تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام باقلا در شرایط آب و هوایی اهواز

دانلود پایان نامه

 

چکیده

به منظور مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام باقلا آزمایشی به صورت کرت‏های یک‏ بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 93-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز اجرا گردید. تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی در پنج سطح (10 مهر، 25 مهر، 10 آبان، 25 آبان و 10 آذر) و رقم باقلا با دو سطح (هیستال و سرازیری) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفت شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت بر صفات وزن صددانه، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، تعداد شاخه‏های فرعی، تعداد غلاف در بوته، شاخص سطح برگ، محتوای نسبی آب برگ، عدد کلروفیل‏متر، درصد نیتروژن برگ و دانه و کلروفیل a و کل اثر معنی‏داری داشت. اثر رقم در صفات تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن صددانه، نیتروژن دانه و ارتفاع بوته معنی‏دار شد. همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، کلروفیل b و پایداری غشاء سلول معنی‏دار شد. در صفت وزن صددانه، ارقام هیستال و سرازیری به ترتیب با مقادیر 6/115 و 9/106 گرم بیشترین و کمترین وزن صددانه را داشتند. مقایسه میانگین‏ها نشان داد که رقم هیستال دارای تعداد دانه در غلاف بیشتر و رقم سرازیری دارای تعداد غلاف در بوته بیشتری نسبت به یکدیگر بودند. مقایسه میانگین عملکرد دانه تیمارهای تاریخ کاشت نشان داد بیشترین عملکرد دانه به ترتیب به تاریخ کاشت دوم (25 مهر) و سوم (10 آبان) با میانگین عملکرد 3/3979 و 4/3849 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه به تاریخ کاشت پنجم (10 آذر) با میانگین عملکرد 2/1806 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که رقم هیستال در صورت کاشت در تاریخ کاشت 10 آبان، و رقم سرازیری در صورت کاشت در تاریخ کاشت 25 مهر، بیشترین میزان عملکرد دانه و بیولوژیکی را داشتند. از بین صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی به ترتیب تعداد غلاف در بوته، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، وزن صددانه، تعداد شاخه‏های فرعی، شاخص سطح برگ، درصد نیتروژن برگ و محتوای نسبی آب برگ بیشترین همبستگی مثبت معنی‏دار را با عملکرد دانه نشان دادند.

واژه‏های کلیدی: اجزای عملکرد، ارقام باقلا، کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، تاریخ کاشت تأخیری، همبستگی صفات
نام خانوادگی دانشجو: حسنوند                                        نام: حدیث

تحصیلی: کارشناسی ارشد                                رشته و گرایش: مهندسی کشاورزی – زراعت

استادان راهنما: دکتر عطاءاله سیادت و دکتر محمد رضا مرادی‏تلاوت

استادان مشاور: دکتر سید هاشم موسوی و مهندس حمید کرمی‏نژاد     تاریخ فارغ‏التحصیلی: شهریور 1393

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment