1-6-2- متغیر وابسته. 10

1-7- تعاریف مهم اصطلاحات… 10

1-7-1 تعاریف مفهومی.. 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

1-6-1- متغیر مستقل.. 10

2-1- نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت… 14

2-2- مزایای استفاده از فناوری در تعلیم و تربیت… 16

2-3- ابزارهای فناوری در تعلیم و تربیت… 24

2-4- وظایف نهادهای مسئول. 25

2-5- تعلیم و تربیت در عصر فناوری اطلاعات… 26

2-6- ادغام دانش فناوری با دانش محتوا و هنر تدریس…. 30

2-7- آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس… 34

2-7-1- ضرورت آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس… 35

2-7-2- مزایای آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس… 35

2-7-3- موانع و چالش های آموزش و یادگیری الکترونیکی.. 36

2-7-4- تأثیر آموزش الکرونیکی در بهبود آموزش معلمان. 37

2-8- تکنولوژی آموزشی کلید یادگیری پایدار. 37

2-9- وب کوئست ابزاری برای یادگیری.. 41

2-10- آشنایی با سیستم‌های مدیریت یادگیری نرم افزارها 46

دانلود پایان نامه:تأثیر نرم افزارهای چند رسانه‌ای بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان قائم‌شهر

2-11- برانگیختن دانش آموزان به استفاده از فناوری یادگیری.. 48

2-12- تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری ریاضی.. 56

2-13- دلایل استفاده از چند رسانه‌ای در آموزش… 60

2-14- نرم افزار‌های آموزشی.. 61

2-15- ضرورت طراحی نرم افزار‌های آموزشی(چند رسانه‌ای) 62

2-16- انواع نرم افزارهای آموزشی.. 64

2-17- نرم افزار‌های بکارگیری در مدارس هوشمند. 64

2-18- اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چند رسانه‌ای بر خود تنظیمی.. 68

2-19- پیشینه پژوهش…. 70

2-19-1- پیشینه داخل کشور. 70

2-19-2- پیشینه در خارج کشور. 72

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- روش تحقیق.. 78

3-2- جامعه آماری.. 79

3-3- نمونه آماری.. 79

3-4- روش نمونه گیری.. 80

3-5- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات… 80

3-6- قابلیت اعتماد ( پایایی ) ابزار تحقیق.. 81

3-7- اعتبار ( روایی ) ابزار تحقیق.. 82

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 82

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمــه. 84

4-2 آمار توصیفی.. 85

4-3 آمار استنباطی.. 89

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1- خلاصه‌ی تحقیق.. 98

5-3- بحث و نتیجه‌گیری.. 98

5-3-1- نتایج توصیفی.. 98

5-3-2-نتایج تحلیلی.. 99

5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 100

5-4-1- محدودیت‌های در کنترل محقق.. 100

5-4-2- محدودیت‌های خارج از کنترل محقق.. 101

5-6- پیشنهادات… 101

5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 101

5-6-2- پیشنهادات مبتنی بر تجارب محقق.. 102

5-6-3- پیشنهادات برای محققان بعدی.. 103

فهرست منابع. 104

پیوست‌ها 109

چکیده انگیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

فهرست جداول

عنوان                                                                                          صفحه

جدول2-1- نقش دانش‌آموزان در كلاس‌های یادگیری مبتنی بر جست‌ وجو. 43

جدول2-2-نقش معلم در كلاس‌های یادگیری مبتنی بر جست‌ وجو. 46

جدول 3-1- جامعه آماری به تفکیک جنسیت… 79

جدول 3-2- حجم نمونه به تفکیک جنسیت… 80

جدول 3-3- ساختار پرسشنامه. 81

جدول4-1 : توزیع و درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر مبنای جنسیت… 85

جدول4-2:-توزیع و درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل آزمودنی‌ها 86

جدول4-3 : توزیع و درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات… 87

جدول4-4 : توزیع و درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر مبنای سابقه تدریس…. 88

جدول4-5- آزمون نرمال بودن متغیرها 89

جدول4-6-آمار توصیفی برای یادگیری درس ریاضی.. 90

جدول4-7- آزمون تی تست برای متغیر یادگیری درس ریاضی.. 90

جدول4-8 – آمار توصیفی برای سرعت یادگیری درس ریاضی.. 91

جدول4-9- آزمون تی تست برای سرعت یادگیری.. 91

جدول4-10- آمار توصیفی برای یادگیری معنادار درس ریاضی.. 92

جدول4-11-آزمون تی تست برای یادگیری معنادار. 92

جدول4-12- آمار توصیفی برای دقت یادگیری.. 92

جدول4-13 – آزمون تی تست برای دقت یادگیری.. 93

جدول4-14- آمار توصیفی برای علاقه مندی به حل مسائل.. 93

جدول4-15-آزمون تی تست برای علاقه مندی به حل مسائل.. 94

جدول4-16- آمار توصیفی برای علاقه مندی به توضیح مسائل.. 94

جدول4-17- آزمون تی تست برای علاقه مندی به توضیح مسائل.. 95

جدول4-18- آزمون فریدمن.. 96

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار 2-1- چاچوب  TP & CK و اجزای دانش ( دنیس ، 2010) 34

نمودار 4-1 : درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر مبنای جنسیت… 85

نمودار 4-2 : توزیع و درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل آزمودنی‌ها 86


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *