۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱ – قلمرو موضوعی
این تحقیق در پی آن است که برخی از عوامل استرس زای شغلی معلمان را مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن بر کیفیت تدریس را مورد کنکاش قرار دهد و حتی الامکان راهکارهایی را پیشنهاد دهد.
۱-۷-۲ – قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق، اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک می باشد.
۱-۷-۳ -قلمرو زمانی
قلمرو زمانی بین اسفند ماه ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۳ می باشد.
۱-۸- تعریف واژگان کلیدی تحقیق
استرس شغلی :
استرس شغلی یعنی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونهای است که خواستههای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید. بطور کلی استرسهای شغلی «روی هم جمع شدن عوامل استرسزا و آن گونه وضعیتهای مرتبط با شغل میباشد که بیشتر افراد نسبت به استرسزا بودن آن اتفاق نظر دارند»(راس وآلتایمر،۱۳۷۷،ص۳۶).
عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری :
بی تفاوتی دانش آموزان به امر یادگیری به مجموعه رفتارها و علائمی گفته میشود که نشان دهنده این امر باشد که دانشآموز نسبت به مطالب کلاس و معلم بی تفاوت است و علاقهای به یادگیری مطالب درسی ندارد.
یکی از شایع ترین منابع استرسی که معلمان گزارش می کنند، درماندگی و خستگی مفرط ناشی از تلاش برای تشویق دانش آموزان بدون انگیزه برای تلاش بیشتر است. مشکل اصلی این دسته از دانش آموزان، بی علاقگی به درس است. آنان هیچ انگیزه ای برای بهتر انجام دادن کارشان ندارند و از هر فرصتی برای تنبلی استفاده می کنند. معلمان اغلب از تلاش برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان فاقد علاقه صحبت می کنند و این تلاش، خود یکی از دلایل اصلی خستگی روحی و جسمی و استرس معلمان است و از طرف دیگر با توجه به توقع و انتظاراتی که مسئولین و مدیران مدارس و اولیاء دانش آموزان از معلمان جهت تلاش بیشتر به منظور یادگیری بهتر دانش آموزان و ارتقاء به مقاطع تحصیلی بالاتر را دارند و از طرف دیگر چنانچه اینگونه دانش آموزان در پایان سال تحصیلی مردود گردند بر روی نمره ارشیابی معلمان تاثیرگذار است لذا این موضوع خود فشار و استرس بیشتری را به معلمان وارد می کند .
احساس عدم امنیت شغلی :
در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. بنابراعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی، امنیت شغلی یکی از عوامل بوجود آوردنده رضایت شغلی است. نیازهای تامینی کاملا آشکار و دربین اغلب مردم بسیار متداول‌اند.همه ما میل داریم از آسیب‌های زندگی نظیر تصادف، جنگ‌ها، امراض و بی ثباتی اقتصادی و شغلی در امان باشیم .از این رو افراد وسازمان‌ها علاقه مندندکه تا اندازه‌ای اطمینان فراهم کنندکه از این قبیل فاجعه‌ها حتی الامکان مصون خواهند بود.(سلطانی، ۱۳۷۹، ۲۶) .
امنیت شغلی عبارتست از تضمین برقراری رابطه استخدامی فرد با سازمان . امنیت شغلى داراى دو بعد عینى و ذهنى است. بعد عینى به عدم وجود عوامل تهدید کننده در سازمان و بعد ذهنى به احساس و ادراک از نبودن موانعى در جهت اشتغال در حال و آینده اشاره مى‌کند. (مجیدى و همکاران ، ۱۳۸۷)
امنیت شغلی عبارت است از حق تداوم اشتغال که معمولا تا زمان بازنشستگی ادامه می‌یابد.( اعرابی، کمانی، ۱۳۷۹).
حقوق و مزایای دریافتی معلمان :
حقوق وجه نقدی و یا هر گونه مزایای نقدی که کارکنان در مقابل انجام کار، از کارفرما دریافت میکنند(ابطحی ،۱۳۸۵، ۱۷۵). مزایا پاداش مالی اضافی بجز حقوق پایه است، مثل باز خرید تعطیلات و بیمه درمانی. مزایای غیر مالی پاداشهای غیر پولی هستند، مانند رضایت خاطری است که ناشی از ایفای نقش در سازمان و لذت بردن از یک محیط کاری خوشایند دریافت کند(جزنی،۱۳۷۸، ۳۵).
ارزشیابی نامناسب عملکرد معلمان :
ارزیابی عملکرد فرایندی است که طی آن سرپرستان به ارزیابی وگزارش دهی در خصوص عملکرد، پیشرفتها، تواناییها، آمادگی برای موفقیتهای آتی و دیگر ویژگیهای کارکنان تحت پوشش خود میپردازند . این ارزیابی معمولاً سالانه است و برعکس مدیریت عملکرد، یک فرایند مدیریتی مستمر، گسترده، جامع و طبیعیتر است که انتظار متقابل را روشن میسازد و بر نقش حمایتی تاکید دارد که بیشتر مربی باشند تا قاضی (آرمسترانگ،۱۳۸۶، ۳۲۷).
فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان :
روابط کارکنان شامل کلیه ابعاد مدیریت امور کارکنان است که به همه کارکنان مربوط میگردد. اهداف عمده آن، سیاستها و رویههایی است در جهت بهبود همکاری، حداقل نمودن تعارض غیر لازم، قادر ساختن کارکنان در ایفای نقشی مناسب در تصمیمگیری و با خبر نگهداشتن آنها از موضوعاتی که به آنها مربوط میشود(سید جوادین،۱۳۸۵، ۵۴۸).
۱-۹- مدل مفهومی پژوهش
در شکل ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش که رابطه استرس شغلی به عنوان متغیر مستقل با کیفیت تدریس معلمان به عنوان متغیر وابسته را نشان می دهد.
عدم امنیت و ثبات شغلی معلمان
استرس شغلی
عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری
فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان
کیفیت تدریس معلمان
ارزشیابی نامناسب عملکرد
حقوق و مزایای دریافتی معلمان
شکل (۱-۱ ) مدل مفهومی پ

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ژوهش
مولفه های این مدل ، از پژوهش باغبانی ( ۱۳۸۷ ) که در مورد استرس شغلی به انجام رسیده استخراج شده است .
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه