در نرم افزار spss شاخصی به عنوان p ـ مقدار (P-Value) برای آزمون ارائه می شود که چنانچه مقدار آن کمتر از سطح آزمون(α) باشد فرض H0 رد می شود و اگر از سطح آزمون بیشتر باشد دلیلی بر رد فرض H0 وجود ندارد. سطح آزمون در این بررسی ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.
*آزمون رگرسیون
از این آزمون برای بررسی اثرگذاری و معنی داری اثر مولفه های فرسودگی بر عملکرد سازمانی استفاده شده است.
*آزمون ANOVA
به منظور مشخص شدن نوع رگرسیون(خطی یا غیر خطی) از آزمون ANOVA استفاده شده است با بررسی این آزمون رابطه همزمان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*آزمون فریدمن
جهت اولویتبندی و رتبهبندی متغیرها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(کیفیت تدریس) از آزمون فریدمن[۷۶] استفاده می‏گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر مطالعاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کار ارائه می شود، سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد.
در این فصل به منظور پاسخگویی به فرضیات تحقیق ابتدا همبستگی میان متغیرهای تحقیق بررسی گردید و سپس به وسیله آزمون رگرسیون خطی همزمان به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و در نهایت به منظور بررسی بیشتر بر روی دادههای تحقیق از آزمون‌هایt یک نمونه‌ای استفاده شد.
۴-۲- آمار توصیفی
در این بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کار.
۴-۲-۱- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت
چگونگی تقسیم‌بندی افراد پاسخ‏دهنده یا جامعه آماری تحقیق حاضر از نظر جنسیت در جدول و نمودار (۴-۱) نشان داده می‌‌شود. از تعداد ۲۰۰ نفر جامعه آماری ۱۱۰ نفر زن (۵۵%) و ۷۶ نفر مرد (۳۸%) می‌باشند.
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب جنسیت

جنسیت تعداد درصد درصد تجمعی
زن ۱۱۰ ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰
مرد ۷۶ ۳۸٫۰۰۰ ۹۳٫۰۰۰
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.