۳- ۵ – نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که نمونه از آن انتخاب شده است، باشد(خاکی، ۱۳۸۶، ص ۲۷۲).
برای نمونه گیری روشهای گوناگونی از جمله روش نمونه گیری بی قاعده، روش نمونه گیری تصادفی ساده، روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده نظام دار، روش نمونه گیری خوشه ای، روش نمونه گیری سهمیه ای و روش نمونه گیری ترکیبی وجود دارد ( سکاران، ۱۳۸۶، ۲۹۴).
نمونه آماری این تحقیق برای جامعه مورد بررسی براساس جامعه آماری محدود (کوکران) انتخاب شده است.
روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است که ازمیان معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک انتخاب شده است. از بین جامعه آماری فوق ، تعداد۲۲۰ نفرانتخاب گردید که در نهایت ۲۰۰ پرسشنامه جمع آوری شد.
۳-۶ – ابزارهای گرداوری داده ها
الف)اطلاعات کتابخانه ای: از جمله مطالعه و بررسی کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاههای اطلاع رسانی (اینترنت) و نیز استفاده از تجارب محققین دیگر(مطالعه مقاله ها و پایان نامه ها) به منظور دستیابی به مبانی نظری تحقیق.
ب)اطلاعات میدانی: استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گرداوری داده ها، جهت دستیابی به داده های مورد نظر.
ساختار پرسشنامه در تحقیق حاضر شامل سه قسمت است:
قسمت اول، مربوط به سؤالات جمعیت شناختی می باشد.
قسمت دوم، پرسشنامه استرس شغلی است.
قسمت سوم، پرسشنامه کیفیت تدریس است.
۳-۶-۱- پرسشنامه استرس شغلی
پرسشنامه اول، پرسشنامه استرس شغلی است که ۲۷ سئوال را تشکیل می دهد که در پژوهش باغبانی(۱۳۸۷) استفاده شده است. ازسئوال ۱ تا ۶ مربوط به عامل اول یعنی عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری، از سئوال ۷ تا ۱۱ مربوط به فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان ، از سئوال۱۲تا ۱۶ مربوط به ارزیابی نامناسب عملکرد و از سئوال ۱۷تا ۲۰مربوط به حقوق و مزایا، از سوال ۲۱ تا ۲۷ مربوط به عدم امنیت شغلی معلمان می باشد.
۳-۶-۲- پرسشنامه کیفیت تدریس
برای گردآوری داده ها از پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (۲۰۰۳) استفاده شد. این پرسشنامه حاوی ۲۰ سوال است که چهار ویژگی کلی مربوط به کیفیت تدریس(طرح درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی) را می سنجد.
از سوال ۱ تا ۲۷ مربوط به استرس شغلی و از سوال ۲۸ تا ۴۷ مربوط به کیفیت تدریس است.
۳-۷- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه
در این تحقیق به منظور اندازهگیری و سنجش پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخ دهندگان(معلمان) از طیف لیکرت استفاده شده است. این طیف در جدول ۳-۳ نشان داده شده است.
جدول(۳-۲): طیف لیکرت

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.