1-2- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………….. 9

بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1- عنصر سلنیوم ……………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-1- ویژگی های عنصر سلنیوم …………………………………………………………………………. 10

2-1-2- منابع سلنیوم …………………………………………………………………………………………….. 10

2-1-3- جذب، انتقال، دفع و متابولیسم سلنیوم ………………………………………………………… 15

2-1-3-1- جذب سلنیوم ………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3-2- انتقال و دفع سلنیوم ………………………………………………………………………………. 17

2-1-3-3- متابولیسم سلنیوم ………………………………………………………………………………….. 19

2-1-4- نقش بیوشیمیایی سلنیوم ……………………………………………………………………………. 21

2-1-5- برهمکنش سلنیوم با عناصر معدنی دیگر ……………………………………………………… 24

2-2- آنتی اکسیدانها …………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-1- نقش آنتی اکسیدانی سلنیوم ………………………………………………………………………… 26

2-2-2- مقایسه خواص آنتی اکسیدانی منابع مختلف سلنیوم ………………………………………. 27

2-2-3- سلنیوم به عنوان کوفاکتور آنزیم های آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز………….. 30

2-3- استفاده از سلنیوم در تغذیة طیور …………………………………………………………………………. 33

2-3-1- احتیاجات به سلنیوم ………………………………………………………………………………….. 33

2-3-2- تاثیر سلنیوم بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز خون …………………………………………. 35

2-3-3- غنی سازی تخم مرغ با سلنیوم ……………………………………………………………………. 37

2-3-4- استفاده از سلنیوم در تغذیه مرغهای تخمگذار ………………………………………………. 39

2-3-5- استفاده از سلنیوم در تغذیه جوجه های گوشتی ……………………………………………. 40

2-3-6- تأثیر سلنیوم بر غلظت بافتها ……………………………………………………………………………. 42

2-3-7- تأثیر سلنیوم بر جلوگیری از بروز برخی بیماریها …………………………………………… 44

2-3-8- کمبود سلنیوم …………………………………………………………………………………………… 45

2-3-9- مسمومیت با سلنیوم ………………………………………………………………………………………. 47

مواد و روشها …………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-1- محل انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 51

3-2- مدیریت سالن …………………………………………………………………………………………………… 51

3-3- دوره پیش آزمایش …………………………………………………………………………………………….. 51

3-4- آزمایش اصلی: تعداد و نحوه توزیع پرندگان در پن های آزمایشی …………………………… 52

3-5- تهیه جیره های آزمایشی …………………………………………………………………………………….. 52

3-6- صفات مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………… 55

3-7- طرح آزمایشی مورد استفاده ………………………………………………………………………………… 55

3-8- ارزیابی صفات تولیدی مرغ های تخم گذار ………………………………………………………….. 56

3-8-1- درصد تولید تخم مرغ (درصد تخمگذاری) ………………………………………………….. 56

3-8-2- میانگین خوراک مصرفی روزانه ………………………………………………………………….. 56

3-8-3- میانگین وزن تخم مرغ ………………………………………………………………………………. 57

3-8-4- گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ (Egg mass) … …………………………………… 57

3-8-5- ضریب تبدیل غذایی …………………………………………………………………………………. 57

3-8-6- وزن مخصوص تخم مرغ …………………………………………………………………………… 58

3-9- صفات کیفی تخم مرغ ……………………………………………………………………………………….. 59

3-9-1- کیفیت سفیده تخم مرغ ……………………………………………………………………………… 59

3-9-2- شاخص ارتفاع زرده ………………………………………………………………………………….. 60

3-9-3- شاخص رنگ زرده …………………………………………………………………………………… 60

3-9-4- وزن پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………………. 61

3-9-5- ضخامت پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………… 61

پایان نامه و مقاله

3-9-6- وزن زرده و سفیده به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ ………………………………….. 62

3-9-7- تعیین کلسترول زرده تخم مرغ …………………………………………………………………… 63

3-10- آزمایشهای بیوشیمیایی پلاسمای خون ……………………………………………………………….. 63

3-11- تعیین سلنیوم تخم مرغ …………………………………………………………………………………….. 68

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………. 71

نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………………………… 71

4-1- صفات عملکردی ………………………………………………………………………………………………. 72

4-1-1- درصد تولید تخم مرغ (درصد تخم گذاری) …………………………………………………. 72

4-1-2- میانگین وزن تخم مرغ ها…………………………………………………………………………… 73

4-1-3- گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ (Egg mass) ………………………………………. 74

4-1-4- میانگین مصرف خوراک روزانه …………………………………………………………………… 75

4-1-5- میانگین ضریب تبدیل غذایی ……………………………………………………………………… 76

4-1-6- وزن بدنی ………………………………………………………………………………………………… 77

4-2- صفات کیفی تخم مرغ ……………………………………………………………………………………….. 77

4-2-1- شاخص ارتفاع زرده ………………………………………………………………………………….. 77

4-2-2- شاخص رنگ زرده …………………………………………………………………………………… 78

4-2-3- شاخص تخم مرغ …………………………………………………………………………………….. 78

4-2-4- کیفیت سفیده تخم مرغ (واحد هاو) ……………………………………………………………. 79

4-2-5- ضخامت پوسته تخم مرغ …………………………………………………………………………… 79

4-2-6- وزن مخصوص تخم مرغ …………………………………………………………………………… 81

4-2-7- وزن زرده و پوسته به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ ………………………………….. 82

4-3- غلظت سلنیوم تخم مرغ ……………………………………………………………………………………… 82

4-3-1- غلظت سلنیوم کل تخم مرغ………………………………………………………………………… 82

4-3-2- غلظت سلنیوم زرده تخم مرغ………………………………………………………………………. 84

4-3-3- غلظت سلنیوم سفیده تخم مرغ……………………………………………………………………. 85

4-4- کلسترول زرده تخم مرغ در پایان دوره های 28 روزه …………………………………………….. 86

4-5- فراسنجه های خونی ………………………………………………………………………………………….. 86

4-5-1- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز …………………………………………………………………………. 87

4-5-2- آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ………………………………………………………………………….. 88

4-5-3- کل ظرفیت آنتی اکسیدانی …………………………………………………………………………. 88

4-5-4- کلسترول و تری گلیسرید ………………………………………………………………………….. 89

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. 90

 

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………….. 91

ضمایم و پیوست ………………………………………………………………………………………………………….. 91

فصل ششم ………………………………………………………………………………………………………………… 123

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 123

فهرست جداول

جدول 2-1- توانایی ترکیبات سلنیوم در تولید سوپراکسید در شرایط invitro  ………………….. 29

جدول 2-2- حداقل احتیاجات برخی از گونه های حیوانی به سلنیوم ………………………………. 34

جدول 3-1- مواد خوراکی تشکیل دهنده جیره پایه ……………………………………………………….. 53

جدول 3-2- ترکیب شیمیایی جیره پایه ……………………………………………………………………….. 54

جدول الف-1- میانگین درصد تخم گذاری(%) تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی ……. 92

جدول الف-2- میانگین وزن تخم مرغ های تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی …………. 93

جدول الف-3- میانگین گرم تخم مرغ تولیدی (Egg mass) تیمارهای 9-1  در 8 هفته دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………………………. 94

جدول الف-4- میانگین  مصرف خوراک روزانه (Feed Intake) تیمارهای 9-1 در 8 هفته  دوره آزمایشی

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:اهداف ارزشیابی عملکرد

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول الف-5 – میانگین ضریب تبدیل غذایی روزانه (Feed Convertion Ratio) تیمارهای 9-1 در 8 هفته دوره آزمایشی …………………………………………………………………………………………….. 96

جدول الف-6- میانگین وزن بدنی تیمارهای 9-1 در ابتدا و انتهای دوره آزمایشی ……………… 97

جدول ب-1- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه  اول دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………………………. 98

جدول ب-2- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه  دوم دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………………………. 99

جدول ب-3- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه   سوم دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 100

جدول ب-4- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه چهارم دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 101

جدول ب-5- میانگین صفات کیفی تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی کل دوره آزمایشی ……. 102

جدول ب-6- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره 14 روزه اول دوره آزمایشی …………………………………………………………………………………………….. 103

جدول ب-7- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره  14 روزه  دوم دوره آزمایشی …………………………………………………………………………………………… 104

جدول ب-8- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره  14 روزه  سوم دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………….. 105

جدول ب-9- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی دوره  14 روزه  چهارم دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………….. 106

جدول ب-10- میانگین صفات کیفی تخم مرغ و پوسته تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 107

جدول ج-1- میانگین سطح سلنیوم کل تخم مرغ تیمارهای 9-1 در چهار دوره 14  روزه و کل دوره آزمایشی دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………… 108

جدول ج-2- تغییر در سطوح سلنیوم کل تخم مرغ تیمارهای 9-1 درهفته های دوم، چهارم، ششم و هشتم بعد از شروع آزمایش ……………………………………………………………………………. 109

جدول ج-3- میانگین سطح سلنیوم زرده و سفیده تخم مرغ تیمارهای 9-1 در هفته هشتم دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 110

جدول ج-4- میانگین تیتر کلسترول هر گرم زرده تخم مرغ تیمارهای 9-1 در طی هفته های چهارم و هشتم و کل دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………. 111

جدول د-1-  میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی پلاسمای خون تیمارهای 9-1 در پایان دوره 28 روزه اول دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………….. 112

جدول د-2- میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی پلاسمای خون تیمارهای 9-1 در پایان دوره 28 روزه دوم دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………………. 113

جدول د-3- میانگین نتایج آزمایشات بیوشیمیایی پلاسمای خون تیمارهای 9-1 در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………….. 114

 

فهرست نمودارها

نمودار 5-1- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین درصد تولید تخم مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………….. 115

نمودار 5-2- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین وزن تخم مرغ ها در کل دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………………… 115

نمودار 5-3- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………….. 116

نمودار 5-4- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین مصرف خوراک روزانه هر مرغ در کل دوره آزمایشی ……………………………………………………………….. 116

نمودار 5-5- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین ضریب تبدیل غذایی در کل دوره آزمایشی ……………………………………………………………………………… 117

نمودار 5-6- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین وزن بدنی در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………………………… 117

نمودار 5-7- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم تخم مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………………… 118

نمودار 5-8- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم سفیده تخم مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………. 118

نمودار 5-9- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم زرده تخم مرغ در کل دوره آزمایشی ………………………………………………………………… 119

نمودار 5-10- درصد RDA تأمین شده توسط مصرف یک تخم مرغ از تیمارهای مختلف ….119

نمودار 5-11- تأثیر استفاده از 3/0 قسمت در میلیون از منبع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم کل تخم مرغ در هفته های مختلف آزمایشی ……………………………………………. 120

نمودار 5-12- تأثیر استفاده از 6/0 قسمت در میلیون از منبع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم کل تخم مرغ در هفته های مختلف آزمایشی ……………………………………………. 120

نمودار 5-13- تأثیر استفاده از 9/0 قسمت در میلیون از منبع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم کل تخم مرغ در هفته های مختلف آزمایشی ……………………………………………. 121

نمودار 5-14- تأثیر استفاده از 2 قسمت در میلیون از منبع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت سلنیوم کل تخم مرغ در هفته های مختلف آزمایشی ……………………………………………. 121

نمودار 5-15- تأثیر استفاده از سطوح مختلف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر روی میانگین غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز پلاسمای خون مرغ های تخم گذار ……………………………………….. 122

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- مدل انتقال سلنیوم و متابولیسم سلنیوم …………………………………………………………… 18

شکل 2-2- مسیرهای متابولیکی سلنیوم …………………………………………………………………………… 20

شکل 2-3- تفاوت جذب، انتقال و متابولیسم سلنیوم آلی و غیر آلی ……………………………………. 21

شکل 3-1- روش اندازه گیری وزن مخصوص تخم مرغ ……………………………………………………. 58

شکل 3-2- دستگاه اندازه گیری واحد هاو (کیفیت سفیده تخم مرغ) …………………………………… 60

شکل 3-3- نمونه ای از دستگاه اندازه گیری ضخامت پوسته تخم مرغ ………………………………… 62

شکل 3-4- دستگاه جذب اتمی آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی دانشکده شیمی دانشگاه فردوسی


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *