3-5-1-1- بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری بر فشارهای هیدرودینامیكی……………………. 20
3-5-1-2-  استفاده از روش جرم افزوده با در نظر گرفتن
انعطاف‌پذیری دیوارها …………………………………………………………………………….. 22
3-5-2- تاثیر بر هم كنش خاك و مخزن…………………………………………………………………….. 24
3-5-3- رفتار پیچشی ارتعاشی غیرارتجاعی مخازن مرتفع ……………………………………….. 29
3-6- بهسازی رفتار با استفاده FRP……………………………………………………………………………. 29
3-6-1- تعریف FRP……………………………………………………………………………………………. 29
3-6-2- الیاف مورد استفاده در كامپوزیت‌های FRP…………………………………………………… 30
3-6-2-1- الیاف شیشه ………………………………………………………………………………………. 30
3-6-2-2- الیاف كربن ………………………………………………………………………………………… 31
3-6-2-3- الیاف آرامید………………………………………………………………………………………… 31
3-6-3- رزین­های موجود در ساخت FRP…………………………………………………………………….. 31
3-6-4- پوشش­های FRP…………………………………………………………………………………. 32
3-6-4-1- پوشش­های دست ساز……………………………………………………………………….. 32
3-6-4-2- ورقه­ها یا صفحات پیش ساخته شده­ی کامپوزیت …………………………. 33
3-6-4-3- ورقه­های ماشینی ……………………………………………………………………………… 34
3-6-5- استفاده از پوشش­های FRP……………………………………………………………………………. 34
3-6-5-1- استفاده از FRP در بهسازی سازه­های بتنی …………………………………… 34
3-7- مبانی تئوریک تحلیل استاتیکی غیر خطی (فشار افزون)………………………………………… 36

پایان نامه

3-7-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 36

3-7-2- مبانی تئوری تحلیل فشار افزون……………………………………………………………. 39

  • 3-7-3- جابجایی هدف……………………………………………………………………………………. 46

3-7-4- الگوهای بار جانبی………………………………………………………………………………….. 50
عنوان                                                                                                        صفحه
 3-5- انجام تحلیل فشار افزون…………………………………………………………………………….. 52
3-7-6- محدودیتهای تحلیل فشار افزون……………………………………………………………………… 54
3-7-7- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 59
3-8- چگونگی محاسبه شکل پذیری و ضریب رفتار سازه ها…………………………………………….. 61
3-8-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 61

یک مطلب دیگر :

3-8-2- تعیین ضریب رفتار و پارامترهای موثر درآن………………………………………………….. 62
3-7-3- ایده آل سازی منحنی ظرفیت………………………………………………………………………… 71
فصل چهارم: مدل سازی و تحلیل اجزاء محدود اتصالات
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 74
4-2- تحلیل اجزاء محدود و مفهوم تحلیل غیر خطی………………………………………………………… 74
4-3- مدل سازی اجزاء محدود بتن آرمه در ANSYS……………………………………………………… 76
4-3-1- معیار شکست حاکم بر رفتار بتن در نرم افزار ANSYS…………………………….. 77
4-3-2- پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی اجزاء محدود بتن آرمه……………………. 79
4-3-3- المانهای مورد استفاده برای مدل سازی بتن و آرماتور در ANSYS…………… 82
4-4- مدل سازی سیال در ANSYS…………………………………………………………………………………… 82
4-5- مدل سازی کامپوزیتهای FRP در ANSYS…………………………………………………………….. 82
4-5-1- معیار شکست حاکم بر رفتار کامپوزیتها…………………………………………………………… 83
4-5-2- المانهای مورد استفاده در ANSYS برای مدل سازی FRP…………………………… 84
4-6- مقایسه نتایج بدست آمده از ANSYS………………………………………………………………………. 86
4-7- تحلیل اجزاء محدود غیر خطی مخازن، تشخیص مکانیزم شکست آن ها
و تقویت آن‌ها با ورقهای FRP………………………………………………………………………………….. 86
4-7-1- ابعاد، مشخصات و مصالح مورد استفاده در ساخت نمونه های مورد نظر………. 87
4-7-2- مدل سازی مخازن با استفاده از ANSYS……………………………………………………….. 88
4-7-2-1-ترسیم مدل………………………………………………………………………………………………. 88
4-7-2-2- تعریف المان ها و معرفی ثابت های حقیقی آنها…………………………………. 90
4-7-2- 3-معرفی مواد مورد استفاده………………………………………………………………………. 91
4-7-2-4- اعمال شرایط مرزی ………………………………………………………………………………. 93
4-7-3- انجام آنالیز دینامیکی تاریخچه ی زمانی و فشار افزون…………………………………. 95
4-7-4- تشخیص مکانیزم شکست…………………………………………………………………….. 97
عنوان                                                                                                        صفحه
 4-7-5- انتخاب ضخامت های FRP………………………………………………………………… 98
4-7-6- نتایج حاصل از آنالیز فشار افزون مدلهای با FRP ………………………………………….. 99
4-7-7- انجام آنالیز دینامیکی تاریخچه ی زمانی بر روی مدلهای برگزیده ……………….. 107
4-7-8- نتیجه گیری…………………………………………………………………………… 107
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 110
5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 111

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *