12-2- تعداد مناظردریك كارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………..41
13-2- كارت امتیازی متوازن ابزاری برای بهینه سازی………………………………………………………………….43
14-2 – مروری برتحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………..48
1-14-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………. ……48
2-14-2- تحقیقات.داخلی…. ………………………………………………………………………………………………52
15-2- معرفی.شرکت.پاکشو……………………………………………………………………………………………………..58
فصل.سوم: روششناسی تحقیق
1-3- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………62
2-3- فرآیندتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..62
3-3-  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………64
4-3- جامعه ونمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….64
5-3- ابزارجمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………66
6-3- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………67
7-3-  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………..68
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
1-4- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………71
2-4- توصیف جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..71
1-2-4- توصیف جامعه آماری برحسب جنسیت…………………………………………………………………………. 71
2-2-4-توصیف جامعه آماری برحسب تحصیلات……………………………………………………………………… 72
3-2-4- توصیف جامعه آماری.برحسب سن……………………………………………………………………………….. 73
4-2-4- توصیف جامعه آماری برحسب حوزه فعالیت………………………………………………………………….. 74
3-4-توصیف آماری داده های تحقیق………………………………………………………………………………………  76
1-3-4- توصیف آماری مربوط به سوال اول……………………………………………………………………………….. 76
2-3-4- توصیف آماری مربوط به سوال دوم……………………………………………………………………………….. 77
3-3-4- توصیف آماری مربوط به سوال سوم………………………………………………………………………………. 81
4-3-4- توصیف آماری مربوط به سوال چهارم……………………………………………………………………………. 83
5-3-4- توصیف آماری مربوط به سوال پنجم ………………………………………………………………………..89
6-3-4- توصیف آماری مربوط به سوال ششم…………………………………………………………………………….. 92
7-3-4- توصیف آماری مربوط به سوال هفتم……………………………………………………………………………… 93
8-3-4- توصیف آماری مربوط به سوال هشتم…………………………………………………………………………….. 97
4-4- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….100
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهاد

پایان نامه

1-5- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….111
2-5-بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….111
3-5- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………114
4-5- بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….115
5- 5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………….118
منابع وماخذ
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………119.
پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………125.
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………126
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………133

فهرست جداول
عنوان                                               شماره صفحه

جدول 1-2- برخی تعاریف ازمدیریت زنجیره تامین……… ………………………………………………………………………19
جدول 2-2- مرور برخی از تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………..57
جدول 1-4- ترکیب جامعه آماری برحسب جنسیت……………………………………………………………………………………71
جدول 2-4- ترکیب جامعه آماری برحسب میزان تحصیلات…….. …………………………………………………………………72
جدول 3-4- ترکیب جامعه آماری برحسب سن ……………………………………………………………………………………..73
جدول 4-4-ترکیب جامعه آماری برحسب حوزه فعالیت …………………………………………………………………………….75
جدول 5-4- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال اول………………………………………………………….. 76
جدول 6-4- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال دوم……………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 7-4- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال سوم……………………………………………………………………………………………………. 81
جدول8-4- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال چهارم………………………………………………………………………………………………….. 84
جدول9-4- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال پنجم ……………………………………………………………………89
جدول10-4- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال ششم……….. ………………………………………………………………….92
جدول11-4- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال هفتم ………………………………………………………………….94
جدول12-4- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال هشتم………. …………………………………………………………………98

فهرست نمودارها
عنوان                                               شماره صفحه
نمودار 1-4- ترکیب جامعه آماری برحسب جنسیت ………………………………………………………………………..72
نمودار 2-4- ترکیب جامعه آماری برحسب میزان تحصیلات …………………………………………………………….73
نمودار 3-4- ترکیب جامعه آماری برحسب سن ………………………………………………………………………………74
نمودار 4-4- ترکیب جامعه آماری برحسب حوزه فعالیت …………………………………………………………………75
نمودار5-4- پراکندگی پاسخ سوال اول برحسب گزینه ها …………………………………………………………………77
نمودار6-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری را به سوال میزان اهمیت قابل اطمینان بودن تحویل توسط تامین کننده ها    

