2-1-4- مقاومت سیال: 18

2-1-5- کشش: 19

2-1-6-  شکست یا انکسار: 19

2-1-7- اثرات نیروی شناوری بر تحمل وزن: 21

2-1-8- گرمای ویژه ی آب: 22

2-1-9- فواید تمرین در آب گرم – اثرات فیزیولوژیکی: 23

2-1-9-1- پیشبرد شل شدن عضلانی: 24

2-1-9-2- کاهش میزان حساسیت به درد: 24

2-1-9-3- کاهش اسپاسم عضلانی: 26

2-1-9-4- افزایش دامنه ی حرکت مفصل: 26

2-1-9-5- افزایش قدرت و استقامت عضلانی در عضلات ضعیف: 26

2-1-9-6- بهبود عضلات تنفسی: 27

2-1-9-7- بهبود آگاهی از بدن، تعادل و ثبات تنه: 27

2-1-9-8- بهبود روحیه ی اعتماد به نفس بیمار: 27

2-2- اصول مورد توجه و موارد منع آب درمانی: 28

2-2-1- تعیین موارد منع کاربرد آب درمانی: 28

2-2-2- اصولی که در آب درمانی باید مورد توجه قرار بگیرد: 29

2-3 تجهیزات تمرینی: 29

2-3-1- تیوپ های لاستیکی: 30

2-3-2- کمربند شنای آب عمیق: 30

2-3-3- دمبل های تمرینی در آب : 30

2-3-4- تخته های شناوری: 30

مقالات و پایان نامه ارشد

2-3-5- عصا: 31

2-3-6- پاروی مقاومتی: 31

2-3-7- وزنه های مچ دست و پا: 31

2-3-8- Ankle Cuff 31

2-3-9- باندهای کشی: 32

2-3-10- جلیقه های شنا: 32

2-4- آناتومی ستون فقرات کمری: 32

2-4-2- واحد عملکرد ستون فقرات: 33

2-4-3- دیسک بین مهره ای: 33

2-4-2-2- سوراخ بین مهره ای: 35

2-4-2-3- کانال مهره ای: 35

2-4-2-4- لیگامنت های ستون فقرات: 35

2-4-2-5- عضلات: 36

2-4-2-6- اعصاب ناحیه ی کمری: 37

2-4-3- حرکات مهره های ستون فقرات کمری: 38

2-4-4- انحراف ستون مهره ها: 39

2-4-4-1- پشت گرد: 40

2-4-4-2- کیفولورد و تیک پشت (پشت گرد و گود): 41

2-4-4-3- پشت صاف: 41

2-4-4-4- اسکولیوز: 42

2-5- کمردرد: 43

2-5-1- علل کمردرد: 43

2-5-2- کمردردهای مکانیکی: 43

2-5-2-1- کمردرد وضعیتی: 44

2-5-2-2- کمردرد با اختلال عملکردی: 44

علل کمردرد با اختلال عملکرد: 44

2-5-2-3- سندروم بهم ریختگی: 45

2-6- درمان: 45

2-6-1- فواید آب درمانی برای بیماران با مشکلات ستون مهره ها: 45

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-6-2- مراحل برنامه ی آب درمانی: 46

2-6-2-1- فاز اولیه ی توانبخشی: 46

2-6-2-2- فاز میانی: 47

2-6-2-3- فاز پیشرفته ی تمرین: 47

2-6-2-4-  مرحله ی نهایی: 48

2-6-3- مراحل برنامه ی آب درمانی برای ستون فقرات و کمردرد: 48

2-6-3-1- فاز حاد (کوتاه مدت): 48

2-6-3-2- حساسیت زدایی نسبت به حرکت در برنامه های آب درمانی: 49

2-6-4- خواص مفید تمرین در آب عمیق: 49

2-7- مراحل یک جلسه ی تمرین آب درمانی: 52

2-7- مروری بر پیشینه ی تحقیق: 53

فصل سوم روش تحقیق

3-1- روش تحقیق : 59

3-2- معیارهای پذیرش نمونه : 59

3-3- جامعه آماری : 60

3- 4- نمونه آماری و نحوه ی نمونه گیری : 60

3- 5- متغیرها : 60

3-6-3- مدت کمر درد : 61

3-6-4- محل درد: 61

3-6-5- درد : 62

3-6-5-1- شدت درد: 62

3-6-5-2-  درد در وضعیت های مختلف : 62

3-6-6- انعطاف پذیری ستون فقرات کمری : 63

3-6-8- کوتاهی عضلات اندام تحتانی: 64

3-6-8-1- کوتاهی عضلات همسترینگ : 65

3-7-8-2- کوتاهی عضلات ایلیوپسواس و رکتوس فموریس : 66

3-7- روش گردآوری اطلاعات : 67

3-8- ابزار اندازه گیری اطلاعات: 67

3-9- تعیین اعتبارو روایی ابزار گردآوری داده ها: 68

3-10- روش کار : 68

3-11- روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها : 70

3-12- ملاحظات اخلاقی : 70

فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها

1-آمار توصیفی و آمار استنباطی: 72

-2-5ویژگیهای فردی آزمودنی ها: 73

4-3-آزمون فرضیات: 75

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5- 1- نتایج تحقیق: 94

فرضیه ها: 95

5-2-1- تأثیر برنامه آب درمانی بر  روی  انعطاف  پذیری ستون فقرات.. 95

5-2-2- تأثیر برنامه آب درمانی بر  روی  انعطاف  پذیری عضله ایلیوپسواس… 96

5-2-3- تأثیر برنامه آب درمانی بر  روی  انعطاف  پذیری عضله همسترینگ… 97

5-2-4- تأثیر برنامه آب درمانی بر روی درد. 97

5-3- نتیجه گیری: 98

5-4- پیشنهادات: 99

5-4-1 پیشنهادات برخاسته از تحقیق: 99

5-4-2- پیشنهاد برای سایر محققین: 99

پیوست ها 101

منابع و مأخذ. 104

منابع و مآخذ: 105


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *