الف: روایی پژوهش
روایی پژوهش به طور کلی عبارت است از توانایی آن برای تعیین یا تشخیص دقیق و صحیح ارتباط بین عوامل یا متغیرهای پژوهش در جامعه آماری مربوط،از طریق اطلاعات جمع آوری شده برای پاسخگویی به فرضیه های پژوهش می باشد(عبادی زاده،۱۳۸۰، ۳۲۶).
در رابطه با روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های اساتید راهنما و ، سوالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت.
ب: پایایی پژوهش
منظور از پایایی ، ثبات ، هماهنگی ، قابلیت اعتماد ، اعتبار ، پیش بینی دقت و صحت است . ابزارهای تحقیق نیز به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات باید معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به داده های بدست آمده اعتماد کند . یکی از روشهای محاسبه ضریب پایایی ، استفاده از آلفای کرونباخ ۱ است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از نرم افزار spss نیز قابل محاسبه است .
جدول)۳-۳): آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق

متغیر الفای کرونباخ تعداد سوال
استرس شغلی ۹۳۲/. ۲۷
کیفیت تدریس ۸۷۹/. ۲۰

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیکهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود.
۳-۹-۱- آمار توصیفی
آمار توصیفی، به یک مجموعه از مفاهیم و روش‌های بکارگرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه‌کردن، تهیه‌ی جدول، رسم نمودار، و توصیف داده‌های جمع‌آوری شده گفته می‌شود. بطورکلی، آمار توصیفی چکیده و تصویری از داده‌های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودار‌ها ارائه می‌دهد(خاکی، ۱۳۷۹: ۲۸۵). دراین تحقیق برای نشان دادن وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی و تبیین وضعیت مؤلفهها براساس متغیرهای جمعیت شناختی از میانگین، انحراف معیار، فراوانی، بیشینه و کمینه دادهها استفاده شده است.
۳-۹-۲- آمار استنباطی
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه‌گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه‌ی آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد، و پژوهشگر بوسیله‌ی داده‌ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیش بینی ویژگی‌های جمعیت مورد مطالعه می‌پردازد(خاکی،۱۳۷۹: ۲۹۹).
*آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف[۷۵]
در این تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تعیین اینکه دادهها نرمال هستند یا نه استفاده خواهیم کرد.
*آزمون همبستگی
از این آزمون برای بررسی روابط اولیه میان متغیر های تحقیق استفاده شده است.که در صورتی که داده ها نرمال بوده از همبستگی پیرسون و اگر غیر نرمال باشد ازاسپیرمن استفاده می شود.
*آزمون t با یک نمونه (One Sample T Test):
این آزمون برای تعیین معنی‌داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت که مقدار آزمون ( Test Value) نامیده‌ می‌شود،‌ به کار می‌رود. مهمترین نکته در استفاده از آزمون t یک نمونه‌ای، انتخاب مقدار آزمون است که باید یک نقطه وسط ( نه مثبت و نه منفی)‌ را بیان کند.
در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن طیف درنظر گرفته‌ شده در پاسخ‌ها، مقدار آزمون برابر ۳ (سطح متوسط) در نظر گرفته شده است. چنانچه میانگین پاسخ‌ها در هر یک از متغیرها از عدد ۳ بیشتر باشد آن مؤلفه‌ بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار خواهد بود در غیر این صورت از نظر جامعه مورد آزمون، متغیر بررسی شده تأثیری نخواهد بود.
در آزمون مورد نظر فرض‌های H0 و H1 برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛ بصورت زیر بیان می‌شوند. که با توجه به موارد ذکر شده ۳ = μ۰ می‌باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.