بودجه ریزی، بوجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی،دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

دانلود پایان نامه

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

موضوع:

عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛1392

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سعید آصف زاده

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر پیرویان

دکترای مدریت و اقتصاد دارو

نگارش:

شمسی اختیار

 

 

مرداد 1393

 

 

 

 

سپاس خدای را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارندگان ،شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان حق اورا گزاردن نتوانند.

 

 

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خود گذشتگی،  به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این  سردترین روزگاران بهترین پشتیبان هستند این مجموعه را به پدر و مادر و همسر بزرگوارم تقدیم میکنم که موفقیت های خود را مدیون لطف الهی و زحمات  و پشتیبانی های بی دریغ این بزرگواران هستم.

 

 

 

سپاس و قدردانی  از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر سعید آصف زاده  که جز  با راهنمایی های سازنده این استاد بزرگوار این مجموعه حاصل نمی گردید و با سپاس از مشاوره ها و پاسخگویی های استاد  محترم جناب آقای دکتر فرزاد پیرویان که در طول انجام این پایان نامه حقیر را همراهی نمودند.

 

 

و در آخر نیز از همکاری پرسنل محترم امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قدردانی می نمایم و برایشان از خداوند منان توفیق روز افزون خواستارم.

 

 

 

چکیده:

  در چند دهه اخیر نظام های سنتی بودجه­ریزی در حال گذر به نظام های نوین بودجه­ریزی از قبیل بودجه ریزی عملیاتی است، وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی نیز از سال  1382 در قالب طرح نظام نوین مالی زمینه را برای اجرای این امر فراهم نموده که در این میان برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی قزوین عملکرد بهتری در اجرایی نمودن این نظام بودجه ریزی داشته است.لذا در این پژوهش برآنیم عوامل موثر بر استقرار بودجه­ریزی عملیاتی را از دیدگاه مدیران وکارشناسان امورمالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تعیین نموده وبا نتایج حاصل از پژوهش حاضر سازمان های دولتی را در اجرای هر چه بهتر این امر یاری نماییم.این پژوهش توصیفی تحلیلی  از نوع کاربردی،دردانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392انجام شد.جامعه پژوهش کلیه مدیران و کارکنان امور مالی بودند که با بهره گیری از سرشماری (78 نفر)مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ایفا ی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط افراد صاحب نظر و متخصصین در این زمینه و پایایی آن از طریق آزمون و باز آزمون (90%) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزار Spss16 انجام شد که در نهایت یافته ها حاکی از آن بود که بیشترین افراد جامعه مورد مطالعه زن (50.6%) و در مقطع کارشناسی(62.7%) و با رشته تحصیلی حسابداری(74%) بودند که در سمت کارشناسان امور مالی و در سطح ستادی مشغول به کار بودند و موثرترین عامل نیروی انسانی با نمره میانگین(4.23)  و عامل ساختار سازمانی کمترین تاثیر را با نمره میانگین(3.82) در استقرار بودجه ریزی عملیاتی داشته اند و وجود حسابداری تعهدی و الزامات قانونی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی تاثیر بسزایی داشته انددر حالیکه تفاوت معناداری در دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی وجود نداشت.

        کلید واژه ها: بودجه ریزی، بوجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی،دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

موضوع:

عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛1392

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سعید آصف زاده

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر پیرویان

دکترای مدریت و اقتصاد دارو

نگارش:

شمسی اختیار

 

 

مرداد 1393

 

 

 

 

سپاس خدای را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارندگان ،شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان حق اورا گزاردن نتوانند.

 

 

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خود گذشتگی،  به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این  سردترین روزگاران بهترین پشتیبان هستند این مجموعه را به پدر و مادر و همسر بزرگوارم تقدیم میکنم که موفقیت های خود را مدیون لطف الهی و زحمات  و پشتیبانی های بی دریغ این بزرگواران هستم.

 

 

 

سپاس و قدردانی  از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر سعید آصف زاده  که جز  با راهنمایی های سازنده این استاد بزرگوار این مجموعه حاصل نمی گردید و با سپاس از مشاوره ها و پاسخگویی های استاد  محترم جناب آقای دکتر فرزاد پیرویان که در طول انجام این پایان نامه حقیر را همراهی نمودند.

 

 

و در آخر نیز از همکاری پرسنل محترم امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قدردانی می نمایم و برایشان از خداوند منان توفیق روز افزون خواستارم.

 

 

 

چکیده:

  در چند دهه اخیر نظام های سنتی بودجه­ریزی در حال گذر به نظام های نوین بودجه­ریزی از قبیل بودجه ریزی عملیاتی است، وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی نیز از سال  1382 در قالب طرح نظام نوین مالی زمینه را برای اجرای این امر فراهم نموده که در این میان برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی قزوین عملکرد بهتری در اجرایی نمودن این نظام بودجه ریزی داشته است.لذا در این پژوهش برآنیم عوامل موثر بر استقرار بودجه­ریزی عملیاتی را از دیدگاه مدیران وکارشناسان امورمالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تعیین نموده وبا نتایج حاصل از پژوهش حاضر سازمان های دولتی را در اجرای هر چه بهتر این امر یاری نماییم.این پژوهش توصیفی تحلیلی  از نوع کاربردی،دردانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392انجام شد.جامعه پژوهش کلیه مدیران و کارکنان امور مالی بودند که با بهره گیری از سرشماری (78 نفر)مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ایفا ی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط افراد صاحب نظر و متخصصین در این زمینه و پایایی آن از طریق آزمون و باز آزمون (90%) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزار Spss16 انجام شد که در نهایت یافته ها حاکی از آن بود که بیشترین افراد جامعه مورد مطالعه زن (50.6%) و در مقطع کارشناسی(62.7%) و با رشته تحصیلی حسابداری(74%) بودند که در سمت کارشناسان امور مالی و در سطح ستادی مشغول به کار بودند و موثرترین عامل نیروی انسانی با نمره میانگین(4.23)  و عامل ساختار سازمانی کمترین تاثیر را با نمره میانگین(3.82) در استقرار بودجه ریزی عملیاتی داشته اند و وجود حسابداری تعهدی و الزامات قانونی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی تاثیر بسزایی داشته انددر حالیکه تفاوت معناداری در دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی وجود نداشت.

        کلید واژه ها: بودجه ریزی، بوجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی،دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

Leave a comment