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد کتابخانه مرکزی

 ………………………………………………………………………………………………………………………..78

نمودار7-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری را به سوال میزان اهمیت کیفیت مواد تامین‌شده توسط
تامین‌کننده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………79
نمودار8-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت کیفیت خدمات تامین کننده ها                                   …………79
نمودار9-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت قیمت تامین کننده ها               ……………………..80
نمودار10-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت مشارکت با تلاشهای تحقیق وتوسعه                                .80
نمودار11-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت سیستم مدیریت کیفی تامین کننده درارزیابی کیفیت مواد تامین کننده ……………………………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار12-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت گواهی های اخذشده درارزیابی کیفیت مواد تامین کننده …………………………………………………………………………………………………………………………..82
نمودار13-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت کیفیت نمونه های محصول درارزیابی کیفیت مواد تامین کننده       ………………………………………………………………………………………………………………….83
نمودار14-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت همکاری باتحقیق وتوسعه درمجموعه ابزارهای داخلی                 …………………………………………………………………………………………………………………………..85
نمودار15-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت افزایش کارایی کارکنان درمجموعه ابزارهای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………85
نمودار16-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت خرید در زمانهای مزایده درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………..86
نمودار17-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت به حداقل رساندن دوره زمانی دریافت سفارش خرید تا ارائه سفارش خریداز تامین کننده درمجموعه ابزارهای داخلی             ……………………………………86
نمودار18-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت بهینه سازی تعداد قراردادها درمجموعه ابزارهای داخلی           …………………………………………………………………………………………………………………………..87
نمودار19-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت بهینه سازی تعداد تامین کننده ها درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………..87
نمودار20-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت تاکید بر اهمیت ارتباط با تامین کنندگان درمجموعه ابزارهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………88
نمودار21-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت به حداقل رساندن مخارج مستقل درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………..88
نمودار22-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید برابزارها واسلوبشناسی انتخاب تامین کنندۀ درست درارتباط با تامین کنندگان …………………………………………………………………………………………….90
نمودار23-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید توسعه تامین کننده درارتباط با
تامین کنندگان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..90
نمودار24-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید برتحلیل مخارج درارتباط با
تامین کنندگان                                          …………………………………………………………………………………………………………………………………….91
نمودار25-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تحلیل بازاردرارتباط باتامین کنندگان              …………91
نمودار26-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید بر ابزار پشتیبانی درتوسعه
تامین کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………92
نمودار27-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال ششم      ……………………………………………………………93
نمودار28-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری تامین کنندگان با فعالیتهای تحقیق
وتوسعه ……………………………………………………………………………………………………………….95
نمودار29-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری با برنامه ریزی استراتژیک
تامین کنندگان                                          ………………………………………………………………………………………………………………………………………95
نمودار30-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان مشارکت دوطرفه دردانش وفن کاربین شرکت و تامین کنندگانش ……………………………………………………………………………………………………………………….96
نمودار31-4-  توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری براساس درک همکاری و اهداف دوجانبه                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………96
نمودار32-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری شرکت و تامین کنندگانش، هردو،درجهت موفقیت دیگری. ………………………………………………………………………………………………………………….97
نمودار33-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اعتماد …………………………………………………..98
نمودار34-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان رفتارفرصت طلبانه تامین کنندگان                   …………….99
نمودار35-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان رفتارفرصت طلبانه شرکت                  ……………………..99
نمودار36-4- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان شفافیت درتعامل         …………………………………100

فهرست اشکال
عنوان                                               شماره صفحه

شکل 1-2- تعاریف مختلف مدیریت زنجیره تامین …………………………………………………………………………17
شکل 2-2- تكامل دیدگاهای مدیریت زنجیره تامین          ………………………………………………………………………..20
شکل3-2- چارچوب مدیریت زنجیره تامین : عناصروتصمیمات(احمدی کهنعلی، 1387)                      ……………………….21
شکل‏4‑2- چهارمنظركارت امتیازی متوازن ( (Kaplan et al,2005 ……………………………………………….38
شکل 1-3-  فرآیند تحقیق                                 ……………………………………………………………………………………………………………63


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *