2-2-2-1- تئوری سازمان صنعتی.. 18
2-2-2-2- تئوری منبع محور. 20
2-2-2-3- تئوری شومپترین.. 24
2-2-3- ابعاد مزیت رقابتی در این پژوهش… 25
2-2-3-1- انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین.. 25
2-2-3-2- پاسخگویی به مشتری.. 26
2-2-3-3- بهای تمام‌شده محصول. 27
2-3- مدیریت زنجیره تامین.. 27
2-3-1- ساختار زنجیره تأمین.. 31
2-3-2- مؤلفه‌های اصلی مدیریت زنجیره تأمین.. 33
2-3-3- اهداف مدیریت زنجیره تأمین.. 36
2-3-4- مدل‌های زنجیره تأمین.. 36
2-3-5- قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین.. 40
2-3-5-1- ظرفیت سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی.. 41
2-3-5-1-1- ظرفیت برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی.. 42
2-3-5-1-2- ظرفیت پرسنلی/ رهبری سیستم‌های اطلاعاتی.. 43
2-3-5-2- صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی.. 43
2-3-5-2-1-اعتماد دوجانبه. 45
2-3-5-2-2- کیفیت اطلاعات… 46
2-3- پیشینه تحقیق.. 47
2-3-1- پیشینه های تحقیق در داخل کشور. 47
2-3-1- پیشینه های تحقیق در خارج از کشور. 52
فصل سوم روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 59
3-2- روش تحقیق.. 59
3-3- جامعه آماری.. 59
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 60
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه. 61
3-5-1- روایی پرسشنامه. 61
3-5-2- پایایی پرسشنامه. 61
3-6- روش‌های آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 62

پایان نامه

3-6-1- بخش توصیفی داده‌ها 62
3-6-2- بخش تحلیل استنباطی داده‌ها 62
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه. 66
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 67
4-3- بررسی نرمال بودن متغیرها 80
4-4- آمار استنباطی.. 80
فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه. 85
5-2- خلاصه نتایج پژوهش… 85
5-2-1- نتایج آمار توصیفی.. 85
5-2-2- نتایج آمار استنباطی.. 86
5-3-تحلیل نتایج پژوهش… 86
5-4- پیشنهادات تحقیق.. 88
5-5- محدودیت‌های تحقیق.. 89
5-6- پیشنهادات آتی.. 90
منابع. 91
پیوست… 98

فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول 2-1- چارچوب های موجود برای دسته بندی فرایند های مدیریت زنجیره تامین  37
جدول 2-2- فرایندهای سطح 2 مدل SCOR 39
جدول 3-1 طیف لیکرت 7 گویه ای.. 60
جدول 3-2- توزیع سؤالات پرسشنامه. 61
جدول 3-3- میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه. 62
جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 67
جدول4-2- توصیف سن.. 68
جدول4-3- توصیف تجربه کاری.. 69

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

جدول4-4- توصیف میزان تحصیلات… 70
جدول4-5- توصیف سمت… 71
جدول4-6- توصیف محل خدمت در سازمان. 72
جدول4-7- توصیف نوع صنعت تولیدی.. 73
جدول4-8- توصیف میزان دانش از وضعیت و اطلاعات مرتبط با شرکت… 74
جدول 4-9- میزان میانگین و انحراف معیار دانش از وضعیت و اطلاعات مرتبط با شرکت   75
جدول 4-10- آزمون t برای میزان دانش از وضعیت و اطلاعات مرتبط با شرکت… 75
جدول 4-11- آزمون KMO و بارتلت… 75
جدول4-12- توصیف متغیر ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی.. 76
جدول4-13- توصیف متغیر اعتماد متقابل.. 77
جدول4-14- توصیف متغیر کیفیت اطلاعات… 78
جدول4-15- توصیف متغیر مزیت رقابتی.. 79
جدول 4-16- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف… 80
جدول4-17-ضرایب مسیر در حالت استاندارد. 82
جدول4-18 برازش مدل. 83

فهرست شكل ها و نمودارها
عنوان                                                                                                       صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش… 7
شکل 2-1- چارچوب VRIO.. 21
شکل 2-2- جریان کالا و مواد در زنجیره تأمین.. 28
شکل 2-3- خانه SCM.. 29
شکل 2-4- نمای شماتیک روابط در زنجیره تأمین.. 33
شکل 2-5- پنج فرایند سطح 1 مدل SCOR.. 38
شکل 2-6 –  چهارچوب GSCF. 40
نمودار4-1- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان. 67
نمودار4-2- نمودار میله ای سن.. 68
نمودار4-3- نمودار میله ای تجربه کاری.. 69
نمودار4-4- نمودار میله ای میزان تحصیلات… 70
نمودار4-5- نمودار میله ای سمت… 71
نمودار4-6- نمودار میله ای محل خدمت در سازمان. 72
نمودار4-7- نمودار میله ای نوع صنعت تولیدی.. 73
نمودار4-8- نمودار میله ای میزان دانش از وضعیت و اطلاعات مرتبط با شرکت… 74
نمودار4-9- هیستوگرام  ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی.. 76
نمودار4-10- هیستوگرام  متغیر اعتماد متقابل.. 77
نمودار4-11- هیستوگرام  متغیر کیفیت اطلاعات… 78
نمودار4-12- هیستوگرام  متغیر مزیت رقابتی.. 79
شکل 4-1- تحلیل مسیر مدل ساختاری.. 81

چکیده
ازآنجایی‌که مدیریت زنجیره تأمین شیوه‌ای باارزش برای کسب مزیت رقابتی است، این پژوهش به بررسی این امر می‌پردازد که قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین، چطور برای کسب مزیت رقابتی مفید خواهند بود. در این راستا اجزای قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین از حیث ظرفیت سیستم اطلاعاتی بین سازمانی و صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی (اعتماد متقابل و کیفیت اطلاعات) شناسایی و روابط میانشان با استفاده از یک مدل مفهومی موردمطالعه قرار گرفت. داده‌های این پژوهش از 103 شرکت کوچک و متوسط فعال در شهر صنعتی رشت، به روش پیمایشی جمع‌آوری‌ و سپس از روش مدل یابی معادلات ساختاری برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج کسب‌شده از این پژوهش نشان می‌دهد که ظرفیت سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی نقش پشتیبانی‌کننده از اعتماد متقابل و کیفیت اطلاعات برای کسب مزیت رقابتی داراست. همچنین نشان داده شد که اعتماد متقابل به‌طور مستقیم بر مزیت رقابتی تأثیر نداشته بلکه تأثیر آن غیرمستقیم و به‌واسطه کیفیت اطلاعات می‌باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین، قابلیت اطلاعاتی، اعتماد متقابل، مزیت رقابتی

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیّات پژوهش

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *