بهسازی لرزه ای قاب های بتن مسلح با مهاربندهای برون محور فولادی

دانلود پایان نامه

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی عمران سازه

موضوع

بهسازی لرزه ای قاب های بتن مسلح با مهاربندهای برون محور فولادی

با لینک برشی افقی

 

استاد راهنما

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

 

دانشجو

بابک آزرمی

 

 

(تابستان 1391)

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان نامه

مقطع كارشناسی ارشد

رشته : مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی اجتماعی

 

 

یک الگوریتم ترکیبی تکاملی تفاضلی گسسته   برای حداقل کردن زمان تکمیل آخرین کار با کارهای زوال یافتنی برای مسئله زمان بندی جریان گارگاهی(ماشین های سری) جایگشتی

 

استاد راهنما    :سرکار خانم دکتر فریماه مخاطب رفیعی

 

استاد مشاور    :جناب آقای دکتر جواد رضائیان

 

دانشجو :            حسین امان الهی

 

 

(تابستان 1392)

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

تقدیم به :

پدر و مادر گرامی ام و تمام معلمان و اساتید محترم که

در طول دوران تحصیلم دلسوزانه علم را به بنده آموختند

و علاقه به آموختن را در دل من کاشتند.

 

با سپاس و با آرزوی سلامتی برای  همه آنها

 

 

 

 

چکیده

در این پژوهش با بررسی مسائل زمان بندی جریان گارگاهی جایگشتی با کارهای زوال یافتنی ، سعی شده است که یک الگوریتم کارا و موثر برای حل این نوع مسائل با هدف مینیمم کردن زمان تکمیل آخرین کار انجام شده در یک زمان بندی دلخواه ارائه شود.این کار   با ارائه یک روش ابتکاری و با بهره گیری از الگوریتم های موجود در ادبیات زمان بندی به گونه ای انجام شده است که طی آن زمان محاسبات تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یابد.یک روش جستجوی محلی برای جلوگیری از قرار گرفتن در یک بهینگی موقت نیز ارائه شده است تا با کاوش در میان زمان بندی های موجود ، زمان بندی بهتر را از لحاظ معیار مساله انتخاب کند.در نهایت با ارائه شده یک الگوریتم بیان شده در مقالات و با بررسی آن ، مقایساتی در جهت ارزیابی الگوریتم انتخابی با بهترین الگوریتم های ارائه شده تا کنون برای مساله فوق ، صورت می گیرد تا میزان اثر و کارائی الگوریتم مورد نظر اثبات شود.

 

کلمات کلیدی :

زمان بندی جایگشتی جریان کارگاهی ،جستجوی محلی،کارهای زوال یافتنی،الگوریتم تکاملی تفاضلی ،ایجاد همسایگی ،الگوریتم تسریع

 

فهرست مطالب

 

فهرست رئوس مطالب :

 

فصل اول : مقدمه  ………………………………………………………………….  1

1-1  مقدمه………………………………………………………………………………….  2

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه……………………………………………………..  5

1-2  تاریخچه ………………………………………………………………………………6  

2-2  نقش زوال در زمان بندی………………………………………………………… 11

3-2  زمان بندی جریان کارگاهی (فلوشاپ)…………………………………………13

4-2  زمان بندی جریان کارگاهی جایگشتی………………………………………….17

5-2  مینیمم سازی زمان تکمیل آخرین کار در مساله زمان بندی

 جریان کارگاهی جایشگتی تحت ماشین های مسلط با زوال خطی کارها………19

1-5-2  مقدمه…………………………………………………………………..19

2-5-2  تعاریف پایه و نمادگذاری ها و نظریه ها………………………….19

3-5-2   مینیمم سازی زمان تکمیل پردازش آخرین کار………………..24

6-2  مساله زمان بندی جریان کارگاهی جایگشتی با زوال کار ها

 برای مینیمم سازی دیرکرد های کل………………………………………………….33

1-6-2  مقدمه…………………………………………………………………..33

2-6-2  تعاریف و فرض های مساله………………………………………….33

 

3-6-2  الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات برای مساله زمان بندی

 جریان کارگاهی جایگشتی با کارهایزوال یافتنی (FDSP)……………….34

4-6-2  شبیه سازی تبرید برای مساله زمان بندی جریان کارگاهی

 جایگشتی با کارهای زوال یافتنی…………………………………………….41

فصل سوم: تعریف و روش حل مساله…………………………………………………46

1-3  مدل سازی و تعریف مساله………………………………………………………………47

2-3  الگوریتم تسریع…………………………………………………………………………….50

3-3  الگوریتم DE استاندارد…………………………………………………………………..53

4-3  الگوریتم HDDE …………………………………………………………………….54

5-3  تقاطع نگاشت پاره ای (PMX)……………………………………………………55

6-3  جستجوی محلی آشفته……………………………………………………………..56

7-3  جمعیت اولیه…………………………………………………………………………60

8-3  طرح کلی HDDE…………………………………………………………………..62

9-3  یک مثال از کاربرد الگوریتم HDDE ……………………………………………62

10-3  مروری مختصر بر الگوریتم …………………………………………………….68

1-10-3  مراحل تخریب و ساخت……………………………………………….69

2-10-3  جستجوی محلی و معیار مقبولیت……………………………………..69

فصل چهارم : محاسبات و مقایسات…………………………………………………..72

1-4  محاسبات ……………………………………………………………………………………73

2-4  اعتبار روش تسریع ……………………………………………………………………….74

3-4  مقایسه الگوریتم  و الگوریتم HDDE……………………………………………79

فصل پنجم : نتایج  و پیشنهادات………………………………………………………83

1-4  نتایج و پیشنهادات…………………………………………………………………………..84

پیوست (آ)………………………………………………………………………….86

پیوست (ب)…………………………………………………………………………89

پیوست (پ)…………………………………………………………………………92

منابع و ماخذ……………………………………………………………………….94

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………….98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها :

 

نمودار1-2…………………………………………………………………………………………………………………………15

نمودار2-2…………………………………………………………………………………………………………………………16

نمودار3-2………………………………………………………………………………………………………………………….18

نمودار4-2………………………………………………………………………………………………………………………….25

نمودار5-2………………………………………………………………………………………………………………………….25

نمودار6-2………………………………………………………………………………………………………………………….26

نمودار7-2………………………………………………………………………………………………………………………….38

نمودار8-2…………………………………………………………………………………………………………………………39

نمودار9-2…………………………………………………………………………………………………………………………45

نمودار1-3………………………………………………………………………………………………………………………….49

نمودار2-3………………………………………………………………………………………………………………………….49

نمودار3-3………………………………………………………………………………………………………………………….59

نمودار4-3…………………………………………………………………………………………………………………………59

نمودار5-3………………………………………………………………………………………………………………………….60

نمودار6-3………………………………………………………………………………………………………………………….62

نمودار7-3………………………………………………………………………………………………………………………….70

نمودار8-3………………………………………………………………………………………………………………………….71

نمودار1-4………………………………………………………………………………………………………………………….79

نمودار2-4………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول :

 

جدول1-2……………………………………………………………………………………13

جدول2-2…………………………………………………………………………………….14

جدول3-2…………………………………………………………………………………….14

جدول4-2…………………………………………………………………………………….29

جدول5-2…………………………………………………………………………………….38

جدول1-3…………………………………………………………………………………….63

جدول2-3…………………………………………………………………………………….63

جدول1-4…………………………………………………………………………………….77

جدول2-4…………………………………………………………………………………….82

جدول1-(آ) ………………………………………………………………………………….86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment