوست ………………………………………………………………………………………………… 149
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………. 149
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 153
) مقدمه
انقلاب ارتباطات و اطلاعات سرعت اقتصاد ، فرهنگ ، و سیاست جهان را دستخوش دگرگونی می کند و جهان را عملا به یک « دهکده جهانی[1] » تبدیل می کند . با استفاده از امکانات این فناوری ، رخدادهایی که در هر گوشه از کره زمین رخ می دهد در کمترین زمان به سراسر جهان مخابره می شود ( شکفته ، 1387 : 41) .
در عصری که اطلاعات همیشه و همه وقت در دسترس دانش آموزان است ، مفهوم یادگیری تغییر یافته است . آنچه باید در کلاس درس مورد توجه و تاکید قرار گیرد ، یاد دادن چگونه یاد گرفتن به دانش آموزان (آموزش یادگیری) است . به این معنا که دانش آموزان به طور دقیق اطلاعات مورد نیاز خود را تشخیص دهند و از مهارت های لازم برای تصمیم گیری و انتخاب آن برخوردار باشند . این نوع یادگیری به توسعه توانایی دانش آموزان در تبدیل اطلاعات به دانش کاربردی تاکید دارد (کاستلز[2] ، 2001) .
فاوا[3] به دانش آموزان کمک می کند تا سواد اطلاعاتی خود و الگوهای یادگیری مادم العمر مورد نیاز برای زندگی و کار در یک محیط غنی اطلاعاتی را به طور موثر توسعه دهند . به منظور موفقیت و دستیابی به این هدف ، برنامه درسی چارچوبی را برای دانش آموزان به منظور یادگیری نحوه حل مساله شان با استفاده از فناوری اطلاعات ارائه دهند . دانش آموزان به کمک فناوری اطلاعات از پیرامون محیط زندگی خود آگاهی می یابند . آنها از نقش فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مطلع و با ابزارهای فناوری اطلاعات مشابه آشنا می شوند . از این ابزارها به طور مستقل و گروهی استفاده می کنند و با روش های گوناگون جمع آوری ، سازماندهی و ارائه اطلاعات آشنا می شوند . استفاده از این ابزارها توان دانش آموزان را در ارتباطات گروهی افزایش می دهد و نیز اطمینان آنها را در دستیابی به اطلاعات تقویت می کند ( دیلمقانی ، 1382 : 27 ) .
قرن حاضر به دلیل توسعه و فراگیر شدن رایانه در ارتباطات و تولید روز افزون اطلاعات علمی ، قرن انفجار اطلاعات نامیده شده است . اهمیت اطلاعات به حدی است که تاثیر آن را می توان در تمام ابعاد زندگی و فعالیت های افراد و جوامع دید . در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات ، بر موفقیت و عملکرد بسیاری از جوامع ، مدارس و افراد اثر قابل ملاحضه ای گذاشته و به موزات آن پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است ، سرنوشت جوامع و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می خورد . بدیهی است که در چنین موقعیتی شناخت تاثیرات فاوا یکی از عوامل مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت ، عملکرد و سرنوشت جوامع و افراد اثرات جدی می گذارد ( حسن پور قروقچی ، 1386 : 72 ) .

1-2 ) تعریف موضوع و بیان مساله
فاوا در طی زمانی کوتاه ، به یکی از اجزای اساسی تشکیل دهنده ی جامعه مدرن تبدیل شده است . اینک ، بسیاری از کشورها به موازات خواندن ، نوشتن و حساب کردن ، درک فاوا و تسلط بر مهارت ها و مفاهیم پایه فاوا را به عنوان هسته مرکزی آموزش و پرورش مورد توجه داده اند ( قورچیان ، 1382 : 2 ) .
انفجار اطلاعاتی از طریق فناوری الکترونیکی جدید از قبیل رایانه  ، اینترنت ، وب ، فناوری های جدید ویدیوئی از قبیل کنفرانس های ویدیویی و ماهواره ، ماهیت دانستن را تغییر داده است . دانش آموزان به جای اینکه اطلاعات را حفظ کنند باید یاد بگیرند که اطلاعات را چگونه بدست آورند ، از اطلاعات بدست آمده چگونه استفاده کنند و اطلاعات بدست آمده را چگونه با هم ترکیب کنند  . بجای اینکه اطلاعات را تنها از طریق معلمان و کتب درسی بدست آورند ، در نگرش جدید یاددهی و یادگیری ، فناوری نقش اساسی را ایفا می کند . این تحول آموزشی ، دانش آموزن را قادر می سازد که بیندیشند ، مشکلات را حل کنند ، به کار با دیگران بپردازند و برای دست یافتن به راه حل های خلاق جستجو کنند ( ذوفن و لطفی پور ، 1379: 4 ) .


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *