2-4-2-1 مدل ارزش ویژه برند کاپفرر. 23
2-4-2-2 دیدگاه ارزش ویژه برند کلر. 23
2-4-2-3 ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه برند. 23
2-4-2-4 رویکردهای ارزش ویژه برند. 23
2-4-2-5 رویکرد بازاریابی (ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری) 24
2-5- رضایت… 25
2-5-1- رضایت مشتری.. 25
2-5-2- رضایت از برند. 28
2-6 اعتماد. 29
2-6-1- اعتماد به برند. 30
2-7- وفاداری.. 31
2-8-  نگرش… 34
2-8-1- تعریفهای نگرش… 34
2-8-2- اجزای نگرش از دیدگاه پژوهشگران. 36
2-9- رفتار خرید مصرف کننده 36
2-9-1- عوامل مؤثر بر رفتار خرید. 37
2-9-2- فرآیند تصمیم گیری خرید. 38
2-9-3-  قصد خرید. 38
2-10- پیشینه تحقیق.. 39
2-10-1- پژوهش‌های داخلی.. 39
2-10-2- پژوهش‌های خارجی.. 41
فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق (مواد و روش‌ها)
3-1- مقدمه. 50
3-2- روش‌شناسی پژوهش… 50
3-2-1- دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف… 50
3-2-2- دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 51
3-3- جامعه آماری.. 52
3-3-1- تعریف جامعه آماری.. 52
3-3-2- نمونه‌گیری.. 52
3-3-3 برآورد حجم نمونه. 53
3-4- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه. 53
3-5- روش‌ها وابزار جمع‌آوری اطلاعات… 54
3-5-1- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات… 54
3-5-2- ابزار سنجش و نحوهی طراحی آن. 54

پایان نامه

3-6-  بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش… 59
3-6-1- تعیین روایی(اعتبار) پرسشنامه. 59
3-6-2- پایایی پرسشنامه. 59
3-7- نرمال بودن جامعه. 61
3-8- متغیرهای پژوهش… 61
3-9- روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 62
3-10- تحلیل مدل معادلات ساختاری.. 62
3-10-1- معیارهای برازش مدل. 63
3-10-1-1- معیار کای اسکوئر. 65
3-10-1-2- کای اسکوئر هنجار شده یا نسبی.. 65
3-10-1-3- معیار نیکوئی برازش (GFI) و نیکوئی برازش اصلاح شده (AGFI) 65
3-10-1-4- معیار برازش هنجار شده بنتلر- بونت (NFI) 66
3-10-1-5- معیار توکر- لوئیس (TLI) 66
3-10-1-6- معیار برازش تطبیقی (CFI) 66
3-10-1-7- معیار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) 66
3-10-1-8- معیار ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR) 67
3-11- تحلیل همبستگی پیرسون. 67
3-12- تحلیل رگرسیون. 68
3-12-1- آزمونهای موجود در رگرسیون سلسله مراتبی.. 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه. 72
4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 72
4-2-1- سن.. 73
4-2-2-جنسیت… 73
4-2-3- تحصیلات… 74
4-3- تحلیل توصیفی.. 74
4-4- بررسی الگو و فرضیه‌های تحقیق.. 75
4-4-1-  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش… 75
4-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر «مسئولیت اجتماعی شرکت» 76

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-4-1-2-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «تصویر قیمت» 78
4-4-1-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر «ارزش ویژه برند» 79
4-4-1-4-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «رضایت» 81
4-4-1-5-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «اعتماد» 83
4-4-1-6-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «نگرش» 85
4-4-1-7-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «وفاداری» 87
4-4-1-8-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «قصد خرید» 89
4-4-2- آزمون مدل و فرضیه ها 90
4-4-3- جمع بندی نتایج آزمون فرضیه‌ها 95
4-5- آزمون های تکمیلی.. 96
4-5-1-  بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق.. 96
4-5-2- «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه» 97
4-5-2-1- مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق در مردان و زنان. 98
4-5-3- «آزمون تحلیل واریانس یک عامله» جهت مقایسه میانگین بیش از دو جامعه. 99
4-5-3-1- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در گروه‌های سنی مختلف… 99
4-5-3-2- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در سطوح تحصیلی مختلف… 100
4-6- جمع‌بندی.. 100
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 102
5-2- خلاصه پژوهش… 102
5-3- نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش… 103
5-4- پیشنهادات پژوهش… 105
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 106
5-4-2-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 108
5-5- محدودیت‌های پژوهش… 108
منابع. 111
پیوست… 118
چکیده لاتین.. 125

فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول 2-1 خلاصه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی.. 45
جدول 3-1- نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای پرسشنامه. 54
جدول3-2- ترکیب سؤالات عمومی پرسشنامه. 55
جدول 3-3- ارزش گذاری طیف لیکرت… 55
جدول3-4- ترکیب سؤالات اختصاصی پرسشنامه. 56
جدول 3-5- محاسبه پایایی پرسشنامه. 60
جدول 3-6- نتایج آزمون‌های سنجش نرمال بودن داده‌ها 61
جدول 3-7 معیارهای برازش و تفسیر برازش قابل قبول. 64
جدول 3-8- نتایج آزمون همبستگی.. 68
جدول 4-1- پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی.. 73
جدول 4-2- پراکنش جنسیت پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی.. 73
جدول 4-3- پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی.. 74
جدول 4-4- شاخص‌های توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی.. 74
جدول 4-5- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت… 77
جدول 4-6- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر تصویر قیمت… 79
جدول 4-7- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر ارزش ویژه برند. 81
جدول 4-8: شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر رضایت… 82
جدول 4-9- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر اعتماد. 84
جدول 4-10- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر نگرش… 86
جدول 4-11- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر وفاداری.. 88
جدول 4-12- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیر قصد خرید. 90
جدول 4-13- شاخص‌های برازندگی.. 94
جدول 4-14- نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای فرضیه‌ها 95
جدول 4-15- نتایج آزمون T یک نمونهای برای متغیرهای مکنون تحقیق.. 96
جدول 4-16- نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق.. 98
 فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                       صفحه
نمودار 1-1 مدل تحلیلی تعدیل شده 6
نمودار 2-1- مدل مسئولیت های اجتماعی شرکت… 17
نمودار 2-2- مدل رفتار خرید. 37
نمودار 2-3- مراحل تصمیم گیری خرید. 38
نمودار 4-1- مدل اندازهگیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت در حالت تخمین استاندارد. 76
نمودار 4-2- مدل اندازه‌گیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت در حالت معناداری.. 76
نمودار 4-3- مدل اندازه‌گیری متغیر تصویر قیمت در حالت تخمین استاندارد. 78
نمودار 4-4- مدل اندازه‌گیری متغیر تصویر قیمت در حالت معناداری.. 78
نمودار 4-5- مدل اندازه‌گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت تخمین استاندارد. 79
نمودار 4-6- مدل اندازه‌گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری.. 80
نمودار 4-7- مدل اندازه‌گیری متغیر رضایت در حالت تخمین استاندارد. 81


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *