2-3-1- 1- پی­یر بوردیو. 18

-2-3-1-2- دیوید تراسبی.. 23

2-3-1-3- پاول دیماجیو. 26

2-3-2- مفهوم پردازی هویت.. 28

2-3-2-1- هویت از منظر روانشناسان. 29

2-3-2-2- دیدگاههای مطرح در علوم اجتماعی درباره هویت.. 32

2-3-3- هویت اجتماعی از منظر جامعه­شناسی.. 34

2-3-3-1- تاجفل.. 35

2-3-3-2- بورک.. 37

2-3-3-3- کاستلز. 39

2-3-3-4-کلنر. 42

2-3-3-5- جنکینز. 44

2-3-3-6- گیدنز. 47

2-3-3-7-استوارت هال………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-4-جمع­بندی و بیان چارچوب نظری.. 52

2-5-فرضیات تحقیق.. 59

2-6-مدل نظری تحقیق.. 60

فصل سوّم: روش­شناسی

3-1-مقدمه. 63

3-2-روش تحقیق و ابزار گردآوری داده­ها 64

3-3-سنجش متغیرهای تحقیق.. 64

3-3-1-تعریف متغیر سرمایه­فرهنگی.. 64

3-3-1-1-بعد عینی سرمایه فرهنگی.. 65

3-3-1-2-بعد ذهنی سرمایه فرهنگی.. 66

3-3-1-3-بعد نهادی سرمایه فرهنگی.. 67

3-3-1-4-سرمایه فرهنگی خانواده……………………………………………………………………………………………………………..68

3-3-1-5- پایگاه اقتصادی-اجتماعی……………………………………………………………………………………..69

مقالات و پایان نامه ارشد

3-3-2-تعریف متغیر هویت اجتماعی.. 69

3-3-2-1-هویت خانوادگی.. 70

3-3-2-2- هویت فردی.. 70

3-3-2-3- هویت ملی.. 71

3-3-2-4- هویت دینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-4-اعتبار تحقیق.. 73

3-5-روایی تحقیق.. 74

3-6-جامعه­ی آماری.. 75

3-7-واحد تحلیل.. 75

3-8-روش تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..75

3-9-روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..76 3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………….77

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه. 81

4-2-آماره­های توصیفی.. 82

4-2-1-توزیعپاسخ­گویانبرحسبسن.. 82

4-2-2توزیعپاسخ­گویانبرحسبجنسیت.. 82

4-2-3- توزیعپاسخ­گویانبرحسبتحصیلات.. 83

4-2-4- توزیعپاسخ­گویانبرحسبپایگاهاقتصادیاجتماعی.. 83

یک مطلب دیگر :

4-2- 5-آماره­های توصیفی ابعاد سرمایه فرهنگی.. 84

4-2-6-آماره­های توصیفی ابعاد هویت اجتماعی.. 87

4-3-آمار استنباطی.. 90

4-3-1-بررسی فرضیه­های تحقیق.. 90

4-3-1-1-آزمون فرضیه­ی اوّل. 90

4-3-1-2-آزمون فرضیه­ی دوّم. 91

4-3-1-3-آزمون فرضیه­ی سوّم. 92

4-3-1-4-آزمون فرضیه­ی چهارم. 93

4-3-1-5-آزمون فرضیه­ی پنجم.. 94

4-3-1-6-آزمون فرضیه­ی ششم.. 94

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1-مقدمه. 97

5-2-خلاصه­ی روند انجام پژوهش… 98

5-3-خلاصه­ی نتایج توصیفی.. 98

5-4-خلاصه­ی نتایج استنباطی.. 100

5-5-بحث و نتیجه­گیری.. 102

5-6-پیشنهادات.. 105

5-7-محدودیت­های تحقیق.. 106

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………109ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

 

 

فهرست جداول

جدول -3-1: گویه­های سنجش بعد عینی…………………………………………………………………………………………………………………………………..66

جدول-3-2: گویه­های سنجش بعد ذهنی……………………………………………………………………………………………………………………………………67

جدول-3-3: گویه­های سنجش بعد نهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

جدول-3-4: گویه­های سنجش سرمایه فرهنگی خانواده……………………………………………………………………………………………………………..68

جدول-3-5:گویه­های سنجش هویت خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………………..70

جدول-3-6: گویه­های سنجش هویت فردی………………………………………………………………………………………………………………………………..71

جدول-3-7: گویه­های سنجش هویت ملی………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول-3-8: گویه­های سنجش هویت دینی……………………………………………………………………………………………………………………………..73

جدول3-9: میزانپایایی شاخص‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………74

جدول 4-1:توزیع پاسخ­گویان برحسب سن………………………………………………………………………………………………………………………………..82

جدول 4-2:توزیع پاسخ­گویان برحسب جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول 4-3:توزیع پاسخ­گویان برحسب تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………83

جدول 4-4: توزیع پاسخ­گویان برحسبپایگاه اقتصادی اجتماعی………………………………………………………………………………………………83

جدول4-5: توزیع پاسخگویان برحسب مصرف فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………84

جدول 4-6: توزیع پاسخ­گویان برحسبدارایی­های فرهنگی……………………………………………………………………………………………………….85

جدول4-7:توزیعپاسخ­گویان برحسب آشنایی با کالاهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………85

جدول4-8:توزیع پاسخ­گویان بر حسب میزان آشنایی با شخصیت­های فرهنگی……………………………………………………………………….86

جدول4-9:توزیع پاسخ­گویان بر حسب بعد نهادی……………………………………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-10: توزیع پاسخ­گویان برحسب هویت خانوادگی………………………………………………………………………………………………………….87

جدول 4-11: توزیع پاسخ­گویان برحسب هویت فردی………………………………………………………………………………………………………………..88

جدول 4-12: توزیع پاسخ­گویان برحسب هویت ملی…………………………………………………………………………………………………………………..88

جدول 4-13: توزیع پاسخ­گویان برحسب هویت دینی…………………………………………………………………………………………………………………89

جدول 4-14: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین(بعد ذهنی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی……………………………………….90

جدول 4-15: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین (بعد عینی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی……………………………………91

جدول 4-16: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین(بعد نهادی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی………………………………….. 92

جدول 4-17: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین(سرمایه فرهنگی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی…………………………..93

جدول 4-18: ضریب رگرسیون متغیر پیش بین (سرمایه فرهنگی خانواده) روی متغیر هویت اجتماعی…………………………….94

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *